Dosar electoral – 20 mai 1990Dosar 1990
28 de ani de la alegerile din 20 mai 1990,
alegerile fondatoare ale sistemului politic românesc postcomunist


 

SFERA POLITICII

Abstract:
The file presents at the beginning some relevant passages of the law under which the first free elections of the Romanian post-communist party were held – they provide technical details on the election and on the assignment of the mandates and also complement the image of the electoral moment. These are followed by a synthesis of the electoral results, as well as the data themselves, presented in tabular form. They provide the general picture of the electoral moment, and at the same time represent an useful tool for social scientists. Everyone interested will find below an unique source of synthesized and compacted electoral data, distributed on constituencies for the Assembly of Deputies and the Senate.

Keywords: Romanian elections; post-communism; electoral data

 

Sfera politicii, prima revistă de științe politice din România postcomunistă, marchează cei 28 de ani de experiență democratică a societății românești printr-un un număr-document dedicat alegerilor (parlamentare) din 20 mai 1990. Sunt primele alegeri organizate după căderea regimului comunist, într-un climat dominat de efervescență, speranță și entuziasm, dar și de incertitudine și tensiune socială.

Deși nu se rezumă la participarea electorală, democrația reprezentativă se fondează pe alegeri. Votul este unul dintre pilonii unei construcții democratice stabile și eficiente, fiind, în același timp, vectorul principal al realizării democrației participative. Din acest punct de vedere, primele alegeri libere, organizate în data de 20 mai 1990 au legitimat noua structură și configurație a puterii politice, contribuind astfel la fundamentarea sistemului politic românesc postcomunist.

Rezultatele electorale prezentate mai jos oferă o imagine generală asupra momentului electoral, reprezentând, totodată, un instrument de lucru util pentru cercetătorii din domeniul științelor sociale. Toți cei interesați vor găsi mai jos o sursă unică de date electorale sintetizate și compactate, dispuse pe circumscripții electorale, pentru Adunarea Deputaților și Senat.

Din totalul celor 71 de formațiuni politice și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale participante în alegeri, la care se adaugă candidații independenți, au fost cuprinși în statisticile electorale doar acei competitori electorali care au obținut voturi (fie la Adunarea Deputaților, fie la Senat). Sursa primară a datelor este Autoritatea Electorală Permanentă: http://www.roaep.ro/alegeri_1990/index1469.html?page_id=18

Vom debuta cu câteva pasaje (articole) relevante din legea în baza căreia s-au organizat primele alegeri libere ale postcomunismului românesc – acestea oferă detalii tehnice privind alegerile și repartizarea mandatelor și completează, totodată, imaginea momentului electoral. Acestea vor fi urmate de o sinteză a rezultatelor înregistrate și de rezultatele propriu-zise, prezentate sub formă tabelară.


Un sistem electoral, două proceduri

Primele alegeri parlamentare au fost reglementate de Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990[1], care instituia un mod de scrutin de tip proporțional, cu liste blocate. Specificul scrutinului era dat de utilizarea unor proceduri distincte pentru repartizarea mandatelor de deputati și a celor de senatori. Astfel, pentru Adunarea Deputaților, se instituia o procedură în două trepte, cuprinzând etapa repartizării mandatelor la nivel de circumscripție electorală (județele și municipiul București) și etapa națională, a redistribuirii locurilor rămase neocupate în baza resturilor electorale însumate la nivel național. În același timp, mandatele senatoriale erau repartizate numai la nivelul local, cel al circumscripțiilor electorale, prin combinarea coeficientului electoral simplu cu metoda celor mai mari resturi.

Art. 3 Parlamentul Romaniei, alcatuit din Adunarea Deputatilor si Senat, precum si Presedintele Romaniei, se aleg prin vot universal, egal, direct si secret, liber exprimat.

Art. 4 Reprezentarea populatiei de toate nationalitatile in parlament se asigura pe baza sistemului de repartizare proportionala a mandatelor rezultate in urma votarii, in conditiile prezentului decret-lege.

Organizatiile reprezentind minoritatile nationale inregistrate la data adoptarii prezentului decret-lege, care nu intrunesc numarul de voturi necesar pentru a avea, potrivit alin. 1, un mandat in Adunarea Deputatilor, au dreptul la un mandat de deputat.

Art. 6 Adunarea Deputatilor este formata din 387 de deputati, la care se adauga deputatii rezultati din aplicarea art. 4 alin. 2.

Senatul este format din senatori alesi, in functie de populatia judetelor, astfel: in judetele cu populatie de pina la 500.000 locuitori se aleg cite doi senatori; in cele cu populatie de la 501.000 pina la 750.000 locuitori se aleg cite 3 senatori; in celelalte judete se aleg cite 4 senatori; in municipiul Bucuresti se aleg 14 senatori.

Art. 11 Candidaturile pentru parlament si Presedintele Romaniei se propun de catre partide sau alte formatiuni politice, constituite potrivit legii.

Candidaturile pentru parlament se propun pe liste de candidati care pot cuprinde cel mult numarul de deputati sau senatori ce trebuie alesi in fiecare circumscriptie electorala.

Pentru Presedintele Romaniei fiecare partid sau formatiune politica poate propune numai cite o singura candidatura. Se pot prezenta si candidaturi independente. Atit candidaturile partidelor si formatiunilor politice, cit si cele independente, pot fi depuse numai daca au cel putin 100.000 de sustinatori.

Pentru Adunarea Deputatilor sau pentru Senat se pot prezenta si candidaturi independente sau, dupa caz, potrivit alin. 2, liste de candidati independenti.

Fiecare candidat independent trebuie sa fie sustinut de cel putin 251 de cetateni cu drept de a alege.

Pentru parlament se poate candida numai intr-o singura circumscriptie electorala.

Art. 13 Fiecare judet si municipiul Bucuresti constituie o circumscriptie electorala.

Art. 70 Alegerile dintr-o circumscriptie electorala sint valabile daca din numarul total de alegatori au luat parte la vot cel putin jumatate plus unu.

Art. 71 Repartizarea mandatelor de deputati se va face pe mai multe etape, astfel:

a) in prima etapa, numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, se stabileste in functie de coeficientul electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti la numarul mandatelor ce se atribuie in fiecare circumscriptie; biroul electoral de circumscriptie va repartiza fiecarei liste atitea mandate de cite ori se include coeficientul electoral in numarul total al voturilor exprimate pentru lista respectiva; atribuirea mandatelor de pe fiecare lista se va face in ordinea inscrierii candidatilor pe lista si va incepe cu lista de candidati pentru care s-au exprimat cele mai multe voturi; de asemenea, va fi declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar cel putin egal cu coeficientul electoral.

Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor sau formatiunilor politice cele care au ramas dupa atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral;

b) in etapa a doua, Biroul Electoral Central va insuma pe intreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid sau formatiune politica; numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid sau formatiune politica se va imparti succesiv cu numerele 1, 2, 3, 4 etc., facindu-se atitea impartiri cite mandate au ramas nerepartizate pe intreaga tara in circumscriptiile electorale, ca urmare a prevederilor de la lit. a); dintre citurile astfel obtinute se va inscrie in ordinea marimii lor un numar egal cu cel al mandatelor ce urmeaza a fi repartizate; cel mai mic dintre aceste cituri va servi drept repartitor electoral; fiecarui partid sau formatiuni politice i se vor atribui atitea mandate de cite ori repartitorul electoral se cuprinde in numarul total al voturilor centralizate pe intreaga tara, pentru partidul sau formatiunea politica, respectiva; atribuirea mandatelor va incepe cu partidul sau formatiunea politica pentru ale caror liste de candidati s-au exprimat cele mai multe voturi si va continua pina la repartizarea completa a mandatelor ramase, potrivit numarului de voturi centralizate pentru fiecare partid sau formatiune politica;

c) in etapa a treia se va proceda la stabilirea candidatilor din fiecare lista, carora urmeaza sa li se atribuie mandatul de deputat, in urma repartizarii efectuate la nivel national, potrivit procedurii prevazute la lit. b); in acest scop, Biroul Electoral Central va stabili pentru fiecare partid sau formatiune politica careia i-au revenit mandate potrivit prevederilor de la lit. b) procentul pe care il reprezinta voturile neutilizate in fiecare circumscriptie electorala, din totalul voturilor neutilizate, insumate pe intreaga tara, pentru partidul sau formatiunea politica respectiva; procentele obtinute se vor inscrie in ordine descrescatoare, in functie de marimea lor, pe circumscriptii electorale; numarul de mandate ce urmeaza a fi repartizat candidatilor de pe listele din fiecare circumscriptie se determina dupa procentul de mai sus; in cazurile in care din calcule nu rezulta numere intregi, rotunjirile se vor face la unitate, pornind de la o valoare medie stabilita prin impartirea sumei tuturor fractiunilor zecimale la numarul lor; fractiunile sub valoarea medie se neglijeaza. In situatia in care nu se pot atribui toate mandatele repartizate unei liste in cadrul etapei a doua, mandatele ramase se atribuie listei respective pe circumscriptii electorale, in ordinea descrescatoare a procentelor ce revin pe aceste circumscriptii, pina la atribuirea intregului numar de mandate repartizate listei respective. Daca in cadrul acestei ultime proceduri, in doua sau mai multe circumscriptii aceste procente sint egale si numarul mandatelor nu este indestulator pentru repartizare pe toate aceste circumscriptii, atribuirea se va face de conducerea partidului sau formatiunii politice respective.

Biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii deputatilor potrivit prevederilor de la lit. c), pe baza comunicarii facute de Biroul Electoral Central, in termen de 24 de ore.

Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi dupa epuizarea celor trei etape mentionate in prezentul articol, sint declarati supleanti ai listelor respective. In caz de vacanta a mandatelor de deputati alesi pe baza listelor depuse de partide si formatiuni politice, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sint inscrisi in liste.

Art. 72 Repartizarea mandatelor de senatori se va face de catre biroul electoral de circumscriptie.

Numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, se stabileste in functie de coeficientul electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti la numarul mandatelor ce se atribuie in fiecare circumscriptie; biroul electoral de circumscriptie va repartiza fiecarei liste atitea mandate de cite ori se include coeficientul electoral in numarul total al voturilor exprimate pentru lista respectiva; atribuirea mandatelor de pe fiecare lista se va face in ordinea inscrierii candidatilor pe lista si va incepe cu lista de candidati pentru care s-au exprimat cele mai multe voturi; de asemenea, va fi declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar cel putin egal cu coeficientul electoral.

In cazul in care, potrivit alin. 2, ramin mandate neatribuite, biroul electoral de circumscriptie va repartiza mandatele listelor sau candidatilor independenti in ordinea descrescatoare a voturilor ramase neutilizate, ca urmare a aplicarii coeficientului electoral.

In caz de vacanta a mandatelor de senatori, dispozitiile art. 71 alin. final se aplica in mod corespunzator.

Biroul electoral de circumscriptie elibereaza candidatilor alesi certificatul doveditor al alegerii lor ca senatori.


Ierarhia electorală

FSN a câștigat competiția parlamentară în 38 de circumscripții electorale, atât pentru deputați, cât și pentru senatori, piezând-o în fața UDMR numai în județele în care populația maghiară era importantă sau majoritară: Covasna, Harghita și Mureș. Frontul a obținut peste media sa națională în 25 de circumscripții de deputați, din care 23 componente ale provinciilor istorice Dobrogea, Moldova (acoperite în întregime) și Muntenia (Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea), iar 2 din Transilvania (Caraș-Severin și Hunedoara), respectiv în 20 de circumscripții senatoriale, toate din afara arcului carpatic (Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea). Cel mai bun scor electoral l-a înregistrat în circumscripția senatorială Buzău (90,34%), respectiv în circumscripția de deputați Giurgiu (89,91%), iar cel mai slab scor cu care a câștigat alegerile într-o circumscripție a fost consemnat în județul Cluj (42,31% pentru deputați, 36,97% pentru senatori), victorii sub limita majorității absolute fiind înregistrate numai în Transilvania.

FSN a fost și singurul partid care a obținut cel puțin un mandat parlamentar în fiecare din circumscripțiile pentru deputați, inclusiv în cele majoritar maghiare, lipsindu-i totuși mandate în circumscripțiile senatoriale Covasna și Harghita. Într-un număr de 10 circumscripții electorale (județe) FSN a obținut monopolul absolut al reprezentării parlamentare în Adunarea Deputaților. Astfel, Frontul și-a adjudecat toate mandatele de deputat în circumscripțiile Botoșani, Vaslui și Vrancea, din provincia istorică Moldova, precum și în Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Gorj, Ialomița și Olt, toate acestea din Muntenia. În ce privește competiția pentru Senat, unde circumscripțiile electorale au avut o magnitudine mult mai mică, Frontul a monopolizat reprezentarea într-un număr dublu de circumscripții plasate, cu o singură excepție (Bistrița-Năsăud din Transilvania) în cele două provincii deja amintite (Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea).

În afara județelor Covasna, Harghita și Mureș, UDMR a obținut scoruri superioare mediei sale pe țară în alte 8 circumscripții electorale, toate din provincia istorică Transilvania (Arad, Bihor, Brașov, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș), în care, cu excepția Timișului, a ocupat poziția a doua, poziție deținută și în circumscripția senatorială Alba. Formațiunea maghiarilor a fost reprezentată în circumscripțiile amintite, plus Alba și Hunedoara, în general cu câte un deputat și/sau un senator, dar în circumscripțiile senatoriale Covasna și Harghita, a deținut monopolul reprezentării (câte 2 senatori), fiind foarte aproape de a-l atinge și la Cameră (3 deputați din 4 în Covasna și 5 din 6 în Harghita).

PNL nu a câștigat alegerile în nicio circumscripție electorală, dar a obținut cel mai bun scor electoral în circumscripția Timiș – 17,94% pentru deputați, respectiv 20,76% pentru senatori –, depășind astfel UDMR. A obținut scoruri peste media sa națională în alte 10 circumscripții electorale (Arad, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Prahova, Sibiu, București), plus într-o circumscripție de deputați (Iași) și în alta senatorială (Bistrița-Năsăud), scoruri care, cu câteva excepții, l-au plasat pe poziția a doua, înaintea formațiunii etnicilor maghiari. Cu excepția Bucureștiului, unde a obținut 5 mandate de deputat, dar niciun senator, și a Timișului, cu 2 deputați și un senator, în nicio altă circumscripție din ce 22 în care a câștigat mandate, PNL nu a deținut mai mult de un deputat sau un senator. În 7 din cele 22 a fost reprezentat atât în Cameră cât și în Senat.

Partidele ecologiste au reușit performanțe onorabile la aceste alegeri. MER a atins scorul maxim în circumscripția Alba, dar numai pentru deputați (8,55%), un scor foarte bun înregistrând și în județul Sibiu (6,75% pentru deputați, 5,19% pentru senatori). A primit câte un mandat de deputat în 12 circumscripții electorale, plus unul de senator în București. PER a obținut cele mai multe voturi în Brașov (7,12% pentru deputați), dar a înregistrat scoruri peste media sa națională și în Alba, Sibiu, Timiș sau Suceava. A deținut câte un deputat în 8 circumscripții electorale și un senator de București.

Pentru PNȚCD, Bucureștiul a fost circumscripția în care a obținut cele mai multe voturi – 6,19% pentru deputați, 5,82% pentru senatori –, reușind un scor bun și în alte câteva județe din Transilvania (Sălaj și Timiș, peste 4%). Totodată, dacă în celelalte 9 circumscripții în care a câștigat mandate a fost reprezentat de câte un deputat, în Capitală a deținut 3 deputați și un senator.

Ca și UDMR, alianța dintre PUNRT și PR a avut votanții concentrați în Ardeal, realizând scorurile maxime în circumscripțiile electorale Mureș – 34,39% pentru deputați, respectiv 34,36% la Senat, locul al doilea – și Cluj – 15,91% pentru deputați, respectiv 13,50% la Senat, locul al treilea. În aceste două circumscripții a obținut o reprezentare parlamentară similară UDMR: patru deputați și un senator la Mureș și trei deputați și un senator la Cluj. Alianța a mai deținut câte un deputat la Bihor și Brașov.

Pentru celelalte formațiuni politice care au obținut mandate parlamentare nu se pot pune în evidență modele de reprezentare, având în vedere că prezența lor parlamentară s-a rezumat la un număr foarte redus de circumscripții electorale ca efect direct al scrutinului de tip proporțional.

 

Alegeri parlamentare – 20 mai 1990

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

290.875

2,12

9

2,27

300.473

2,15

2

1,68

2

Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România

1.404

0,01

0,00

1.613

0,01

0,00

3

Comunitatea Lipovenilor din România

17.974

0,13

1

0,25

0

0,00

0,00

4

Forumul Democratic al Germanilor din România

38.768

0,28

1

0,25

19.105

0,14

0,00

5

Frontul Salvării Naționale

9.089.659

66,31

263

66,41

9.353.006

67,02

91

76,47

6

Frontul Popular Român

5.208

0,04

0,00

1.660

0,01

0,00

7

Gruparea de Centru Noua Românie

9.073

0,07

0,00

9.405

0,07

0,00

8

Gruparea Democratică de Centru

65.914

0,48

2

0,51

65.440

0,47

0,00

9

Mișcarea Ecologistă din România

358.864

2,62

12

3,03

341.478

2,45

1

0,84

10

Partidul Alianța pentru Democrație

6.695

0,05

0,00

4.958

0,04

0,00

11

Partidul Casa Română a Europei Democratice

390

0,00

0,00

553

0,00

0,00

12

Partidul Cooperatist

24.749

0,18

0,00

22.869

0,16

0,00

13

Partidul Democrat Agrar din România

250.403

1,83

9

2,27

221.790

1,59

0,00

14

Partidul Democrat al Muncii

52.595

0,38

1

0,25

44.360

0,32

0,00

15

Partidul Democrat Constituțional din România

946

0,01

0,00

1.224

0,01

0,00

16

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

7.939

0,06

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Democrat Ecologist

26.058

0,19

0,00

14.496

0,10

0,00

18

Partidul Democrat Progresist

1.495

0,01

0,00

914

0,01

0,00

19

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

2.073

0,02

0,00

5.344

0,04

0,00

20

Partidul Ecologist Român

232.212

1,69

8

2,02

192.574

1,38

1

0,84

21

Partidul Ecologist Umanist – fondat în Arad

12.739

0,09

0,00

8.888

0,06

0,00

22

Partidul Independent Maghiar

2.578

0,02

0,00

0

0,00

0,00

23

Partidul Liberal (al Libertății) din România

20.744

0,15

0,00

14.546

0,10

0,00

24

Partidul Liber-Schimbist

47.017

0,34

1

0,25

46.247

0,33

0,00

25

Mișcarea Democrația Modernă

2.488

0,02

0,00

0

0,00

0,00

26

Mișcarea „Tînăra Democrație“

328

0,00

0,00

462

0,00

0,00

27

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

2.146

0,02

0,00

4.490

0,03

0,00

28

Partidul Muncii

10.744

0,08

0,00

11.397

0,08

0,00

29

Partidul Național Liberal

879.290

6,41

29

7,32

985.094

7,06

10

8,40

30

Partidul Național Progresist

1.116

0,01

0,00

634

0,00

0,00

31

Partidul Național Republican

1.610

0,01

0,00

754

0,01

0,00

32

Partidul Național Român

3.983

0,03

0,00

1.019

0,01

0,00

33

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

351.357

2,56

12

3,03

348.687

2,50

1

0,84

34

Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției și Salvare Națională

891

0,01

0,00

1.089

0,01

0,00

35

Partidul Radical Democrat

3.240

0,02

0,00

2.600

0,02

0,00

36

Partidul Reconstrucției Naționale din România

43.808

0,32

1

0,25

52.465

0,38

0,00

37

Partidul pentru Reconstrucția Națională și Democratică

3.223

0,02

0,00

3.228

0,02

0,00

38

Partidul Republican Creștin

8.939

0,07

0,00

11.045

0,08

0,00

39

Partidul Român pentru Noua Societate

12.305

0,09

0,00

3.860

0,03

0,00

40

Partidul Social Democrat Român

73.014

0,53

2

0,51

69.762

0,50

0,00

41

Partidul Social Democrat Creștin Român

6.194

0,05

0,00

6.964

0,05

0,00

42

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

17.484

0,13

0,00

0

0,00

0,00

43

Partidul Socialist Democratic Român

143.393

1,05

5

1,26

152.989

1,10

0,00

44

Partidul Țărănesc Român

21.588

0,16

0,00

3.547

0,03

0,00

45

Partidul Țiganilor din România

16.865

0,12

0,00

5.565

0,04

0,00

46

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

43.188

0,32

1

0,25

32.506

0,23

0,00

47

Partidul Umanitar al Păcii

0

0,00

0,00

1.599

0,01

0,00

48

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

21.847

0,16

0,00

0

0,00

0,00

49

Partidul Uniunea Republicană

2.693

0,02

0,00

3.280

0,02

0,00

50

Partidul Unității Democratice

16.354

0,12

0,00

14.069

0,10

0,00

51

Partidul Viitorul Democrat al Patriei

2.091

0,02

0,00

1.008

0,01

0,00

52

Uniunea Armenilor din România

399

0,00

1

0,25

0

0,00

0,00

53

Uniunea Bulgară din Banat – Asociația Culturală Bulgară din București

3.451

0,03

1

0,25

0

0,00

0,00

54

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

17.521

0,13

0,00

7.324

0,05

0,00

55

Partidul Uniunii Creștine din România

14.902

0,11

0,00

7.045

0,05

0,00

56

Uniunea Democrat Creștină

24.001

0,18

0,00

21.210

0,15

0,00

57

Uniunea Democrată Maghiară din România

991.601

7,23

29

7,32

1.004.353

7,20

12

10,08

58

Uniunea Democrată a Romilor din România

29.162

0,21

1

0,25

19.847

0,14

0,00

59

Uniunea Democratică a Sîrbilor din România

9.095

0,07

1

0,25

0

0,00

0,00

60

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România

4.584

0,03

1

0,25

0

0,00

0,00

61

Uniunea Elenă din România

4.932

0,04

1

0,25

0

0,00

0,00

62

Uniunea Liberală „Brătianu“

36.869

0,27

1

0,25

35.943

0,26

0,00

63

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski“

2.372

0,02

1

0,25

848

0,01

0,00

64

Uniunea Ucrainienilor din România

16.179

0,12

1

0,25

3.310

0,02

0,00

65

Partidul Unității Democratice din Moldova

16.863

0,12

0,00

13.111

0,09

0,00

66

Alianța Muncitorească „Libertatea“ Anticomunistă și Antifascistă

0

0,00

0,00

672

0,00

0,00

67

Partidul Democrat din Cluj

425

0,00

0,00

2.751

0,02

0,00

68

Uniunea Democratică „Țara Oașului“

6.215

0,05

0,00

7.181

0,05

0,00

69

Forumul Democrației și Unității Naționale din România

2.176

0,02

0,00

0

0,00

0,00

70

Uniunea Democrată Turcă Musulmană

8.600

0,06

1

0,25

8.489

0,06

0,00

71

Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România

4.605

0,03

0,00

2.505

0,02

0,00

72

Candidat independent Iorgovan Antonie

35.754

0,26

1

0,84

73

Candidați independenți

256.656

1,87

0,00

391.781

2,81

0,00

TOTAL

13.707.159

100

396

100

13.956.180

100

119

100

 

Circumscripția nr. 1 – Alba

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

7.872

3,27

0,00

6.804

2,68

0

2

Forumul Democratic al Germanilor din România

2.064

0,86

0,00

0

0,00

0

3

Frontul Salvării Naționale

142.897

59,39

4

57,14

174.927

68,87

2

100

4

Gruparea Democratică de Centru

1.068

0,44

0,00

844

0,33

0

5

Mișcarea Ecologistă din România

8.535

3,55

0,00

4.465

1,76

0

6

Partidul Cooperatist

946

0,39

0,00

599

0,24

0

7

Partidul Democrat Agrar din România

5.917

2,46

0,00

3.759

1,48

0

8

Partidul Democrat al Muncii

2.852

1,19

0,00

1.152

0,45

0

9

Partidul Democrat Ecologist

0

0,00

0,00

5.837

2,30

0

10

Partidul Ecologist Român

12.859

5,34

1

14,29

4.604

1,81

0

11

Partidul Muncii

2.913

1,21

0,00

3.884

1,53

0

12

Partidul Național Liberal

13.887

5,77

1

14,29

16.220

6,39

0

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9.264

3,85

0,00

7.716

3,04

0

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

0

0,00

0,00

1.765

0,69

0

15

Partidul Român pentru Noua Societate

841

0,35

0,00

0

0,00

0

16

Partidul Social Democrat Român

2.181

0,91

0,00

0

0,00

0

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

819

0,34

0,00

0

0,00

0

18

Partidul Socialist Democratic Român

1.678

0,70

0,00

1.751

0,69

0

19

Partidul Țiganilor din România

4.484

1,86

0,00

0

0,00

0

20

Partidul Unității Democratice

595

0,25

0,00

665

0,26

0

21

Uniunea Democrat Creștină

1.249

0,52

0,00

0

0,00

0

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

12.907

5,36

1

14,29

12.903

5,08

0

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

2.398

1,00

0,00

2.173

0,86

0

24

Candidați independenți

2.389

0,99

0,00

3.933

1,55

0

TOTAL

240.615

100

7

100

254.001

100

2

100

 

Circumscripția nr. 2 – Arad

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1.679

0,61

0,00

1.352

0,45

0,00

2

Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România

1.404

0,51

0,00

1.613

0,54

0,00

3

Forumul Democratic al Germanilor din România

2.201

0,80

0,00

0

0,00

0,00

4

Frontul Salvării Naționale

141.267

51,06

4

57,14

142.636

47,75

2

66,67

5

Gruparea de Centru Noua Românie

990

0,36

0,00

671

0,22

0,00

6

Gruparea Democratică de Centru

715

0,26

0,00

683

0,23

0,00

7

Mișcarea Ecologistă din România

5.249

1,90

0,00

5.088

1,70

0,00

8

Partidul Cooperatist

1.649

0,60

0,00

1.758

0,59

0,00

9

Partidul Democrat Agrar din România

5.244

1,90

0,00

6.334

2,12

0,00

10

Partidul Democrat al Muncii

1.728

0,62

0,00

0

0,00

0,00

11

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

1.567

0,57

0,00

0

0,00

0,00

12

Partidul Ecologist Umanist – fondat în Arad

8.401

3,04

0,00

5.809

1,94

0,00

13

Partidul Național Liberal

28.048

10,14

1

14,29

33.691

11,28

0,00

14

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9.812

3,55

1

14,29

11.757

3,94

0,00

15

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1.642

0,59

0,00

1.305

0,44

0,00

16

Partidul Român pentru Noua Societate

673

0,24

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Social Democrat Român

1.627

0,59

0,00

2.729

0,91

0,00

18

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

632

0,23

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Socialist Democratic Român

4.944

1,79

0,00

5.124

1,72

0,00

20

Partidul Țărănesc Român

3.986

1,44

0,00

0

0,00

0,00

21

Partidul Unității Democratice

899

0,32

0,00

0

0,00

0,00

22

Uniunea Democrat Creștină

874

0,32

0,00

2.249

0,75

0,00

23

Uniunea Democrată Maghiară din România

34.737

12,56

1

14,29

38.145

12,77

1

33,33

24

Uniunea Democrată a Romilor din România

2.024

0,73

0,00

2.398

0,80

0,00

25

Uniunea Democratică a Sîrbilor din România

677

0,24

0,00

0

0,00

0,00

26

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România

1.807

0,65

0,00

0

0,00

0,00

27

Candidați independenți

12.186

4,40

0,00

35.396

11,85

0,00

TOTAL

276.662

100

7

100

298.738

100

3

100

 

Circumscripția nr. 3 – Argeș

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

314.740

77,88

9

75,00

313.150

77,82

3

100

2

Frontul Popular Român

943

0,23

0,00

0

0,00

0,00

3

Gruparea Democratică de Centru

940

0,23

0,00

1.288

0,32

0,00

4

Mișcarea Ecologistă din România

14.975

3,71

1

8,33

16.043

3,99

0,00

5

Partidul Alianța pentru Democrație

0

0,00

0,00

648

0,16

0,00

6

Partidul Cooperatist

679

0,17

0,00

768

0,19

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

5.725

1,42

0,00

7.087

1,76

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

2.140

0,53

0,00

1.755

0,44

0,00

9

Partidul Democrat Progresist

158

0,04

0,00

267

0,07

0,00

10

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

367

0,09

0,00

744

0,18

0,00

11

Partidul Național Liberal

22.570

5,58

1

8,33

23.548

5,85

0,00

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

7.611

1,88

0,00

7.801

1,94

0,00

13

Partidul Reconstrucției Naționale din România

637

0,16

0,00

1.086

0,27

0,00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

569

0,14

0,00

0

0,00

0,00

15

Partidul Social Democrat Român

1.587

0,39

0,00

2.382

0,59

0,00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

223

0,06

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Socialist Democratic Român

11.927

2,95

1

8,33

14.599

3,63

0,00

18

Partidul Țărănesc Român

421

0,10

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

1.111

0,27

0,00

0

0,00

0,00

20

Partidul Unității Democratice

339

0,08

0,00

444

0,11

0,00

21

Uniunea Democrat Creștină

581

0,14

0,00

1.441

0,36

0,00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

701

0,17

0,00

0

0,00

0,00

23

Uniunea Liberală „Brătianu“

3.729

0,92

0,00

3.872

0,96

0,00

24

Partidul Democrat din Cluj

425

0,11

0,00

459

0,11

0,00

25

Candidați independenți

11.039

2,73

0,00

5.023

1,25

0,00

TOTAL

404.137

100

12

100

402.405

100

3

100

 

Circumscripția nr. 4 – Bacău

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1.491

0,35

0,00

1.837

0,42

0,00

2

Frontul Salvării Naționale

333.070

78,40

10

83,33

329.723

75,87

3

100

3

Gruparea Democratică de Centru

2.402

0,57

0,00

1.587

0,37

0,00

4

Mișcarea Ecologistă din România

12.663

2,98

0,00

14.441

3,32

0,00

5

Partidul Democrat Agrar din România

5.822

1,37

0,00

7.050

1,62

0,00

6

Partidul Ecologist Român

18.843

4,44

1

8,33

13.206

3,04

0,00

7

Partidul Național Liberal

17.461

4,11

1

8,33

16.142

3,71

0,00

8

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

6.042

1,42

0,00

6.072

1,40

0,00

9

Partidul Reconstrucției Naționale din România

449

0,11

0,00

445

0,10

0,00

10

Partidul Republican Creștin

1.246

0,29

0,00

1.923

0,44

0,00

11

Partidul Român pentru Noua Societate

287

0,07

0,00

440

0,10

0,00

12

Partidul Social Democrat Român

3.752

0,88

0,00

1.633

0,38

0,00

13

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

1.030

0,24

0,00

0

0,00

0,00

14

Partidul Socialist Democratic Român

2.626

0,62

0,00

3.562

0,82

0,00

15

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

2.221

0,52

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

2.052

0,48

0,00

2.492

0,57

0,00

17

Uniunea Democrată Maghiară din România

2.177

0,51

0,00

2.602

0,60

0,00

18

Uniunea Liberală „Brătianu“

2.110

0,50

0,00

4.071

0,94

0,00

19

Candidați independenți

9.095

2,14

0,00

27.375

6,30

0,00

TOTAL

424.839

100

12

100

434.601

100

3

100

 

Circumscripția nr. 5 – Bihor

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

8.037

2,04

1

7,14

8.444

2,11

0,00

2

Forumul Democratic al Germanilor din România

446

0,11

0,00

397

0,10

0,00

3

Frontul Salvării Naționale

178.525

45,42

5

35,71

198.689

49,74

2

66,67

4

Gruparea de Centru Noua Românie

409

0,10

0,00

0

0,00

0,00

5

Gruparea Democratică de Centru

1.590

0,40

0,00

1.203

0,30

0,00

6

Mișcarea Ecologistă din România

9.847

2,51

0,00

6.122

1,53

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

11.711

2,98

1

7,14

9.598

2,40

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

2.354

0,60

0,00

2.819

0,71

0,00

9

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

296

0,08

0,00

764

0,19

0,00

10

Partidul Ecologist Român

6.815

1,73

0,00

0

0,00

0,00

11

Partidul Liber-Schimbist

1.622

0,41

0,00

774

0,19

0,00

12

Partidul Național Liberal

20.266

5,16

1

7,14

26.083

6,53

0,00

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

10.954

2,79

1

7,14

9.543

2,39

0,00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

2.088

0,53

0,00

2.842

0,71

0,00

15

Partidul Social Democrat Român

2.315

0,59

0,00

3.246

0,81

0,00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

1.366

0,35

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Socialist Democratic Român

5.721

1,46

1

7,14

2.312

0,58

0,00

18

Partidul Țărănesc Român

2.369

0,60

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Unității Democratice

390

0,10

0,00

0

0,00

0,00

20

Uniunea Democrat Creștină

1.318

0,34

0,00

0

0,00

0,00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

111.145

28,28

3

21,43

115.375

28,88

1

33,33

22

Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România

2.777

0,71

1

7,14

0

0,00

0,00

23

Partidul Democrat din Cluj

0

0,00

0,00

2.292

0,57

0,00

24

Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România

2.128

0,54

0,00

0

0,00

0,00

25

Candidați independenți

8.565

2,18

0,00

8.938

2,24

0,00

TOTAL

393.054

100

14

100

399.441

100

3

100

 

Circumscripția nr. 6 – Bistrița-Năsăud

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

6.750

3,73

0,00

7.435

4,11

0

2

Frontul Salvării Naționale

118.621

65,46

4

80,00

114.044

63,11

2

100

3

Gruparea Democratică de Centru

2.851

1,57

0,00

2.821

1,56

0

4

Mișcarea Ecologistă din România

8.086

4,46

0,00

8.108

4,49

0

5

Partidul Cooperatist

0

0,00

0,00

405

0,22

0

6

Partidul Democrat Agrar din România

3.163

1,75

0,00

0

0,00

0

7

Partidul Democrat al Muncii

706

0,39

0,00

1.141

0,63

0

8

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

592

0,33

0,00

0

0,00

0

9

Partidul Democrat Progresist

226

0,12

0,00

0

0,00

0

10

Partidul Național Liberal

11.273

6,22

0,00

12.828

7,10

0

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

5.805

3,20

0,00

5.484

3,03

0

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

2.158

1,19

0,00

1.566

0,87

0

13

Partidul Social Democrat Român

882

0,49

0,00

911

0,50

0

14

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

190

0,10

0,00

0

0,00

0

15

Partidul Socialist Democratic Român

2.885

1,59

0,00

4.431

2,45

0

16

Partidul Țărănesc Român

248

0,14

0,00

0

0,00

0

17

Partidul Uniunea Republicană

0

0,00

0,00

646

0,36

0

18

Partidul Uniunii Creștine din România

1.776

0,98

0,00

1.445

0,80

0

19

Uniunea Democrată Maghiară din România

11.858

6,54

1

20,00

11.224

6,21

0

20

Uniunea Democrată a Romilor din România

2.157

1,19

0,00

2.009

1,11

0

21

Candidați independenți

980

0,54

0,00

6.210

3,44

0

TOTAL

181.207

100

5

100

180.708

100

2

100

 

Circumscripția nr. 7 – Botoșani

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

344

0,12

0,00

377

0,13

0

2

Comunitatea Lipovenilor din România

319

0,11

0,00

0

0,00

0

3

Frontul Salvării Naționale

246.716

86,79

7

100

259.319

89,06

2

100

4

Frontul Popular Român

380

0,13

0,00

422

0,14

0

5

Gruparea Democratică de Centru

1.945

0,68

0,00

971

0,33

0

6

Mișcarea Ecologistă din România

5.018

1,77

0,00

3.439

1,18

0

7

Partidul Cooperatist

329

0,12

0,00

394

0,14

0

8

Partidul Democrat Agrar din România

4.088

1,44

0,00

3.664

1,26

0

9

Partidul Democrat al Muncii

781

0,27

0,00

0

0,00

0

10

Partidul Ecologist Român

2.350

0,83

0,00

2.077

0,71

0

11

Partidul Liber-Schimbist

1.055

0,37

0,00

834

0,29

0

12

Partidul Național Liberal

7.942

2,79

0,00

7.970

2,74

0

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

2.785

0,98

0,00

3.085

1,06

0

14

Partidul Social Democrat Român

579

0,20

0,00

646

0,22

0

15

Partidul Socialist Democratic Român

3.670

1,29

0,00

2.029

0,70

0

16

Partidul Unității Democratice

315

0,11

0,00

268

0,09

0

17

Uniunea Democrată Maghiară din România

319

0,11

0,00

0

0,00

0

18

Uniunea Democrată a Romilor din România

167

0,06

0,00

0

0,00

0

19

Partidul Unității Democratice din Moldova

1.703

0,60

0,00

1.634

0,56

0

20

Candidați independenți

3.461

1,22

0,00

4.036

1,39

0

TOTAL

284.266

100

7

100

291.165

100

2

100

 

Circumscripția nr. 8 – Brașov

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

12.510

3,32

1

7,69

22.608

5,81

0,00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

482

0,13

0,00

0

0,00

0,00

3

Forumul Democratic al Germanilor din România

6.573

1,75

0,00

0

0,00

0,00

4

Frontul Salvării Naționale

183.915

48,88

6

46,15

209.172

53,78

2

66,67

5

Gruparea Democratică de Centru

2.047

0,54

0,00

1.747

0,45

0,00

6

Mișcarea Ecologistă din România

19.279

5,12

1

7,69

17.337

4,46

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

6.432

1,71

0,00

8.518

2,19

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

2.255

0,60

0,00

1.924

0,49

0,00

9

Partidul Ecologist Român

26.772

7,12

1

7,69

0

0,00

0,00

10

Partidul Independent Maghiar

726

0,19

0,00

0

0,00

0,00

11

Partidul Liberal (al Libertății) din România

1.784

0,47

0,00

1.808

0,46

0,00

12

Partidul Liber-Schimbist

1.975

0,52

0,00

1.389

0,36

0,00

13

Partidul Național Liberal

36.307

9,65

1

7,69

37.446

9,63

0,00

14

Partidul Național Român

558

0,15

0,00

0

0,00

0,00

15

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

11.914

3,17

1

7,69

11.483

2,95

0,00

16

Partidul Reconstrucției Naționale din România

451

0,12

0,00

1.146

0,29

0,00

17

Partidul Român pentru Noua Societate

0

0,00

0,00

1.023

0,26

0,00

18

Partidul Social Democrat Român

7.732

2,05

1

7,69

4.036

1,04

0,00

19

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

1.203

0,32

0,00

0

0,00

0,00

20

Partidul Socialist Democratic Român

2.215

0,59

0,00

2.637

0,68

0,00

21

Partidul Țiganilor din România

0

0,00

0,00

2.381

0,61

0,00

22

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

3.051

0,81

0,00

0

0,00

0,00

23

Partidul Unității Democratice

398

0,11

0,00

707

0,18

0,00

24

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

2.026

0,54

0,00

0

0,00

0,00

25

Uniunea Democrat Creștină

1.324

0,35

0,00

1.202

0,31

0,00

26

Uniunea Democrată Maghiară din România

34.087

9,06

1

7,69

37.664

9,68

1

33,33

27

Uniunea Liberală „Brătianu“

2.132

0,57

0,00

3.833

0,99

0,00

28

Partidul Unității Democratice din Moldova

829

0,22

0,00

946

0,24

0,00

29

Alianța Muncitorească „Libertatea“ Anticomunistă și Antifascistă

0

0,00

0,00

672

0,17

0,00

30

Candidați independenți

7.287

1,94

0,00

19.278

4,96

0,00

TOTAL

376.264

100

13

100

388.957

100

3

100

 

Circumscripția nr. 9 – Brăila

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

921

0,37

0,00

741

0,29

0,00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

1.661

0,66

0,00

0

0,00

0,00

3

Frontul Salvării Naționale

205.447

81,66

6

100

211.249

81,75

2

100

4

Gruparea Democratică de Centru

1.298

0,52

0,00

1.292

0,50

0,00

5

Mișcarea Ecologistă din România

3.933

1,56

0,00

4.460

1,73

0,00

6

Partidul Cooperatist

389

0,15

0,00

479

0,19

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

4.050

1,61

0,00

4.194

1,62

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

1.355

0,54

0,00

0

0,00

0,00

9

Partidul Ecologist Român

4.764

1,89

0,00

5.384

2,08

0,00

10

Partidul Liberal (al Libertății) din România

388

0,15

0,00

1.063

0,41

0,00

11

Partidul Național Liberal

9.369

3,72

0,00

10.331

4,00

0,00

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

3.057

1,22

0,00

3.176

1,23

0,00

13

Partidul Radical Democrat

690

0,27

0,00

0

0,00

0,00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

424

0,17

0,00

443

0,17

0,00

15

Partidul Republican Creștin

0

0,00

0,00

440

0,17

0,00

16

Partidul Român pentru Noua Societate

119

0,05

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Social Democrat Român

890

0,35

0,00

1.235

0,48

0,00

18

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

368

0,15

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Socialist Democratic Român

4.636

1,84

0,00

5.607

2,17

0,00

20

Partidul Țărănesc Român

1.054

0,42

0,00

0

0,00

0,00

21

Partidul Unității Democratice

1.107

0,44

0,00

1.330

0,51

0,00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

286

0,11

0,00

0

0,00

0,00

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

607

0,24

0,00

866

0,34

0,00

24

Uniunea Elenă din România

267

0,11

0,00

0

0,00

0,00

25

Uniunea Liberală „Brătianu“

0

0,00

0,00

971

0,38

0,00

26

Candidați independenți

4.502

1,79

0,00

5.146

1,99

0,00

TOTAL

251.582

100

6

100

258.407

100

2

100

 

Circumscripția nr. 10 – Buzău

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1.625

0,47

0,00

1.315

0,37

0,00

2

Frontul Salvării Naționale

295.909

86,19

8

100

319.045

90,34

3

100

3

Gruparea Democratică de Centru

928

0,27

0,00

886

0,25

0,00

4

Mișcarea Ecologistă din România

7.589

2,21

0,00

6.177

1,75

0,00

5

Partidul Alianța pentru Democrație

230

0,07

0,00

631

0,18

0,00

6

Partidul Cooperatist

484

0,14

0,00

417

0,12

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

4.769

1,39

0,00

3.421

0,97

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

1.147

0,33

0,00

1.044

0,30

0,00

9

Partidul Ecologist Român

5.785

1,68

0,00

0

0,00

0,00

10

Partidul Național Liberal

10.930

3,18

0,00

12.302

3,48

0,00

11

Partidul Național Român

331

0,10

0,00

0

0,00

0,00

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

3.191

0,93

0,00

4.003

1,13

0,00

13

Partidul Român pentru Noua Societate

235

0,07

0,00

0

0,00

0,00

14

Partidul Social Democrat Român

636

0,19

0,00

721

0,20

0,00

15

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

369

0,11

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Socialist Democratic Român

1.232

0,36

0,00

1.507

0,43

0,00

17

Partidul Țărănesc Român

269

0,08

0,00

0

0,00

0,00

18

Uniunea Democrat Creștină

554

0,16

0,00

434

0,12

0,00

19

Uniunea Democrată Maghiară din România

350

0,10

0,00

0

0,00

0,00

20

Uniunea Democrată a Romilor din România

780

0,23

0,00

0

0,00

0,00

21

Uniunea Liberală „Brătianu“

1.457

0,42

0,00

1.252

0,35

0,00

22

Candidați independenți

4.526

1,32

0,00

0

0,00

0,00

TOTAL

343.326

100

8

100

353.155

100

3

100

 

Circumscripția nr. 11 – Caraș-Severin

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

163,543

67.61

5

62.50

134,218

55.71

1

50.00

2

Gruparea de Centru Noua Românie

1,695

0.70

0.00

704

0.29

0.00

3

Gruparea Democratică de Centru

766

0.32

0.00

961

0.40

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

13,842

5.72

1

12.50

6,961

2.89

0.00

5

Partidul Cooperatist

545

0.23

0.00

1,468

0.61

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

5,334

2.21

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Democrat al Muncii

5,202

2.15

0.00

9,201

3.82

0.00

8

Partidul Național Liberal

23,339

9.65

1

12.50

17,433

7.24

0.00

9

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9,331

3.86

1

12.50

9,907

4.11

0.00

10

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1,892

0.78

0.00

1,529

0.63

0.00

11

Partidul Român pentru Noua Societate

577

0.24

0.00

1,058

0.44

0.00

12

Partidul Social Democrat Român

2,379

0.98

0.00

2,255

0.94

0.00

13

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

574

0.24

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Socialist Democratic Român

1,380

0.57

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Țărănesc Român

1,996

0.83

0.00

0

0.00

0.00

16

Uniunea Democrată Maghiară din România

3,039

1.26

0.00

0

0.00

0.00

17

Uniunea Democratică a Sîrbilor din România

3,856

1.59

0.00

0

0.00

0.00

18

Uniunea Ucrainienilor din România

1,360

0.56

0.00

0

0.00

0.00

19

Candidat independent Iorgovan Antonie

35,754

14.84

1

50.00

20

Candidați independenți

1,237

0.51

0.00

19,467

8.08

0.00

TOTAL

241,887

100

8

100

240,916

100

2

100

 

Circumscripția nr. 12 – Călărași

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

181,032

85.00

5

100

183,128

85.56

2

100

2

Gruparea Democratică de Centru

662

0.31

0.00

964

0.45

0.00

3

Mișcarea Ecologistă din România

3,561

1.67

0.00

2,899

1.35

0.00

4

Partidul Cooperatist

231

0.11

0.00

709

0.33

0.00

5

Partidul Democrat Agrar din România

3,578

1.68

0.00

4,688

2.19

0.00

6

Partidul Democrat al Muncii

831

0.39

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Ecologist Român

4,851

2.28

0.00

4,558

2.13

0.00

8

Partidul Liber-Schimbist

409

0.19

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Național Liberal

5,087

2.39

0.00

6,334

2.96

0.00

10

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

2,950

1.39

0.00

2,926

1.37

0.00

11

Partidul Reconstrucției Naționale din România

547

0.26

0.00

909

0.42

0.00

12

Partidul Republican Creștin

378

0.18

0.00

0

0.00

0.00

13

Partidul Român pentru Noua Societate

272

0.13

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Social Democrat Român

2,025

0.95

0.00

1,986

0.93

0.00

15

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

183

0.09

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Socialist Democratic Român

1,971

0.93

0.00

2,784

1.30

0.00

17

Partidul Unității Democratice

481

0.23

0.00

0

0.00

0.00

18

Uniunea Democrat Creștină

360

0.17

0.00

1,045

0.49

0.00

19

Uniunea Democrată Maghiară din România

593

0.28

0.00

0

0.00

0.00

20

Uniunea Democrată a Romilor din România

1,174

0.55

0.00

0

0.00

0.00

21

Uniunea Liberală „Brătianu“

1,013

0.48

0.00

1,109

0.52

0.00

22

Candidați independenți

787

0.37

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL

212,976

100

5

100

214,039

100

2

100

 

Circumscripția nr. 13 – Cluj

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

70,616

15.91

3

23.08

60,036

13.50

1

33.33

2

Frontul Salvării Naționale

187,817

42.31

5

38.46

164,450

36.97

1

33.33

3

Gruparea Democratică de Centru

1,284

0.29

0.00

3,669

0.82

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

7,141

1.61

0.00

4,458

1.00

0.00

5

Partidul Cooperatist

932

0.21

0.00

606

0.14

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

3,265

0.74

0.00

2,461

0.55

0.00

7

Partidul Democrat al Muncii

2,228

0.50

0.00

1,854

0.42

0.00

8

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

1,047

0.24

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Democrat Ecologist

8,370

1.89

0.00

7,680

1.73

0.00

10

Partidul Ecologist Român

6,561

1.48

0.00

3,983

0.90

0.00

11

Partidul Liber-Schimbist

915

0.21

0.00

526

0.12

0.00

12

Partidul Național Liberal

28,395

6.40

1

7.69

25,536

5.74

0.00

13

Partidul Național Republican

942

0.21

0.00

754

0.17

0.00

14

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

18,388

4.14

1

7.69

16,275

3.66

0.00

15

Partidul Reconstrucției Naționale din România

892

0.20

0.00

2,032

0.46

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

3,333

0.75

0.00

3,476

0.78

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

883

0.20

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

1,486

0.33

0.00

1,113

0.25

0.00

19

Partidul Țiganilor din România

872

0.20

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Unității Democratice

880

0.20

0.00

915

0.21

0.00

21

Partidul Uniunii Creștine din România

2,035

0.46

0.00

1,388

0.31

0.00

22

Uniunea Democrat Creștină

568

0.13

0.00

415

0.09

0.00

23

Uniunea Democrată Maghiară din România

88,126

19.85

3

23.08

89,953

20.22

1

33.33

24

Uniunea Liberală „Brătianu“

1,178

0.27

0.00

0

0.00

0.00

25

Uniunea Liberă Democratică a Romilor din România

2,477

0.56

0.00

2,505

0.56

0.00

26

Candidați independenți

3,268

0.74

0.00

50,749

11.41

0.00

TOTAL

443,899

100

13

100

444,834

100

3

100

 

Circumscripția nr. 14 – Constanța

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,377

0.30

0.00

3,134

0.67

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

2,472

0.53

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

321,559

69.58

8

61.54

342,895

72.96

2

66.67

4

Gruparea Democratică de Centru

2,365

0.51

0.00

2,830

0.60

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

9,790

2.12

0.00

15,691

3.34

0.00

6

Partidul Alianța pentru Democrație

888

0.19

0.00

1,169

0.25

0.00

7

Partidul Cooperatist

769

0.17

0.00

1,001

0.21

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

38,200

8.27

3

23.08

15,981

3.40

0.00

9

Partidul Democrat al Muncii

3,705

0.80

0.00

2,525

0.54

0.00

10

Partidul Liber-Schimbist

4,245

0.92

0.00

6,202

1.32

0.00

11

Partidul Muncii

1,437

0.31

0.00

2,032

0.43

0.00

12

Partidul Național Liberal

37,146

8.04

1

7.69

38,117

8.11

1

33.33

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

7,391

1.60

0.00

9,345

1.99

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

382

0.08

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Republican Creștin

1,795

0.39

0.00

1,802

0.38

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

1,728

0.37

0.00

1,793

0.38

0.00

17

Partidul Social Democrat Creștin Român

1,760

0.38

0.00

1,516

0.32

0.00

18

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

515

0.11

0.00

0

0.00

0.00

19

Partidul Socialist Democratic Român

3,025

0.65

0.00

3,925

0.84

0.00

20

Partidul Țărănesc Român

603

0.13

0.00

0

0.00

0.00

21

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

1,966

0.43

0.00

0

0.00

0.00

22

Partidul Unității Democratice

625

0.14

0.00

567

0.12

0.00

23

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

1,923

0.42

0.00

0

0.00

0.00

24

Uniunea Democrat Creștină

673

0.15

0.00

1,077

0.23

0.00

25

Uniunea Democrată Maghiară din România

972

0.21

0.00

0

0.00

0.00

26

Uniunea Democrată a Romilor din România

791

0.17

0.00

1,455

0.31

0.00

27

Uniunea Elenă din România

1,055

0.23

0.00

0

0.00

0.00

28

Uniunea Liberală „Brătianu“

1,808

0.39

0.00

0

0.00

0.00

29

Uniunea Democrată Turcă Musulmană

8,600

1.86

1

7.69

8,489

1.81

0.00

30

Candidați independenți

2,547

0.55

0.00

8,432

1.79

0.00

TOTAL

462,112

100

13

100

469,978

100

3

100

 

Circumscripția nr. 15 – Covasna

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

589

0.40

0.00

0

0.00

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

24,792

16.63

1

25.00

26,040

17.52

0.00

3

Gruparea Democratică de Centru

221

0.15

0.00

0

0.00

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

2,149

1.44

0.00

1,127

0.76

0.00

5

Partidul Democrat Agrar din România

0

0.00

0.00

1,145

0.77

0.00

6

Partidul Național Liberal

2,107

1.41

0.00

2,460

1.66

0.00

7

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

787

0.53

0.00

597

0.40

0.00

8

Partidul Reconstrucției Naționale din România

775

0.52

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Socialist Democratic Român

380

0.25

0.00

755

0.51

0.00

10

Uniunea Democrată Maghiară din România

114,969

77.10

3

75.00

113,946

76.67

2

100

11

Candidați independenți

2,339

1.57

0.00

2,556

1.72

0.00

TOTAL

149,108

100

4

100

148,626

100

2

100

 

Circumscripția nr. 16 – Dâmbovița

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1.071

0,32

0,00

944

0,28

0,00

2

Frontul Salvării Naționale

264.252

79,48

8

88,89

275.074

81,12

3

100

3

Gruparea de Centru Noua Românie

359

0,11

0,00

335

0,10

0,00

4

Gruparea Democratică de Centru

1.999

0,60

0,00

3.243

0,96

0,00

5

Mișcarea Ecologistă din România

6.892

2,07

0,00

6.509

1,92

0,00

6

Partidul Cooperatist

842

0,25

0,00

311

0,09

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

10.911

3,28

0,00

10.261

3,03

0,00

8

Partidul Ecologist Român

6.515

1,96

0,00

7.189

2,12

0,00

9

Partidul Liber-Schimbist

892

0,27

0,00

965

0,28

0,00

10

Partidul Național Liberal

14.569

4,38

1

11,11

14.577

4,30

0,00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

7.334

2,21

0,00

6.344

1,87

0,00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

601

0,18

0,00

557

0,16

0,00

13

Partidul Republican Creștin

404

0,12

0,00

653

0,19

0,00

14

Partidul Social Democrat Român

991

0,30

0,00

1.571

0,46

0,00

15

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

472

0,14

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Socialist Democratic Român

1.589

0,48

0,00

1.756

0,52

0,00

17

Partidul Țărănesc Român

1.098

0,33

0,00

1.541

0,45

0,00

18

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

2.770

0,83

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Unității Democratice

534

0,16

0,00

370

0,11

0,00

20

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

1.172

0,35

0,00

0

0,00

0,00

21

Uniunea Democrat Creștină

340

0,10

0,00

0

0,00

0,00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

290

0,09

0,00

0

0,00

0,00

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

1.659

0,50

0,00

3.101

0,91

0,00

24

Uniunea Elenă din România

141

0,04

0,00

0

0,00

0,00

25

Uniunea Liberală „Brătianu“

1.174

0,35

0,00

0

0,00

0,00

26

Forumul Democrației și Unității Naționale din România

2.176

0,65

0,00

0

0,00

0,00

27

Candidați independenți

1.420

0,43

0,00

3.789

1,12

0,00

TOTAL

332.467

100

9

100

339.090

100

3

100

 

Circumscripția nr. 17 – Dolj

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

4.222

0,90

0,00

3.374

0,72

0,00

2

Frontul Salvării Naționale

351.888

75,32

10

76,92

350.625

75,18

3

75,00

3

Gruparea de Centru Noua Românie

399

0,09

0,00

793

0,17

0,00

4

Gruparea Democratică de Centru

1.259

0,27

0,00

1.917

0,41

0,00

5

Mișcarea Ecologistă din România

7.301

1,56

0,00

8.838

1,90

0,00

6

Partidul Cooperatist

1.098

0,24

0,00

1.528

0,33

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

15.791

3,38

1

7,69

16.238

3,48

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

2.209

0,47

0,00

2.998

0,64

0,00

9

Partidul Democrat Constituțional din România

464

0,10

0,00

657

0,14

0,00

10

Partidul Ecologist Român

6.463

1,38

0,00

7.990

1,71

0,00

11

Partidul Liberal (al Libertății) din România

1.445

0,31

0,00

1.142

0,24

0,00

12

Partidul Liber-Schimbist

2.586

0,55

0,00

1.794

0,38

0,00

13

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

0

0,00

0,00

2.525

0,54

0,00

14

Partidul Național Liberal

38.523

8,25

1

7,69

37.075

7,95

1

25,00

15

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

8.125

1,74

0,00

9.801

2,10

0,00

16

Partidul Reconstrucției Naționale din România

684

0,15

0,00

795

0,17

0,00

17

Partidul Republican Creștin

1.400

0,30

0,00

565

0,12

0,00

18

Partidul Român pentru Noua Societate

144

0,03

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Social Democrat Român

2.174

0,47

0,00

2.368

0,51

0,00

20

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

763

0,16

0,00

0

0,00

0,00

21

Partidul Socialist Democratic Român

8.370

1,79

1

7,69

9.523

2,04

0,00

22

Partidul Țiganilor din România

1.786

0,38

0,00

0

0,00

0,00

23

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

1.445

0,31

0,00

0

0,00

0,00

24

Partidul Unității Democratice

996

0,21

0,00

1.220

0,26

0,00

25

Uniunea Democrat Creștină

562

0,12

0,00

842

0,18

0,00

26

Uniunea Democrată Maghiară din România

549

0,12

0,00

0

0,00

0,00

27

Uniunea Democrată a Romilor din România

1.740

0,37

0,00

0

0,00

0,00

28

Uniunea Liberală „Brătianu“

1.993

0,43

0,00

2.142

0,46

0,00

29

Candidați independenți

2.799

0,60

0,00

1.633

0,35

0,00

TOTAL

467.178

100

13

100

466.383

100

4

100

 

Circumscripția nr. 18 – Galați

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1.001

0,27

0,00

1.103

0,30

0,00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

996

0,27

0,00

0

0,00

0,00

3

Frontul Salvării Naționale

285.760

77,34

9

81,82

292.196

78,61

2

66,67

4

Gruparea Democratică de Centru

564

0,15

0,00

519

0,14

0,00

5

Mișcarea Ecologistă din România

14.126

3,82

1

9,09

14.774

3,97

0,00

6

Partidul Cooperatist

1.054

0,29

0,00

463

0,12

0,00

7

Partidul Democrat Agrar din România

4.182

1,13

0,00

4.062

1,09

0,00

8

Partidul Democrat al Muncii

1.033

0,28

0,00

1.277

0,34

0,00

9

Partidul Democrat Progresist

401

0,11

0,00

223

0,06

0,00

10

Partidul Ecologist Român

4.125

1,12

0,00

0

0,00

0,00

11

Partidul Liber-Schimbist

919

0,25

0,00

1.269

0,34

0,00

12

Partidul Național Liberal

26.069

7,06

1

9,09

29.966

8,06

1

33,33

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

6.430

1,74

0,00

6.133

1,65

0,00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1.233

0,33

0,00

2.293

0,62

0,00

15

Partidul Român pentru Noua Societate

129

0,03

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Social Democrat Român

2.930

0,79

0,00

3.332

0,90

0,00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

181

0,05

0,00

0

0,00

0,00

18

Partidul Socialist Democratic Român

2.081

0,56

0,00

2.573

0,69

0,00

19

Partidul Țiganilor din România

1.111

0,30

0,00

0

0,00

0,00

20

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

7.952

2,15

0,00

8.293

2,23

0,00

21

Partidul Unității Democratice

78

0,02

0,00

0

0,00

0,00

22

Uniunea Democrat Creștină

719

0,19

0,00

444

0,12

0,00

23

Uniunea Democrată Maghiară din România

756

0,20

0,00

0

0,00

0,00

24

Uniunea Elenă din România

331

0,09

0,00

0

0,00

0,00

25

Candidați independenți

5.308

1,44

0,00

2.775

0,75

0,00

TOTAL

369.469

100

11

100

371.695

100

3

100

 

Circumscripția nr. 19 – Giurgiu

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

161.761

83,91

4

100

172.089

85,99

2

100

2

Gruparea de Centru Noua Românie

263

0,14

0,00

0

0,00

0,00

3

Gruparea Democratică de Centru

1.233

0,64

0,00

923

0,46

0,00

4

Mișcarea Ecologistă din România

3.167

1,64

0,00

2.264

1,13

0,00

5

Partidul Alianța pentru Democrație

382

0,20

0,00

488

0,24

0,00

6

Partidul Democrat Agrar din România

1.209

0,63

0,00

1.041

0,52

0,00

7

Partidul Democrat al Muncii

382

0,20

0,00

0

0,00

0,00

8

Partidul Ecologist Român

2.011

1,04

0,00

2.798

1,40

0,00

9

Partidul Liber-Schimbist

707

0,37

0,00

1.476

0,74

0,00

10

Partidul Muncii

700

0,36

0,00

718

0,36

0,00

11

Partidul Național Liberal

8.513

4,42

0,00

8.817

4,41

0,00

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

3.629

1,88

0,00

3.838

1,92

0,00

13

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1.021

0,53

0,00

547

0,27

0,00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

134

0,07

0,00

0

0,00

0,00

15

Partidul Social Democrat Român

435

0,23

0,00

394

0,20

0,00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

183

0,09

0,00

0

0,00

0,00

17

Partidul Socialist Democratic Român

2.037

1,06

0,00

809

0,40

0,00

18

Partidul Țărănesc Român

705

0,37

0,00

0

0,00

0,00

19

Partidul Unității Democratice

562

0,29

0,00

0

0,00

0,00

20

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

1.013

0,53

0,00

0

0,00

0,00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

364

0,19

0,00

0

0,00

0,00

22

Uniunea Democrată a Romilor din România

936

0,49

0,00

825

0,41

0,00

23

Uniunea Liberală „Brătianu“

460

0,24

0,00

610

0,30

0,00

24

Candidați independenți

970

0,50

0,00

2.487

1,24

0,00

TOTAL

192.777

100

4

100

200.124

100

2

100

 

Circumscripția nr. 20 – Gorj

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

184.976

82,30

5

100

182.112

80,63

2

100

2

Gruparea de Centru Noua Românie

502

0,22

0,00

183

0,08

0,00

3

Gruparea Democratică de Centru

792

0,35

0,00

1.187

0,53

0,00

4

Mișcarea Ecologistă din România

4.206

1,87

0,00

3.766

1,67

0,00

5

Partidul Democrat Agrar din România

2.578

1,15

0,00

3.066

1,36

0,00

6

Partidul Democrat al Muncii

1.022

0,45

0,00

1.184

0,52

0,00

7

Partidul Ecologist Român

3.657

1,63

0,00

3.962

1,75

0,00

8

Partidul Liber-Schimbist

1.960

0,87

0,00

1.832

0,81

0,00

9

Partidul Național Liberal

11.201

4,98

0,00

10.456

4,63

0,00

10

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

5.123

2,28

0,00

5.058

2,24

0,00

11

Partidul Reconstrucției Naționale din România

415

0,18

0,00

1.025

0,45

0,00

12

Partidul Român pentru Noua Societate

1.517

0,67

0,00

0

0,00

0,00

13

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

415

0,18

0,00

0

0,00

0,00

14

Partidul Socialist Democratic Român

2.091

0,93

0,00

2.367

1,05

0,00

15

Partidul Țiganilor din România

704

0,31

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

604

0,27

0,00

0

0,00

0,00

17

Uniunea Democrat Creștină

0

0,00

0,00

216

0,10

0,00

18

Uniunea Democrată a Romilor din România

731

0,33

0,00

0

0,00

0,00

19

Candidați independenți

2.270

1,01

0,00

9.446

4,18

0,00

TOTAL

224.764

100

5

100

225.860

100

2

100

 

Circumscripția nr. 21 – Harghita

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

3,100

1.38

0.00

4,098

1.82

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

105

0.05

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

24,854

11.04

1

16.67

23,418

10.37

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

402

0.18

0.00

508

0.23

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

860

0.38

0.00

1,095

0.49

0.00

6

Partidul Democrat al Muncii

538

0.24

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Național Liberal

2,346

1.04

0.00

1,895

0.84

0.00

8

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

690

0.31

0.00

761

0.34

0.00

9

Partidul Socialist Democratic Român

369

0.16

0.00

624

0.28

0.00

10

Uniunea Democrată Maghiară din România

191,925

85.23

5

83.33

193,329

85.65

0.00

TOTAL

225,189

100

6

100

225,728

100

2

100

 

Circumscripția nr. 22 – Hunedoara

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Forumul Democratic al Germanilor din România

713

0.21

0.00

0

0.00

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

241,365

69.96

6

54.55

248,899

71.90

2

66.67

3

Gruparea de Centru Noua Românie

252

0.07

0.00

615

0.18

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

1,794

0.52

0.00

1,811

0.52

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

13,221

3.83

1

9.09

15,099

4.36

0.00

6

Partidul Cooperatist

1,520

0.44

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

8,081

2.34

0.00

5,277

1.52

0.00

8

Partidul Democrat Progresist

244

0.07

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Ecologist Român

9,865

2.86

1

9.09

10,207

2.95

0.00

10

Partidul Liber-Schimbist

2,505

0.73

0.00

1,719

0.50

0.00

11

Partidul Național Liberal

23,510

6.81

1

9.09

25,322

7.32

1

33.33

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9,700

2.81

1

9.09

7,426

2.15

0.00

13

Partidul Reconstrucției Naționale din România

783

0.23

0.00

1,214

0.35

0.00

14

Partidul Republican Creștin

1,116

0.32

0.00

1,446

0.42

0.00

15

Partidul Român pentru Noua Societate

133

0.04

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

3,087

0.89

0.00

2,717

0.78

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

331

0.10

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

2,392

0.69

0.00

3,060

0.88

0.00

19

Partidul Țiganilor din România

1,661

0.48

0.00

3,184

0.92

0.00

20

Partidul Uniunii Creștine din România

1,654

0.48

0.00

0

0.00

0.00

21

Uniunea Democrat Creștină

1,044

0.30

0.00

787

0.23

0.00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

16,137

4.68

1

9.09

16,224

4.69

0.00

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

686

0.20

0.00

0

0.00

0.00

24

Candidați independenți

3,206

0.93

0.00

1,143

0.33

0.00

TOTAL

345,000

100

11

100

346,150

100

3

100

 

Circumscripția nr. 23 – Ialomița

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,892

0.97

0.00

887

0.46

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

636

0.33

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

166,996

85.91

4

100

166,209

85.30

2

100

4

Gruparea Democratică de Centru

859

0.44

0.00

724

0.37

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

5,393

2.77

0.00

6,078

3.12

0.00

6

Partidul Cooperatist

265

0.14

0.00

238

0.12

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

3,926

2.02

0.00

4,130

2.12

0.00

8

Partidul Național Liberal

5,805

2.99

0.00

6,217

3.19

0.00

9

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

2,798

1.44

0.00

2,833

1.45

0.00

10

Partidul Social Democrat Român

0

0.00

0.00

906

0.46

0.00

11

Partidul Socialist Democratic Român

2,082

1.07

0.00

2,048

1.05

0.00

12

Partidul Unității Democratice

536

0.28

0.00

310

0.16

0.00

13

Uniunea Democrată Maghiară din România

579

0.30

0.00

0

0.00

0.00

14

Uniunea Liberală „Brătianu“

1,524

0.78

0.00

781

0.40

0.00

15

Candidați independenți

1,101

0.57

0.00

3,498

1.80

0.00

TOTAL

194,392

100

4

100

194,859

100

2

100

 

Circumscripția nr. 24 – Iași

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,768

0.39

0.00

1,277

0.27

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

697

0.15

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

338,673

73.82

10

71.43

377,591

80.72

3

75.00

4

Frontul Popular Român

1,916

0.42

0.00

1,238

0.26

0.00

5

Gruparea Democratică de Centru

2,479

0.54

0.00

1,926

0.41

0.00

6

Mișcarea Ecologistă din România

14,143

3.08

1

7.14

8,581

1.83

0.00

7

Partidul Cooperatist

808

0.18

0.00

469

0.10

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

13,379

2.92

1

7.14

10,210

2.18

0.00

9

Partidul Democrat al Muncii

2,086

0.45

0.00

1,329

0.28

0.00

10

Partidul Ecologist Român

5,858

1.28

0.00

7,836

1.68

0.00

11

Partidul Liber-Schimbist

2,531

0.55

0.00

1,699

0.36

0.00

12

Partidul Național Liberal

29,833

6.50

1

7.14

29,868

6.38

1

25.00

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

7,488

1.63

0.00

7,008

1.50

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1,048

0.23

0.00

461

0.10

0.00

15

Partidul Republican Creștin

0

0.00

0.00

581

0.12

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

2,047

0.45

0.00

1,441

0.31

0.00

17

Partidul Social Democrat Creștin Român

781

0.17

0.00

781

0.17

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

13,393

2.92

1

7.14

8,617

1.84

0.00

19

Partidul Țărănesc Român

887

0.19

0.00

709

0.15

0.00

20

Uniunea Democrat Creștină

540

0.12

0.00

601

0.13

0.00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

1,037

0.23

0.00

0

0.00

0.00

22

Uniunea Democrată a Romilor din România

1,449

0.32

0.00

0

0.00

0.00

23

Uniunea Elenă din România

229

0.05

0.00

0

0.00

0.00

24

Uniunea Liberală „Brătianu“

2,760

0.60

0.00

0

0.00

0.00

25

Partidul Unității Democratice din Moldova

9,193

2.00

0.00

2,170

0.46

0.00

26

Candidați independenți

3,741

0.82

0.00

3,410

0.73

0.00

TOTAL

458,764

100

14

100

467,803

100

4

100

 

Circumscripția nr. 25 – Maramureș

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

6,219

2.02

0.00

7,821

2.51

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

186,951

60.63

6

66.67

194,885

62.59

2

66.67

3

Gruparea Democratică de Centru

2,007

0.65

0.00

1,303

0.42

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

13,694

4.44

1

11.11

11,491

3.69

0.00

5

Partidul Democrat Agrar din România

4,558

1.48

0.00

5,015

1.61

0.00

6

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

704

0.23

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

322

0.10

0.00

190

0.06

0.00

8

Partidul Liber-Schimbist

1,011

0.33

0.00

1,319

0.42

0.00

9

Partidul Național Liberal

15,020

4.87

1

11.11

18,018

5.79

0.00

10

Partidul Național Republican

668

0.22

0.00

0

0.00

0.00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

8,816

2.86

0.00

8,520

2.74

0.00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

2,968

0.96

0.00

3,307

1.06

0.00

13

Partidul pentru Reconstrucția Națională și Democratică

2,040

0.66

0.00

3,228

1.04

0.00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

712

0.23

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Social Democrat Român

1,601

0.52

0.00

1,365

0.44

0.00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

715

0.23

0.00

0

0.00

0.00

17

Partidul Socialist Democratic Român

5,485

1.78

0.00

3,859

1.24

0.00

18

Partidul Unității Democratice

493

0.16

0.00

473

0.15

0.00

19

Partidul Uniunii Creștine din România

2,213

0.72

0.00

2,793

0.90

0.00

20

Uniunea Democrat Creștină

1,282

0.42

0.00

764

0.25

0.00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

31,083

10.08

1

11.11

32,318

10.38

1

33.33

22

Uniunea Ucrainienilor din România

7,289

2.36

0.00

8,310

2.67

0.00

23

Candidați independenți

12,518

4.06

0.00

6,368

2.05

0.00

TOTAL

308,369

100

9

100

311,347

100

3

100

 

Circumscripția nr. 26 – Mehedinți

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

585

0.28

0.00

613

0.29

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

167,056

79.56

5

83.33

162,405

77.62

2

100

3

Gruparea de Centru Noua Românie

119

0.06

0.00

240

0.11

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

704

0.34

0.00

577

0.28

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

6,843

3.26

0.00

5,700

2.72

0.00

6

Partidul Cooperatist

1,430

0.68

0.00

909

0.43

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

2,586

1.23

0.00

2,554

1.22

0.00

8

Partidul Democrat al Muncii

439

0.21

0.00

517

0.25

0.00

9

Partidul Ecologist Român

2,820

1.34

0.00

2,868

1.37

0.00

10

Partidul Liberal (al Libertății) din România

232

0.11

0.00

370

0.18

0.00

11

Partidul Liber-Schimbist

745

0.35

0.00

680

0.32

0.00

12

Partidul Național Liberal

12,898

6.14

1

16.67

14,034

6.71

0.00

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

4,366

2.08

0.00

4,348

2.08

0.00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

105

0.05

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Social Democrat Român

756

0.36

0.00

679

0.32

0.00

16

Partidul Social Democrat Creștin Român

289

0.14

0.00

291

0.14

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

105

0.05

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

3,928

1.87

0.00

3,593

1.72

0.00

19

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

1,144

0.54

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Viitorul Democrat al Patriei

174

0.08

0.00

0

0.00

0.00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

426

0.20

0.00

0

0.00

0.00

22

Uniunea Democrată a Romilor din România

197

0.09

0.00

0

0.00

0.00

23

Uniunea Liberală „Brătianu“

752

0.36

0.00

999

0.48

0.00

24

Candidați independenți

1,274

0.61

0.00

7,864

3.76

0.00

TOTAL

209,973

100

6

100

209,241

100

2

100

 

Circumscripția nr. 27 – Mureș

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

130,461

34.39

4

40.00

135,544

34.36

1

33.33

2

Forumul Democratic al Germanilor din România

3,004

0.79

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

54,138

14.27

2

20.00

65,164

16.52

1

33.33

4

Gruparea Democratică de Centru

450

0.12

0.00

822

0.21

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

1,687

0.44

0.00

1,238

0.31

0.00

6

Partidul Cooperatist

359

0.09

0.00

811

0.21

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

1,559

0.41

0.00

1,445

0.37

0.00

8

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

2,891

0.76

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Democrat Ecologist

724

0.19

0.00

979

0.25

0.00

10

Partidul Ecologist Român

2,605

0.69

0.00

1,990

0.50

0.00

11

Partidul Liber-Schimbist

1,151

0.30

0.00

2,032

0.52

0.00

12

Partidul Național Liberal

6,578

1.73

0.00

7,599

1.93

0.00

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

3,381

0.89

0.00

3,981

1.01

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

802

0.21

0.00

562

0.14

0.00

15

Partidul Social Democrat Român

1,253

0.33

0.00

1,872

0.47

0.00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

180

0.05

0.00

0

0.00

0.00

17

Partidul Socialist Democratic Român

2,820

0.74

0.00

2,546

0.65

0.00

18

Partidul Unității Democratice

340

0.09

0.00

186

0.05

0.00

19

Uniunea Democrat Creștină

789

0.21

0.00

0

0.00

0.00

20

Uniunea Democrată Maghiară din România

159,181

41.96

4

40.00

167,702

42.51

1

33.33

21

Uniunea Democrată a Romilor din România

2,958

0.78

0.00

0

0.00

0.00

22

Candidați independenți

2,049

0.54

0.00

0

0.00

0.00

TOTAL

379,360

100

10

100

394,473

100

3

100

 

Circumscripția nr. 28 – Neamț

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

464

0.13

0.00

0

0.00

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

283

0.08

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

279,772

80.64

8

80.00

291,927

83.12

3

100

4

Gruparea de Centru Noua Românie

601

0.17

0.00

754

0.21

0.00

5

Gruparea Democratică de Centru

571

0.16

0.00

662

0.19

0.00

6

Mișcarea Ecologistă din România

11,100

3.20

0.00

13,792

3.93

0.00

7

Partidul Cooperatist

1,417

0.41

0.00

489

0.14

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

2,834

0.82

0.00

3,386

0.96

0.00

9

Partidul Ecologist Român

3,360

0.97

0.00

4,845

1.38

0.00

10

Partidul Ecologist Umanist – fondat în Arad

3,095

0.89

0.00

1,486

0.42

0.00

11

Partidul Liberal (al Libertății) din România

713

0.21

0.00

0

0.00

0.00

12

Partidul Liber-Schimbist

2,621

0.76

0.00

1,185

0.34

0.00

13

Partidul Național Liberal

12,613

3.64

1

10.00

12,612

3.59

0.00

14

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

4,642

1.34

0.00

4,418

1.26

0.00

15

Partidul Român pentru Noua Societate

307

0.09

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

1,725

0.50

0.00

904

0.26

0.00

17

Partidul Social Democrat Creștin Român

1,294

0.37

0.00

1,145

0.33

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

7,734

2.23

1

10.00

5,118

1.46

0.00

19

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

2,036

0.59

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Unității Democratice

348

0.10

0.00

252

0.07

0.00

21

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

988

0.28

0.00

0

0.00

0.00

22

Uniunea Democrat Creștină

884

0.25

0.00

695

0.20

0.00

23

Uniunea Democrată Maghiară din România

896

0.26

0.00

0

0.00

0.00

24

Uniunea Elenă din România

640

0.18

0.00

0

0.00

0.00

25

Candidați independenți

5,996

1.73

0.00

7,521

2.14

0.00

TOTAL

346,934

100

10

100

351,191

100

3

100

 

Circumscripția nr. 29 – Olt

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

972

0.30

0.00

1,937

0.58

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

280,118

86.54

8

100

293,422

87.75

3

100

3

Gruparea de Centru Noua Românie

393

0.12

0.00

491

0.15

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

524

0.16

0.00

740

0.22

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

5,601

1.73

0.00

5,029

1.50

0.00

6

Partidul Cooperatist

1,398

0.43

0.00

1,035

0.31

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

5,336

1.65

0.00

6,334

1.89

0.00

8

Partidul Democrat al Muncii

3,805

1.18

0.00

717

0.21

0.00

9

Partidul Liberal (al Libertății) din România

488

0.15

0.00

0

0.00

0.00

10

Partidul Liber-Schimbist

1,731

0.53

0.00

894

0.27

0.00

11

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

290

0.09

0.00

0

0.00

0.00

12

Partidul Național Liberal

12,040

3.72

0.00

11,703

3.50

0.00

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

3,746

1.16

0.00

4,189

1.25

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

973

0.30

0.00

1,370

0.41

0.00

15

Partidul Român pentru Noua Societate

0

0.00

0.00

524

0.16

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

777

0.24

0.00

666

0.20

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

487

0.15

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

1,607

0.50

0.00

1,111

0.33

0.00

19

Partidul Țiganilor din România

574

0.18

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

774

0.24

0.00

0

0.00

0.00

21

Partidul Unității Democratice

227

0.07

0.00

0

0.00

0.00

22

Uniunea Democrat Creștină

209

0.06

0.00

0

0.00

0.00

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

331

0.10

0.00

0

0.00

0.00

24

Candidați independenți

1,286

0.40

0.00

4,222

1.26

0.00

TOTAL

323,687

100

8

100

334,384

100

3

100

 

Circumscripția nr. 30 – Prahova

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,269

0.25

0.00

0

0.00

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

339,937

66.29

10

58.82

379,016

70.71

3

75.00

3

Gruparea de Centru Noua Românie

866

0.17

0.00

386

0.07

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

3,802

0.74

0.00

2,819

0.53

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

21,940

4.28

1

5.88

14,235

2.66

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

12,652

2.47

1

5.88

10,939

2.04

0.00

7

Partidul Democrat al Muncii

4,046

0.79

0.00

1,910

0.36

0.00

8

Partidul Ecologist Român

15,816

3.08

1

5.88

12,084

2.25

0.00

9

Partidul Liberal (al Libertății) din România

5,257

1.03

0.00

0

0.00

0.00

10

Partidul Liber-Schimbist

2,518

0.49

0.00

1,447

0.27

0.00

11

Partidul Muncii

1,517

0.30

0.00

1,717

0.32

0.00

12

Partidul Național Liberal

40,092

7.82

1

5.88

42,796

7.98

1

25.00

13

Partidul Național Român

1,589

0.31

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

12,000

2.34

1

5.88

13,035

2.43

0.00

15

Partidul Reconstrucției Naționale din România

2,474

0.48

0.00

2,059

0.38

0.00

16

Partidul Republican Creștin

541

0.11

0.00

1,587

0.30

0.00

17

Partidul Român pentru Noua Societate

1,717

0.33

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Social Democrat Român

3,456

0.67

0.00

1,781

0.33

0.00

19

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

724

0.14

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Socialist Democratic Român

5,247

1.02

0.00

7,586

1.42

0.00

21

Partidul Țărănesc Român

1,537

0.30

0.00

0

0.00

0.00

22

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

10,308

2.01

0.00

0

0.00

0.00

23

Partidul Unității Democratice

530

0.10

0.00

828

0.15

0.00

24

Partidul Viitorul Democrat al Patriei

998

0.19

0.00

293

0.05

0.00

25

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

4,092

0.80

0.00

0

0.00

0.00

26

Uniunea Democrat Creștină

1,061

0.21

0.00

940

0.18

0.00

27

Uniunea Democrată a Romilor din România

2,337

0.46

0.00

0

0.00

0.00

28

Uniunea Elenă din România

1,155

0.23

1

5.88

0

0.00

0.00

29

Uniunea Liberală „Brătianu“

2,496

0.49

0.00

3,223

0.60

0.00

30

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski“

1,207

0.24

1

5.88

0

0.00

0.00

31

Candidați independenți

9,616

1.88

0.00

37,319

6.96

0.00

TOTAL

512,797

100

17

100

536,000

100

4

100

 

Circumscripția nr. 31 – Satu Mare

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,548

0.71

0.00

1,258

0.57

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

91,229

41.73

3

50.00

95,342

42.89

1

50.00

3

Mișcarea Ecologistă din România

3,385

1.55

0.00

5,059

2.28

0.00

4

Partidul Democrat Agrar din România

4,392

2.01

0.00

4,540

2.04

0.00

5

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

1,146

0.52

0.00

859

0.39

0.00

6

Partidul Liber-Schimbist

2,549

1.17

0.00

1,829

0.82

0.00

7

Partidul Național Liberal

9,624

4.40

0.00

9,517

4.28

0.00

8

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

5,189

2.37

0.00

4,352

1.96

0.00

9

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1,194

0.55

0.00

1,086

0.49

0.00

10

Partidul pentru Reconstrucția Națională și Democratică

1,183

0.54

0.00

0

0.00

0.00

11

Partidul Social Democrat Român

793

0.36

0.00

861

0.39

0.00

12

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

345

0.16

0.00

0

0.00

0.00

13

Partidul Socialist Democratic Român

2,179

1.00

0.00

2,384

1.07

0.00

14

Partidul Țărănesc Român

1,800

0.82

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Uniunii Creștine din România

1,149

0.53

0.00

0

0.00

0.00

16

Uniunea Democrat Creștină

705

0.32

0.00

0

0.00

0.00

17

Uniunea Democrată Maghiară din România

83,423

38.16

3

50.00

88,013

39.60

1

50.00

18

Uniunea Ucrainienilor din România

592

0.27

0.00

0

0.00

0.00

19

Uniunea Democratică „Țara Oașului“

6,215

2.84

0.00

7,181

3.23

0.00

TOTAL

218,640

100

6

100

222,281

100

2

100

 

Circumscripția nr. 32 – Sălaj

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

6,066

3.65

0.00

6,661

3.98

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

95,274

57.28

3

75.00

93,199

55.75

1

50.00

3

Gruparea Democratică de Centru

634

0.38

0.00

993

0.59

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

3,010

1.81

0.00

3,579

2.14

0.00

5

Partidul Cooperatist

436

0.26

0.00

373

0.22

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

3,268

1.96

0.00

3,879

2.32

0.00

7

Partidul Democrat Creștin al Romilor din România

1,138

0.68

0.00

0

0.00

0.00

8

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

309

0.19

0.00

377

0.23

0.00

9

Partidul Liber-Schimbist

1,147

0.69

0.00

790

0.47

0.00

10

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

7,353

4.42

0.00

7,301

4.37

0.00

11

Partidul Reconstrucției Naționale din România

799

0.48

0.00

698

0.42

0.00

12

Partidul Român pentru Noua Societate

422

0.25

0.00

0

0.00

0.00

13

Partidul Social Democrat Român

860

0.52

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

269

0.16

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Socialist Democratic Român

2,115

1.27

0.00

2,331

1.39

0.00

16

Partidul Unității Democratice

390

0.23

0.00

516

0.31

0.00

17

Partidul Uniunii Creștine din România

961

0.58

0.00

1,419

0.85

0.00

18

Uniunea Democrat Creștină

583

0.35

0.00

0

0.00

0.00

19

Uniunea Democrată Maghiară din România

39,389

23.68

1

25.00

40,314

24.11

1

50.00

20

Candidați independenți

1,916

1.15

0.00

4,749

2.84

0.00

TOTAL

166,339

100

4

100

167,179

100

2

100

 

Circumscripția nr. 33 – Sibiu

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

7,301

2.62

0.00

10,084

3.59

0.00

2

Forumul Democratic al Germanilor din România

16,358

5.86

1

9.09

18,708

6.66

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

129,050

46.23

4

36.36

135,412

48.21

2

66.67

4

Gruparea de Centru Noua Românie

766

0.27

0.00

2,241

0.80

0.00

5

Gruparea Democratică de Centru

1,665

0.60

0.00

1,434

0.51

0.00

6

Mișcarea Ecologistă din România

18,857

6.75

1

9.09

14,565

5.19

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

8,636

3.09

1

9.09

7,308

2.60

0.00

8

Partidul Ecologist Român

17,776

6.37

1

9.09

11,672

4.16

0.00

9

Partidul Independent Maghiar

1,177

0.42

0.00

0

0.00

0.00

10

Partidul Liberal (al Libertății) din România

2,550

0.91

0.00

1,809

0.64

0.00

11

Partidul Liber-Schimbist

2,087

0.75

0.00

3,833

1.36

0.00

12

Partidul Național Liberal

24,658

8.83

1

9.09

27,351

9.74

1

33.33

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9,820

3.52

1

9.09

10,896

3.88

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

5,866

2.10

1

9.09

9,840

3.50

0.00

15

Partidul Român pentru Noua Societate

690

0.25

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

2,692

0.96

0.00

2,744

0.98

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

1,690

0.61

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

5,067

1.81

0.00

6,213

2.21

0.00

19

Partidul Țiganilor din România

2,305

0.83

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

1,618

0.58

0.00

0

0.00

0.00

21

Partidul Uniunea Republicană

1,006

0.36

0.00

838

0.30

0.00

22

Partidul Unității Democratice

772

0.28

0.00

742

0.26

0.00

23

Uniunea Democrat Creștină

2,604

0.93

0.00

2,201

0.78

0.00

24

Uniunea Democrată Maghiară din România

8,088

2.90

0.00

0

0.00

0.00

25

Uniunea Democrată a Romilor din România

1,175

0.42

0.00

0

0.00

0.00

26

Candidați independenți

4,903

1.76

0.00

12,995

4.63

0.00

TOTAL

279,177

100

11

100

280,886

100

3

100

 

Circumscripția nr. 34 – Suceava

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

995

0.25

0.00

0

0.00

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

1,367

0.34

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

302,606

76.19

9

75.00

315,282

76.45

3

100

4

Frontul Popular Român

1,414

0.36

0.00

0

0.00

0.00

5

Gruparea Democratică de Centru

925

0.23

0.00

0

0.00

0.00

6

Mișcarea Ecologistă din România

14,102

3.55

1

8.33

10,351

2.51

0.00

7

Partidul Cooperatist

1,067

0.27

0.00

1,984

0.48

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

5,424

1.37

0.00

7,006

1.70

0.00

9

Partidul Ecologist Român

7,451

1.88

0.00

19,943

4.84

0.00

10

Partidul Liber-Schimbist

1,630

0.41

0.00

2,406

0.58

0.00

11

Partidul Național Liberal

22,029

5.55

1

8.33

23,193

5.62

0.00

12

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

9,049

2.28

0.00

9,824

2.38

0.00

13

Partidul Reconstrucției Naționale din România

2,029

0.51

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

932

0.23

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Social Democrat Român

1,424

0.36

0.00

1,993

0.48

0.00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

277

0.07

0.00

0

0.00

0.00

17

Partidul Socialist Democratic Român

2,649

0.67

0.00

5,859

1.42

0.00

18

Partidul Țărănesc Român

1,531

0.39

0.00

0

0.00

0.00

19

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

2,462

0.62

0.00

4,481

1.09

0.00

20

Partidul Unității Democratice

751

0.19

0.00

0

0.00

0.00

21

Uniunea Democrat Creștină

1,387

0.35

0.00

2,072

0.50

0.00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

990

0.25

0.00

0

0.00

0.00

23

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski“

828

0.21

0.00

0

0.00

0.00

24

Uniunea Ucrainienilor din România

2,491

0.63

1

8.33

0

0.00

0.00

25

Partidul Unității Democratice din Moldova

2,127

0.54

0.00

5,400

1.31

0.00

26

Candidați independenți

9,257

2.33

0.00

2,616

0.63

0.00

TOTAL

397,194

100

12

100

412,410

100

3

100

 

Circumscripția nr. 35 – Teleorman

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

881

0.27

0.00

994

0.30

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

282,939

87.15

8

88.89

284,109

85.60

3

100

3

Gruparea de Centru Noua Românie

335

0.10

0.00

0

0.00

0.00

4

Gruparea Democratică de Centru

1,170

0.36

0.00

3,137

0.95

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

4,759

1.47

0.00

6,413

1.93

0.00

6

Partidul Alianța pentru Democrație

458

0.14

0.00

776

0.23

0.00

7

Partidul Cooperatist

698

0.21

0.00

610

0.18

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

4,845

1.49

0.00

7,648

2.30

0.00

9

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

610

0.19

0.00

0

0.00

0.00

10

Partidul Național Liberal

12,297

3.79

1

11.11

13,794

4.16

0.00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

4,420

1.36

0.00

4,640

1.40

0.00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

3,191

0.98

0.00

1,387

0.42

0.00

13

Partidul Republican Creștin

424

0.13

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Social Democrat Român

915

0.28

0.00

1,517

0.46

0.00

15

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

390

0.12

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Socialist Democratic Român

3,656

1.13

0.00

4,620

1.39

0.00

17

Partidul Unității Democratice

371

0.11

0.00

0

0.00

0.00

18

Uniunea Democrată a Romilor din România

984

0.30

0.00

0

0.00

0.00

19

Uniunea Liberală „Brătianu“

0

0.00

0.00

1,176

0.35

0.00

20

Candidați independenți

1,329

0.41

0.00

1,090

0.33

0.00

TOTAL

324,672

100

9

100

331,911

100

3

100

 

Circumscripția nr. 36 – Timiș

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

1,579

0.39

0.00

3,283

0.78

0.00

2

Forumul Democratic al Germanilor din România

6,511

1.63

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

182,804

45.63

6

37.50

196,109

46.45

2

66.67

4

Gruparea de Centru Noua Românie

638

0.16

0.00

1,317

0.31

0.00

5

Gruparea Democratică de Centru

11,134

2.78

1

6.25

10,623

2.52

0.00

6

Mișcarea Ecologistă din România

16,686

4.16

1

6.25

16,324

3.87

0.00

7

Partidul Cooperatist

1,429

0.36

0.00

0

0.00

0.00

8

Partidul Democrat Agrar din România

5,184

1.29

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Democrat al Muncii

5,572

1.39

1

6.25

7,545

1.79

0.00

10

Partidul Ecologist Român

7,943

1.98

1

6.25

13,466

3.19

0.00

11

Partidul Independent Maghiar

675

0.17

0.00

0

0.00

0.00

12

Partidul Național Liberal

71,877

17.94

2

12.50

87,652

20.76

1

33.33

13

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

16,935

4.23

1

6.25

19,341

4.58

0.00

14

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1,496

0.37

0.00

2,392

0.57

0.00

15

Partidul Republican Creștin

875

0.22

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Social Democrat Român

3,108

0.78

0.00

6,494

1.54

0.00

17

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

367

0.09

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Socialist Democratic Român

5,126

1.28

0.00

6,466

1.53

0.00

19

Partidul Țărănesc Român

2,222

0.55

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Țiganilor din România

1,207

0.30

0.00

0

0.00

0.00

21

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

2,588

0.65

0.00

0

0.00

0.00

22

Partidul Unității Democratice

1,431

0.36

0.00

1,193

0.28

0.00

23

Uniunea Bulgară din Banat – Asociația Culturală Bulgară din București

3,233

0.81

1

6.25

0

0.00

0.00

24

Partidul Uniunii Creștine din România

1,550

0.39

0.00

0

0.00

0.00

25

Uniunea Democrată Maghiară din România

30,471

7.61

1

6.25

44,174

10.46

0.00

26

Uniunea Democratică a Sîrbilor din România

4,562

1.14

1

6.25

0

0.00

0.00

27

Uniunea Ucrainienilor din România

1,593

0.40

0.00

0

0.00

0.00

28

Candidați independenți

11,843

2.96

0.00

5,847

1.38

0.00

TOTAL

400,639

100

16

100

422,226

100

3

100

 

Circumscripția nr. 37 – Tulcea

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

776

0.47

0.00

0

0.00

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

7,148

4.34

1

20.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

132,496

80.38

4

80.00

143,503

86.45

2

100

4

Mișcarea Ecologistă din România

5,570

3.38

0.00

3,228

1.94

0.00

5

Partidul Cooperatist

966

0.59

0.00

1,088

0.66

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

1,794

1.09

0.00

1,323

0.80

0.00

7

Partidul Democrat Constituțional din România

102

0.06

0.00

0

0.00

0.00

8

Partidul Național Liberal

6,734

4.09

0.00

6,668

4.02

0.00

9

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

2,001

1.21

0.00

1,747

1.05

0.00

10

Partidul Reconstrucției Naționale din România

511

0.31

0.00

581

0.35

0.00

11

Partidul Social Democrat Român

599

0.36

0.00

238

0.14

0.00

12

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

196

0.12

0.00

0

0.00

0.00

13

Partidul Socialist Democratic Român

1,034

0.63

0.00

858

0.52

0.00

14

Uniunea Democrat Creștină

354

0.21

0.00

460

0.28

0.00

15

Uniunea Democrată Maghiară din România

491

0.30

0.00

0

0.00

0.00

16

Uniunea Elenă din România

317

0.19

0.00

0

0.00

0.00

17

Candidați independenți

3,747

2.27

0.00

6,301

3.80

0.00

TOTAL

164,836

100

5

100

165,995

100

2

100

 

Circumscripția nr. 38 – Vaslui

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

205

0.08

0.00

0

0.00

0.00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

1,341

0.51

0.00

0

0.00

0.00

3

Frontul Salvării Naționale

228,058

86.10

7

100

235,183

86.19

2

100

4

Gruparea Democratică de Centru

606

0.23

0.00

826

0.30

0.00

5

Mișcarea Ecologistă din România

3,100

1.17

0.00

3,728

1.37

0.00

6

Partidul Alianța pentru Democrație

627

0.24

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Democrat Agrar din România

2,052

0.77

0.00

5,185

1.90

0.00

8

Partidul Democrat al Muncii

1,213

0.46

0.00

0

0.00

0.00

9

Partidul Ecologist Român

4,535

1.71

0.00

4,798

1.76

0.00

10

Partidul Național Liberal

8,917

3.37

0.00

9,268

3.40

0.00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

2,653

1.00

0.00

2,796

1.02

0.00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

599

0.23

0.00

3,702

1.36

0.00

13

Partidul Social Democrat Român

1,006

0.38

0.00

0

0.00

0.00

14

Partidul Socialist Democratic Român

1,485

0.56

0.00

1,522

0.56

0.00

15

Partidul Unității Democratice

376

0.14

0.00

690

0.25

0.00

16

Uniunea Democrat Creștină

717

0.27

0.00

622

0.23

0.00

17

Uniunea Democrată Maghiară din România

287

0.11

0.00

0

0.00

0.00

18

Uniunea Liberală „Brătianu“

400

0.15

0.00

0

0.00

0.00

19

Partidul Unității Democratice din Moldova

3,011

1.14

0.00

2,961

1.09

0.00

20

Candidați independenți

3,679

1.39

0.00

1,579

0.58

0.00

TOTAL

264,867

100

7

100

272,860

100

2

100

 

Circumscripția nr. 39 – Vâlcea

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

Frontul Salvării Naționale

223,350

83.59

6

85.71

222,833

82.18

2

100

2

Gruparea Democratică de Centru

718

0.27

0.00

710

0.26

0.00

3

Mișcarea Ecologistă din România

4,620

1.73

0.00

4,907

1.81

0.00

4

Partidul Cooperatist

1,734

0.65

0.00

2,221

0.82

0.00

5

Partidul Democrat Agrar din România

3,570

1.34

0.00

3,536

1.30

0.00

6

Partidul Democrat al Muncii

769

0.29

0.00

0

0.00

0.00

7

Partidul Ecologist Român

2,974

1.11

0.00

2,646

0.98

0.00

8

Partidul Liber-Schimbist

944

0.35

0.00

813

0.30

0.00

9

Partidul Muncii

361

0.14

0.00

451

0.17

0.00

10

Partidul Național Liberal

13,771

5.15

1

14.29

15,483

5.71

0.00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

4,490

1.68

0.00

4,564

1.68

0.00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

490

0.18

0.00

524

0.19

0.00

13

Partidul Român pentru Noua Societate

182

0.07

0.00

117

0.04

0.00

14

Partidul Social Democrat Român

1,696

0.63

0.00

1,487

0.55

0.00

15

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

209

0.08

0.00

0

0.00

0.00

16

Partidul Socialist Democratic Român

965

0.36

0.00

1,279

0.47

0.00

17

Partidul Țiganilor din România

231

0.09

0.00

0

0.00

0.00

18

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

1,656

0.62

0.00

1,356

0.50

0.00

19

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

401

0.15

0.00

0

0.00

0.00

20

Partidul Unității Democratice

275

0.10

0.00

1,879

0.69

0.00

21

Uniunea Democrat Creștină

531

0.20

0.00

568

0.21

0.00

22

Uniunea Democrată Maghiară din România

799

0.30

0.00

467

0.17

0.00

23

Uniunea Democrată a Romilor din România

184

0.07

0.00

0

0.00

0.00

24

Candidați independenți

2,266

0.85

0.00

5,319

1.96

0.00

TOTAL

267,186

100

7

100

271,160

100

2

100

 

Circumscripția nr. 40 – Vrancea

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

758

0.32

0.00

1,236

0.51

0.00

2

Frontul Salvării Naționale

190,146

80.95

6

100

183,458

75.61

2

100

3

Gruparea Democratică de Centru

430

0.18

0.00

0

0.00

0.00

4

Mișcarea Ecologistă din România

4,126

1.76

0.00

3,988

1.64

0.00

5

Partidul Cooperatist

614

0.26

0.00

888

0.37

0.00

6

Partidul Democrat Agrar din România

2,928

1.25

0.00

2,495

1.03

0.00

7

Partidul Ecologist Român

4,242

1.81

0.00

4,223

1.74

0.00

8

Partidul Liber-Schimbist

983

0.42

0.00

780

0.32

0.00

9

Partidul Muncii

1,837

0.78

0.00

0

0.00

0.00

10

Partidul Național Liberal

10,599

4.51

0.00

11,159

4.60

0.00

11

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

4,467

1.90

0.00

4,125

1.70

0.00

12

Partidul Reconstrucției Naționale din România

645

0.27

0.00

547

0.23

0.00

13

Partidul Republican Creștin

0

0.00

0.00

950

0.39

0.00

14

Partidul Român pentru Noua Societate

560

0.24

0.00

0

0.00

0.00

15

Partidul Social Democrat Român

750

0.32

0.00

1,657

0.68

0.00

16

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

518

0.22

0.00

0

0.00

0.00

17

Partidul Socialist Democratic Român

3,806

1.62

0.00

5,183

2.14

0.00

18

Partidul Unității Democratice

532

0.23

0.00

0

0.00

0.00

19

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

1,078

0.46

0.00

1,216

0.50

0.00

20

Uniunea Democrat Creștină

749

0.32

0.00

515

0.21

0.00

21

Uniunea Democrată Maghiară din România

188

0.08

0.00

0

0.00

0.00

22

Uniunea Democrată a Romilor din România

583

0.25

0.00

0

0.00

0.00

23

Uniunea Liberală „Brătianu“

804

0.34

0.00

1,017

0.42

0.00

24

Candidați independenți

3,563

1.52

0.00

19,186

7.91

0.00

TOTAL

234,906

100

6

100

242,623

100

2

100

 

Circumscripția nr. 41 – București

Nr.

Competitor electoral

Adunarea Deputaților

Senat

Voturi

Mandate

Voturi

Mandate

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

Nr. abs.

%

1

A.U.R.-P.U.N.R. din Transilvania și Partidul Republican

3.931

0,28

0,00

5.276

0,37

0,00

2

Comunitatea Lipovenilor din România

467

0,03

0,00

0

0,00

0,00

3

Forumul Democratic al Germanilor din România

898

0,06

0,00

0

0,00

0,00

4

Frontul Salvării Naționale

863.360

61,16

24

57,14

850.859

60,24

9

64,29

5

Frontul Popular Român

555

0,04

0,00

0

0,00

0,00

6

Gruparea de Centru Noua Românie

486

0,03

0,00

675

0,05

0,00

7

Gruparea Democratică de Centru

8.111

0,57

1

2,38

6.290

0,45

0,00

8

Mișcarea Ecologistă din România

18.818

1,33

1

2,38

34.031

2,41

1

7,14

9

Partidul Alianța pentru Democrație

4.110

0,29

0,00

1.246

0,09

0,00

10

Partidul Casa Română a Europei Democratice

390

0,03

0,00

553

0,04

0,00

11

Partidul Cooperatist

661

0,05

0,00

848

0,06

0,00

12

Partidul Democrat Agrar din România

11.430

0,81

1

2,38

17.012

1,20

0,00

13

Partidul Democrat al Muncii

2.197

0,16

0,00

3.468

0,25

0,00

14

Partidul Democrat Constituțional din România

380

0,03

0,00

567

0,04

0,00

15

Partidul Democrat Ecologist

16.964

1,20

0,00

0

0,00

0,00

16

Partidul Democrat Progresist

466

0,03

0,00

424

0,03

0,00

17

Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România

0

0,00

0,00

3.154

0,22

0,00

18

Partidul Ecologist Român

34.596

2,45

1

2,38

40.245

2,85

1

7,14

19

Partidul Ecologist Umanist – fondat în Arad

1.243

0,09

0,00

1.593

0,11

0,00

20

Partidul Liberal (al Libertății) din România

7.887

0,56

0,00

8.354

0,59

0,00

21

Partidul Liber-Schimbist

5.579

0,40

1

2,38

7.760

0,55

0,00

22

Mișcarea Democrația Modernă

2.488

0,18

0,00

0

0,00

0,00

23

Mișcarea „Tînăra Democrație“

328

0,02

0,00

462

0,03

0,00

24

Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România

879

0,06

0,00

1.221

0,09

0,00

25

Partidul Muncii

1.979

0,14

0,00

2.595

0,18

0,00

26

Partidul Național Liberal

165.047

11,69

5

11,90

223.613

15,83

2

14,29

27

Partidul Național Progresist

1.116

0,08

0,00

634

0,04

0,00

28

Partidul Național Român

1.505

0,11

0,00

1.019

0,07

0,00

29

Partidul Național Țărănesc creștin și democrat

87.430

6,19

3

7,14

82.238

5,82

1

7,14

30

Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției și Salvare Națională

891

0,06

0,00

1.089

0,08

0,00

31

Partidul Radical Democrat

2.550

0,18

0,00

2.600

0,18

0,00

32

Partidul Reconstrucției Naționale din România

1.649

0,12

0,00

2.450

0,17

0,00

33

Partidul Republican Creștin

760

0,05

0,00

1.098

0,08

0,00

34

Partidul Român pentru Noua Societate

1.048

0,07

0,00

698

0,05

0,00

35

Partidul Social Democrat Român

6.293

0,45

1

2,38

5.726

0,41

0,00

36

Partidul Social Democrat Creștin Român

2.070

0,15

0,00

3.231

0,23

0,00

37

Partidul Socialist al Dreptății (Independent)

312

0,02

0,00

0

0,00

0,00

38

Partidul Socialist Democratic Român

4.310

0,31

0,00

8.948

0,63

0,00

39

Partidul Țărănesc Român

862

0,06

0,00

1.297

0,09

0,00

40

Partidul Țiganilor din România

1.930

0,14

0,00

0

0,00

0,00

41

Partidul Tineretului Liber Democrat din România

18.040

1,28

1

2,38

18.376

1,30

0,00

42

Partidul Umanitar al Păcii

0

0,00

0,00

1.599

0,11

0,00

43

Partidul Unit Democrat al Romilor. Rudarilor și Lăutarilor din România

2.888

0,20

0,00

0

0,00

0,00

44

Partidul Uniunea Republicană

1.687

0,12

0,00

1.796

0,13

0,00

45

Partidul Unității Democratice

783

0,06

0,00

514

0,04

0,00

46

Partidul Viitorul Democrat al Patriei

919

0,07

0,00

715

0,05

0,00

47

Uniunea Armenilor din România

399

0,03

1

2,38

0

0,00

0,00

48

Uniunea Bulgară din Banat – Asociația Culturală Bulgară din București

218

0,02

0,00

0

0,00

0,00

49

Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă

3.177

0,23

0,00

3.616

0,26

0,00

50

Partidul Uniunii Creștine din România

3.564

0,25

0,00

0

0,00

0,00

51

Uniunea Democrat Creștină

1.440

0,10

0,00

1.620

0,11

0,00

52

Uniunea Democrată Maghiară din România

7.986

0,57

0,00

0

0,00

0,00

53

Uniunea Democrată a Romilor din România

3.114

0,22

1

2,38

7.020

0,50

0,00

54

Uniunea Elenă din România

797

0,06

0,00

0

0,00

0,00

55

Uniunea Liberală „Brătianu“

11.079

0,78

1

2,38

10.887

0,77

0,00

56

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski“

337

0,02

0,00

848

0,06

0,00

57

Uniunea Ucrainienilor din România

2.854

0,20

0,00

0

0,00

0,00

58

Candidați independenți

86.391

6,12

0,00

44.085

3,12

0,00

TOTAL

1.411.649

100

42

100

1.412.350

100

14

100

 

NOTA
[1]Publicat în M.Of. nr. 35/18 martie 1990.

 

 

 

Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus