CUPRINS nr. 133

ARHIVA

Aspecte ale crizei


Cine se ocupă de e-guvernare?
 

dragoş dincă

This article underlines the importance of the e-government in Romania and the necessity of building a real network of e-government for our country. I think that it is interesting in reading the article because you can find  about the real situation of this tehnology in Romania and a possible solution of improving what we have. We all know that the conception regarding the relation between  administration and citizen has chanced: nowadays we can often find in the  speciality  literarature the sintagm citizen-client. The article it’s about how we can build an efficient public policy corelated with the real lacks and needs from the public administration, so as the public services meet the needs of citizens better. All this can start by transforming the public manager from a person with general knowledge, in a specialized person in the e-government domain.

Keywords: public manager, e-government, public administration, citizen-client, public services, specialized training, new technologies

 

Administraţia publică reprezintă un ansamblu de servicii publice sau, mai bine spus, o serie de acţiuni menite să contribuie la satisfacerea interesului general aşa cum este el definit de către puterea politică. Duguit, Jeze, Bonnard şi Roland considerau serviciul public ca fiind  „activitatea pe care guvernanţii sunt obligaţi să o realizeze în interesul celor guvernaţi1” sau „statul reprezintă un ansamblu de servicii publice2”, „domeniul public este un serviciu public”, „o lucrare publică este un serviciu public”3.

Duguit aprecia că „într-un serviciu public sunt înglobate trei elemente: o misiune considerată ca obligatorie pentru stat, un număr de agenţi instituiţi pentru a îndeplini această misiune, bunuri şi fonduri afectate pentru realizarea acestei misiuni”4, iar Jeze susţinea că „serviciile publice sunt numai elemente de interes general pe care guvernanţii unei anumite ţări, la un moment dat, au decis să le satisfacă prin intermediul unui serviciu public”5.

În concepţia tradiţională, noţiunea de utilizator reprezintă un admi­nistrat cu drepturi şi obligaţii.

Mult timp, utilizatorii serviciului public au fost „supuşii“ acestuia. Această terminologie a vehiculat competiţia unui public „supus“, pasiv, pentru care prestaţiile sunt concepute într-un mod unilateral şi centralizat. Publicul suportă opţiunile, activităţile, disfuncţionalităţile întreprinderilor publice. De fapt, în sistemul birocratic tradiţional, în cadrul unui stat de drept, puterea publică deţine întreaga ştiinţă şi legitimitate (a căror garanţii este dată de votul democratic): ei îi revine aşadar sarcina de a orienta activităţile publice, în funcţie de nevoile pe care le determină pentru bunăstarea populaţiei.

Astfel, sistemul public se află apriori departe de orice dimensiune a pieţei: publicul este un „captiv“ pentru că nu poate alege. În plus, activitatea prestată pentru el se presupune că se realizează „spre binele lui“, ceea ce el însuşi confirmă prin opţiunile sale electorale6.

Astfel, sistemul public se află apriori departe de orice dimensiune a pieţei: publicul este un „captiv“ pentru că nu poate alege. În plus, activitatea prestată pentru el se presupune că se realizează „spre binele lui“, ceea ce el însuşi confirmă prin opţiunile sale electorale.

Astăzi, utilizatorii joacă un rol deosebit în evoluţia serviciilor publice, revendicând necesitatea de a fi parte componentă în gestiunea serviciilor publice, prin prisma mecanismelor de reprezentare şi pretind, mai mult sau mai puţin explicit, un egalitarism în ceea ce priveşte condiţiile de furnizare.

Evoluţia raportului cu utilizatorii de servicii publice reprezintă centrul  modului tradiţional de furnizare a serviciilor. Multă vreme, aceştia nu jucau nici un rol în definirea şi evoluţia serviciilor publice.

Rolul utilizatorilor în definirea serviciilor publice a devenit din ce în ce mai important, punându-se accentul pe cetăţeanul-client, ale cărui nevoi trebuie satisfăcute. Acest fenomen a fost accentuat şi de dimensiunea de piaţă a unor servicii, apariţia concurenţei şi posibilitatea alegerii operatorului, elemente ce au condus şi la o mai mare grijă pentru calitate. O influenţă importantă în acest proces o are Comisia Europeană, în ale cărei documente retorica consumatorului este adesea prezentă.

O strictă raportare a serviciului la client, presupune luarea în considerare a următoarelor aspecte7.
• Accesul;
• Alegerea (opţiunea);
• Informarea;
• Corectarea (restabilirea echilibrului);
• Reprezentarea.

Pentru cetăţeanul client accesul trebuie să fie cât mai facil, serviciile cât mai aproape de fiecare, informarea completă şi diversă. Sunt, de fapt, dilemele noii administraţii: cum să ducem serviciile publice mai aproape de fiecare cetăţean, cum să facilităm accesul şi să scurtăm timpul de răspuns?

Administraţiile moderne se axează pe noile tehnologii şi pe dorinţa cetăţenilor de a utiliza aceste tehnologii. În etapa actuală de dezvoltare, progresul tehnic permite consumatorilor să se elibereze de puterea publică pentru anumite tipuri de prestaţii deoarece anumite servicii, create ca urmare a progreselor tehnice şi dezvoltate ca servicii publice, pot să iasă treptat de sub tutela publică pentru a fi furnizate într-un univers concurenţial. Anumite bunuri şi servicii noi, născute din progresul tehnic, furnizate mai întâi de către puterea publică, sub un regim de servicii publice, trec într-un regim de gestiune concurenţială, în care caracterul de serviciu public se diminuează sau chiar dispare complet. Ilustrarea acestei evoluţii se reflectă cel mai clar în cazul transporturilor aeriene, televiziunii, telecomunicaţiilor.  

Din punct de vedere al tehnologiei, sunt două aspecte care ne reţin atenţia în materie de servicii publice, şi anume: în ce măsură sunt încorporate noile tehnologii în furnizarea serviciului public în vederea creşterii performanţelor acestora şi în ce măsură noile tehnologii determină apariţia unor servicii publice.

În literatura de specialitate regăsim răspunsul la prima întrebare, răspuns ce-şi regăseşte reprezentarea exactă în viaţa reală: viteza de inserţie a noilor tehnologii este mai mică în sectorul public decât în cel privat, dar logica interesului general permite accesul egalitar al tuturor la „modernitate”. Explicaţia acestui fapt o regăsim în rigiditatea reglementărilor, capacitate de adaptare redusă, lipsa de flexibilitate sau limitarea resurselor din sectorul public.

Progresul tehnic a făcut să apară noi tehnologii şi, de asemenea, noi nevoi publice, astfel că statele şi colectivităţile locale au fost adesea obligate să organizeze ca servicii publice activităţi generate de progresul tehnic, în scopul întăririi propriilor autorităţi şi pentru a asigura dezvoltarea economică.

Unul din indicatorii de măsurare a performanţelor unui serviciu public îl reprezintă timpul de aşteptare la care este supus clientul, astfel că administraţia este pusă în faţa unei provocări importante, aceea de a identifica modele organizatorice, resurse, care să diminueze acest timp de aşteptare şi să asigure un acces facil la servicii. Ideea este de a apropia serviciile de clienţi, de a elimina timpul de deplasare şi aşteptare. În România, încă din 2001 a fost adoptată Strategia de informatizare a administraţiei publice, care are ca finalitate sporirea calităţii serviciilor publice. De asemenea, a fost adoptată Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, lege care în Titlul II reglementează transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice. Aplicarea strategiei şi a legii amintite presupune câteva etape distincte ce urmăresc în primul rând pregătirea funcţionarilor publici în a utiliza noile tehnologii. Cele două documente semnalate au avut efecte concrete, printre care amintim: crearea reţelei de centre ECDL; obţinerea licenţei ECDL de către un număr important de funcţionari publici; crearea cadrului legislativ şi organizatoric privind plata electronică a impozitelor şi taxelor locale; dezvoltarea sistemului de achiziţii publice în format electronic; realizarea diferitelor programe pentru activitatea serviciilor asistenţă socială, autoritate tutelară, gestiune urbană; elaborarea site-urilor proprii pentru o serie de instituţii publice; dezvoltarea sistemelor infochioşc; crearea site-ul www.e-guvernare, „un site care-şi propune să revoluţioneze modul în care fiecare dintre dumneavoastră interacţionează cu administraţia publică în România”.

Acest din urmă site îşi propune să fie un portal al administraţiei publice, un mod facil de a accesa diferite servicii publice. O asemenea abordare modifică relaţia cetăţean-stat prin înlocuirea deplasării repetate la diferite ghişee, cu depunerea unei cereri on-line, prin conectarea la Internet (don’t stand in line, get on-line)8.

Deşi există aceşti paşi concreţi de dezvoltare a guvernării electronice, în multe situaţii tot ghişeul şi cozile interminabile rămân singura soluţie pentru a accesa un serviciu public. Foarte mulţi funcţionari încă nu cunosc sistemul de e-guvernare, tehnica de care dispun este destul de învechită, iar priceperea de a o utiliza lasă de dorit. Astfel, beneficiile enunţate privind crearea posibilităţii de a obţine informaţii 7 zile din 7, 24 de ore pe zi, prin intermediul Internetului, evitând deplasarea la ghişee, posibilitatea completării asistate a formularelor necesare într-un mod rapid şi mai eficient, economisirea timpului cetăţenilor sunt doar deziderate, fapte mult-lăudate la momentul apariţiei lor şi fără nicio finalitate.

De ce? Pentru că cele mai multe măsuri adoptate au fost unele ale nivelului central, prea puţin înţelese de către instituţiile ce ar fi trebuit să fie beneficiarele sistemelor on-line. De exemplu, cei care au creat sisteme de plată on-line a impozitelor şi taxelor au făcut acest lucru în primul rând pentru a respecta o obligaţie stabilită printr-un act normativ şi mai puţin din convingerea că, în acest fel, se facilitează accesul la un serviciu şi se evită cozile şi ghişeele. Orice element de noutate tehnologică este primit cu ostilitate de cei care trebuie să-l utilizeze, rezistenţa la schimbare din instituţiile publice fiind însemnată.

Un al doilea răspuns vine din zona responsabilităţilor din fiecare instituţie publică. Este greu de presupus că managerul este la curent cu toate noutăţile tehnologice ce ar putea fi utilizate în instituţia pe care o conduce, doar dacă nu are o plecare specială spre acest subiect. Consilierii, în cea mai mare parte se ocupă de problemele curente. În rândul angajaţilor din compartimentele IT, acolo unde există, se numără  prea puţini specialişti datorită nivelului de salarizare, incoparabil mai redus decât în sectorul privat. În general, oamenii din aceste compartimente se ocupă cu gestionarea curentă a sistemului informatic, fiind mai degrabă reprezentanţi ai servis-ului pentru computere, decât susţinători ai serviciului public.

Concluzia: Privind astfel, constatăm că nu există o zonă de responsabilitate şi preocupare constantă pentru zona e-guvernării, deci, momentan doar măsurile centrale pot promova acest sistem, fără a avea, aşa cum am arătat şi efectele dorite, datorită înţelegerii limitate a beneficiilor. Pe de altă parte, nici mediul de afaceri sau societatea civilă nu exercită în acest moment o presiune suficient de mare pentru schimbare.

Soluţia: În acest an se derulează ultimul program de formare pentru managerii publici9, prin programul Phare 2006. La finalul acestui program, în 2010, vor fi probabil, peste 400 de manageri publici, generalişti, în administraţia românească, suficient din punctul meu de vedere, ţinând cont de obiectivele programului Young Professional Schemes. În plus, obligaţiile asumate faţă de Uniunea Europeană cu privire la acest program, conduc la necesitatea continuării lui pentru încă patru serii de cursanţi.

Astfel, având în vedere aceste constatări, nevoia de e-guvernare, saturarea de manageri publici generalişti şi necesitatea continuării programului Young Professional Schemes, se poate gândi un program de formare specializată, Managerul public - consilier de e-guvernare”. Programul poate fi derulat în condiţii asemănătoare celui din prezent: competiţie naţională de admitere, stagiu de pregătire de şase luni în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, considerată vechime în funcţia publică, cu existenţa unei burse, stagiu de pregătire într-o instituţie publică din Uniunea Europeană şi, la final, plasarea într-o instituţie publică, dar din postura de consilier de e-guvernare. Evident, pregătirea din România şi din străinătate trebuie axată pe componenta de guvernare electronică.

Pentru a fi şi mai convingător, mai jos voi prezenta un mini-studiu privind importanţa e-government în viaţa noastră în ceea ce priveşte plata impozitelor şi taxelor. Sunt prezentate grafic două figuri: FIG. 1 – cazul clasic de plată prin deplasarea la organul fiscal şi aşteptarea la coadă împreună cu alţi semeni care doresc să-şi achite datoriile la bugetul de stat şi FIG. 2 – cazul plăţii prin e-government, sistem mult mai facil şi care prezintă o serie de avantaje (plata poate să fie făcută de oriunde există un calculator cu conexiune la internet, se face doar prin simplul click de mouse, iar timpul câştigat este semnificativ; în plus merită să amintesc şi de faptul că eşti scutit de interacţiunea cu funcţionarul de la ghişeu care nu de fiecare dată este amabil şi politicos).

 

 

În loc de concluzie a mini-studiului.....

Consider că e-government semnifică pentru viaţa fiecăruia dintre noi o schimbare, în bine. Cu toţii dorim să evoluăm (spiritual, profesional etc.). În spatele acestei evoluţii se află dezvoltarea. Cred că schimbarea şi dezvoltarea reprezintă un liant, o punte de trecere de la „guvernarea clasică” la e-government. Necesităţile unei comunicări eficiente şi ieftine cu instituţiile statului sunt vitale. E-government este o cheie importantă în continuarea cu succes a procesului de reformă şi modernizare a administraţiei publice întrucât ajută la realizarea dezideratului existenţei unei administraţii care oferă servicii calitative şi cantitative optime, în mod eficient, eficace şi mai puţin costisitore.


NOTE

1 Leon Duguit (1907), Revue de droit public et de la science politique en France, Paris, p. 417.
2 Jerome Bonnard în A. de Laubadere, J.C. Venezia şi Y. Gaudement (1996), Traite de droit administrativ, Paris :Librairie generale de droit et de la jurisprudence, E.J.A., p. 42.
3 Gaston Jeze şi Rene Capitant  în A. de Laubadere, J.C. Venezia şi Y. Gaudement, Op. cit., p. 43.
4 Leon Duguit (1913) , Les transformations de droit public, Paris:  p. 416.
5 Jean-Michel de Forges (1991), Droit administratif, Paris: Presses Universitaires de France,  p. 179.
6 Lucica Matei (2004), Servicii publice, Bucureşti: Editura Economică, p.220.
7 Ibidem, p. 173-175.
8 Dragoş Dincă (2005), „Serviciile on-line, o încercare de faţadă, Cadran Politic, nr. 29, pp. 23-25.
9 Managerii publici reprezintă o categorie aparte de funcţionari publici, poziţionaţi între înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere. Managerii publici conduc, coordonează sau asistă coordonarea unor activităţi. Aceste activităţi, prin natura lor, necesită o perspectivă mai cuprinzătoare a problemelor, a relaţiilor dintre acestea şi un nivel ridicat de expertiză, distinct faţă de competenţele celorlalte categorii de funcţionari publici.


dragoş dincă - Lect.univ.dr. în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Directorul general al Institutului Naţional de Administraţie.

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus