Arhiva


Regimul Ion Antonescu și emigrarea evreilor
Arhivele Sfera Politicii
 

ALEXANDRU FLORIAN
[National Institute for Romanian Holocaust Studies „Elie Wiesel”]

 

Un aspect important  al cercetării istorice este  analiza istoriei microsociale, a condiţiilor de viaţă pe care  indivizi, grupuri mai mari sau mai mici de oameni le-au avut în anumite împrejurări istorice. A stabili cum s-a schimbat cotidianul unor oameni sau colectivităţi sub impactul unor măsuri politice, administrative sau economice, centrale sau locale reprezintă o temă captivantă care permite reconstrucţia unei istorii reale, concrete. În timpul regimului Ion Antonescu au fost luate decizii centrale  și locale, având caracter restrictiv/coercitiv, împotriva populaţiei evreiești și care au însemnat tot atâtea prilejuri pentru privaţiuni în viaţa lor: sărăcire prin deposedare sau expulzarea la marginea societăţii, acumularea de riscuri pentru securitatea vieţii,  stigmatizarea evreului ca inamicul public numărul unu etc. În cele ce urmează prezentăm cîteva documente care ilustrează reacţii locale și/sau conjuncturale cu caracter vădit antisemit. Ele se referă la măsuri precum: identificarea evreului în spaţiul public– portul semnului disctinctiv -, restricţii privind posesia unor bunuri gospodărești, acces la alimente pe criterii etnice,  soluţii de purificare etnică a unor localităţi (cazul orașului Panciu după cutremurul din 1940), deportarea în Transnistria din teritorii care au aparţinut întotdeauna României. Deportarea din Suceava și localităţile învecinate reprezintă un exemplu pentru a ilustra faptul că și evrei din Vechiul Regat au avut aceiași soartă criminală cu cei din Basarabia și Bucovina. Aceste urme documentare extrase din viaţa de zi cu zi ilustrează faptul că antisemitismul de stat a fost o politică cu efecte directe și reale asupra evreilor din România. Documentele sunt selectate din volumul Documente al Raportului final al Comisiei Elie Wiesel, Editura Polirom, Iași, 2005.

 

The daily life of the Jews during the Ion Antonescu regime


An important aspect of historical ressearch is the analysis of the microsocial history, of life conditions that individuals, small and large groups of human beings had in certain historical contexts. A fascinating topic that allows the reconstruction of a real, concrete history is the ability to see how the daily life of some people or collectivities changed under the impact of some political, administrative or economic, central or local decisions. During Antonescu’s regime, central and local decisions were made, with a restrictive /coercive character, against the Jewish population, and this meant also as many occasions for privations in their lives: impoverishment by dispossession or expulsion to the margins of the society, accumulation of risks threatening the life security, stigmatization of Jews as number one public enemy, etc. We will introduce some documents that show local and/or conjectural reactions with a clear anti-Semitic character. They refer to measures like the following: identification of Jews in the public space – the wearing of a distinct sign -, restrictions concerning the possession of some household goods, access to food on ethnic criteria, solutions for ethnic cleansing of some localities (the case of Panciu town after the 1940 earthquake), the deportation to Transnistria of people coming from territories that have always belonged to Romania. The deportation from Suceava and other neighboring localities represents an example to illustrate the fact that the Jews from the Old Kingdom had the same horrible fate as those in Bassarabia and Bukovina. These documentary traces on daily life illustrate that state anti-Semitism was a policy with direct and real effects on the Jews in Romania.

 

I.                                     

Decretul-lege nr. 1253

GENERAL ION ANTONESCU
Conducătorul Statului Român
și
Președintele Consiliului de Miniștri

Am decretat și decretăm:

Art. 1. Autorizaţiile date evreilor sau societăţilor evreiești de Societatea Română de Radiodifuziune pentru folosinţa de posturi de recepţie radiofonice se anulează pe data publicării prezentului decret-lege.
Art. 2. Sunt socotiţi evrei, în sensul prezentului decret-lege, persoanele fizice având ambii părinţi evrei sau numai unul, fără distincţie dacă ei sau părinţii lor sunt sau nu botezaţi în altă religie decât cea mozaică sau dacă sunt sau nu cetăţeni români, precum și societăţile civile sau comerciale în care unul din asociaţii cu răspundere limitată este evreu sau cele în care 40 la sută din capital aparţine evreilor.
Art. 3. Evreii posesori de aparate de radio - fie că au, fie că nu au autorizaţie de folosinţă - sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile libere de la data publicării prezentului decret-lege, să depună aparatele la autoritatea poliţienească în raza căreia domiciliază, iar în comunele rurale, la postul de jandarmi respectiv.
Autoritatea care primește aparatul va elibera dovadă, în care se va identifica aparatul predat.
Nu intră în prevederile acestui decret-lege magazinele de desfacere a aparatelor de radio.
Art. 4. Autorităţile poliţienești vor trimite aparatele la prefecturile de judeţ, iar în București la Prefectura Poliţiei Capitalei, care le vor păstra în depozite până când se va decide prin jurnal al Consiliului de Miniștri asupra destinaţiei ce li se va da.
Art. 5. Indemnitatea cuvenită pentru aparatele radio ce se vor lua din proprietatea evreilor se va stabili de o comisiune a cărei compunere se va determina prin regulamentul acestei legi.
Art. 6. Cei care nu vor depune în termenul prescris la art. 3 aparatele de radio sau care le vor înstrăina sau schimba cu alte aparate se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 la 6 luni și cu amendă până la 50.000 lei.
Dat la București, în 6 mai 1941.

Conducătorul Statului
și
Președintele Consiliului de Miniștri,
general ION ANTONESCU

Ministrul afacerilor interne,
general de divizie D.I. POPESCU

Nr. 2.950 AMOPI, nr. 106, 7 mai 1941, p. 2431.

 

II.                      

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE
CABINETUL MINISTRULUI
Nr. 4147/21 iunie 1941                         CONFIDENŢIAL
FOARTE URGENT

 

DIRECŢIUNEA GENERALĂ A POLIŢIEI

Domnul General Antonescu, Conducătorul Statului, ordonă următoarele:
1.      Toţi evreii valizi între 18-60 de ani, din satele dintre Șiret și Prut, vor fi evacuaţi în
lagărul Tg. Jiu și în satele din jurul acestui oraș. Primele trenuri pleacă cu începere de azi 21 Iunie a.c.
Restul familiilor evreești din satele dintre Siret și Prut ca și familiile evreești din celelalte sate din Moldova, vor fi evacuate cu ceeace le este necesar pentru trai, în comunele urbane depe teritoriul judeţelor respective prin grija prefecţilor de judeţ.
Evacuarea acestor familii din satele din Moldova, se va face în 48 de ore dela primirea ordinului.
2. Toate familiile evreești cari se găsesc în satele din restul ţării, vor fi evacuate cu
ceeace le este necesar pentru trai, în comunele urbane de pe teritoriul judeţului respectiv, prin grija prefecţilor, în timp de 4 zile dela primirea prezentului ordin.
Pentru toţi evacuaţii se vor întocmi tabele, care vor fi predate poliţiilor respective, pentru a ţine evidenţa lor în scopul ca orice eventuală deplasare, să se poată face cu înlesnire.
Familiile evacuate nu au voie să mai intre în comunele din cari au plecat.
Căminele celor evacuaţi, precum și orice alte bunuri, cari au rămas, vor fi date în primirea autorităţilor administrative locale.
Acei cari cu ocazia acestor evacuări, vor fi prinși în flagrant delict de devastarea bunurilor, sau își vor însuși recoltele, vor fi deferiţi Tribunalelor Militare și vor fi sancţionaţi cu pedeapsa cu moartea.
Deasemenea vor fi pedepsiţi în mod extrem de sever toţi acei cari se vor dovedi că au fost necorecţi cu ocazia acestor evacuări.
Pedepsele la cari se expun cei ce vor devasta sau vor fi necorecţi, se vor aduce la cunoștinţa oamenilor din comună prin afișare și batere de tobă, pentru a nu cădea în greșală.
Evacuaţii la Tg. Jiu, vor fi sfătuiţi să-și ia cu ei lenjerie, veselă, bani. Prefecţii judeţelor vor lua măsuri pentru aprovizionarea celor evacuaţi și vor veghia ca măsurile ce se iau faţă de ei să fie civilizate.
Pentru transportul pe CFR, se va cere de prefecturi la garnizoane foi de drum. Ministerul Apărării Naţionale a dat deja aprobarea.
Se va raporta de executarea evacuărilor.

MINISTRU SUBSECRETAR DE STAT
GENERAL DE DIVIZIE,
I. Popescu

 

Comunicat:
Marele Stat Major.
Insp. G-ral Jandarm.
Dir. G-rală a Poliţiei.
Toate Prefecturile.

 

III.               

POLIŢIA ORAȘULUI BACĂU

ANUNŢ

În 48 ore, orice evreu și evreică, va purta pe piept în partea stângă, steaua evreiască (două triunghiuri suprapuse) din postav galben, a căror laturi vor fi de 6 cm fiecare, în afară de cei îmbrăcaţi militari în serviciul armatei.
Cei ce nu se vor conforma, după această dată, vor fi arestaţi și predaţi organelor poliţienești și comandaturii militare .

 

Șeful Poliţiei,
Subinspector I. CUPTOR                       4 iulie 1941                           

 

 

IV.                    

Ordonanţa Nr. 3

Noi, General Cernătescu Constantin, Comandantul Comandamentului IV Teritorial;
Având în vedere Decretul Lege Nr. 1789 din 21 Iunie 1941, privitor la mobilizarea Armatei și dispoziţiunile art. 406 al H. C. J. M.
Având în vedere interesul de a se garanta siguranţa Armatei, apărarea ţării și ordinea publică;

ORDONĂM:

Art. 1. Toţi locuitorii de origine etnică evreiască de ori ce sex și vârstă, aflaţi în trecere, sau domiciliaţi pe teritoriul juridic al Comandamentului IV Teritorial, (Judeţul Iași, Baia, Botoșani, Roman, Bălţi, Soroca), sunt obligaţi în 48 ore de la publicarea prezentei ordonanţe, a purta cusut în partea stângă a pieptului, în mod vizibil, pe fond negru, un semn distinctiv, format din două triunghiuri echilaterale, cu baza de 7 (șapte) centimetri suprapuse în așa fel ca să formeze steaua evreiască și care se va confecţiona din pânză galbenă.
Art. 2. Călcarea dispoziţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă chiar și numai din neglijenţă, se pedepsește cu închisoare corecţională de la 6 (șase) luni la 5 (cinci) ani și cu amendă de la lei 2000 (două mii) la lei 20.000 (douăzeci mii), pronunţându-se și pedepsele complimentare prevăzute de art. 25 din C. P. Mihai I.
Art. 3. Constatarea infracţiunilor din prezenta ordonanţă este dată în competinţa organelor poliţienești, militare și ordinare, care vor dresa procese-verbale ce se vor înainta Curţii Marţiale a Comandamentului IV Teritorial. În lipsa unor asemenea constatări, dovada se va face prin mijloacele de probaţiune prevăzute de art. 137 Pr. P.
Art. 4. Prezenta ordonanţă se va afișa pe străzi, în localuri, instituţiuni publice și particulare, intrând în vigoare dela data afișării.

Dată la Comandamentul IV Teritorial astăzi 25 august 1941.

Comandantul Comand. IV. Teritorial          Șeful de Stat Major
General Cernătescu                  Colonel Caracas Sava

PRIM PROCUROR MILITAR
Maior Magistrat TWERS OTTO

 

 

V. 

1941, septembrie 3     TELEGRAMĂ

DOMNULUI MINISTRU
MIHAI ANTONESCU
PREȘEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
BUCUREȘTI

I. Comunică Ministrului de Interne că a fost mare greșeală eliberarea evreilor din tabere.
Acolo se găseau elementele cele mai periculoase bogaţi sau săraci cari fac operă de dezagregare economică și mai ales morală și de intimidare în spate.
Cei aduși înapoi din Moldova au devenit foarte obraznici.
Soldaţii după front au mari riscuri, de a fi răniţi sau omorâţi din cauza comisarilor evrei, care cu o perseverenţă diabolică împing pe ruși din spate cu revolverul și îi ţin să moară până la unul pe poziţie.
Te rog remediază și acest fapt.
Toţi evreii să fie readuși în lagăre, preferabil în cele din Basarabia fiindcă de acolo îi voiu împinge în Transnistria, imediat ce mă voiu degaja de actualele griji.
Trebue să se înţeleagă de toţi, că nu este luptă cu slavii ci cu evreii.
Este o luptă pe viaţă și pe moarte.
Ori învingem noi și lumea se va purifica, ori înving ei și devenim sclavii lor.
La Tiraspol evreii erau purtaţi în lectice romane și toţi erau obligaţi să se descopere, de-i cunoșteau sau nu, când treceau pe lângă ei.
Moldovenii noștri slujeau la ei numai pentru mâncare.
Deci menajarea lor în interior, ar fi o slăbiciune care ne va putea compromite victoria. La Chișinău s-a descoperit în pivniţele poliţiei lor secrete, mormane de cadavre
îngropate. Sunt în mare parte nenorociţii de basarabeni care de 20 de ani au luptat mai mult în ideile lor, decât pentru Statul Român.
Dumnezeu i-a pedepsit mai rău decât meritau. Iată ce ne așteaptă dacă nu învingem.
Ca să învingem trebue să fim fermi într-o atitudine. Fiara aceasta nu se poate îmblânzi.
Toţi politicienii s-au folosit de ei pentru a se îmbogăţi și a guverna.
În realitate jidani s-au folosit de netrebnici pentru a suge și distruge naţia.
Asta trebuie să o știe toţi.
Nu economicul primează în aceste momente ci viaţa naţiunei însăși.
Ea nu depinde de afacerile înfloritoare ale unora ci de victoria tuturor în contra satanei. Și războiul în general și luptele dela Odessa în special au făcut cu prisosinţă dovada că
satana este evreul.
El și numai el duce slavii ca pe o turmă de boi și îi face să moară trăgând ultimul glonţ.
De aci enormele noastre pierderi.
Fără comisarii evrei eram demult la Odessa.
De altfel distrugerea totală a zonei părăsite de inamic și sacrificarea fără niciun scrupul a poporului face dovadă că, conducătorii naturali n-au nimic cu Ţara pe care o domină, fiindcă altfel nu ar proceda cum procedează.
Unui patriot i se strânge inima să distrugă un bun comun, chiar când îl părăsește.

II. Din cauza înfundărei circulaţiei nu pot evacua răniţii și este aci o mare aglomerare,
ceiace a creiat, contrar celor ce s-au petrecut până acum, o rea cazare și îngrijire.
Rechiziţionează dela evreii din București, Cernăuţi, Roman etc. pături de lână, saltele de lână, cearceafuri, perne și trimite-le cât mai curând aci. Să doarmă și evreii pe paie.
Deasemenea mai trebue și medici și doamne dela Crucea Roșie sau dela Patronaj.

MAREȘAL ANTONESCU

 

VI.  

1941, octombrie 9    DISPOZIŢIUNI

Comandantul suprem al Armatei a hotărât evacuarea întregii populaţiuni evreiești din orașul Suceava - comuna Burdujeni și Iţcani.
Populaţiunea evreiască este invitată a se pregăti de plecare.
Astăzi, 9 octombrie 1941 pleacă, cu trenul populaţia evreiască din comuna Iţcani și Burdujeni, precum și cei din orașul Suceava, care locuiesc pe străzile începând cu strada Regina Măria (prăvălia de coloniale Reif) și în continuare strada Cetăţii cu terminarea ei, apoi începând cu prima stradă după hotelul „La Americanul” în continuare până la Gimnaziul Industrial de fete și apoi strada Bosancilor până la terminarea ei.
Cei arătaţi mai sus se vor găsi la rampa militară a gării Burdujeni în ziua de 9 octombrie 1941, orele 16 după amiază.
Fiecare locuitor evreu poate lua cu el haine groase, îmbrăcăminte și încălţăminte, precum și hrana pe cât mai multe zile, în total nu mai mult decât fiecare poate duce cu sine.
Nu este voie a se lua valută (toată luată se schimbă imediat la cursul oficial la Banca Naţională a României în orașul Suceava), bijuterii sau metale preţioase.
Cei ce au asemenea valută sau metale preţioase le vor preda cu notă comisiunii ce funcţionează în localul Primăriei.
Cei ce au arme le vor preda imediat Legiunii de jandarmi. Fiecare cap de familie evreu întocmește înainte de plecare un inventar de bunurile ce lasă în orașul Suceava.
La plecare ia și cheia locuinţei.
Cheia și inventarul se închid într-un plic pe care se va scrie numele și adresa locuitorului evreu.
Plicul se predă în gara Burdujeni la cererea comisiei. Restul locuitorilor evrei din orașul Suceava vor pleca în ziua următoare, adică la data de 10 octombrie 1941, orele 1 după masă (ora 13) în aceeași ordine cum s-a arătat mai sus.
Ei trebuie să fie gata în orice moment.
Cei anunţaţi a se prezenta la gară și nu se vor prezenta, cei ce vor opune rezistenţă, cei ce se vor deda la instigaţie, la acte violente, la nesupunere faţă de ordinele sau somaţiunile autorităţilor, cei ce vor încerca să fugă, cei ce vor încerca să distrugă sau vor distruge bunurile vărsate ca și cei ce nu vor depune valută, monedă de aur sau bijuteriile și metalele preţioase vor fi pedepsiţi cu împușcarea pe loc.
La fel vor fi pedepsiţi cei ce vor ajuta sau acoperi pe evreii ce vor comite una din infracţiunile arătate mai sus.
Vor fi de asemenea împușcaţi toţi cei ce vor tăinui, adăposti pe evrei sau bunurile lor, sau vor jefui bunurile rămase de la evrei.

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI SUCEAVA

Primar,                                  Secretar,
(ss)  indescifrabil                       (ss) indescifrabil

 

VII.                   

LEGEA NR. 665

ANTONESCU
Mareșal al României
și Conducătorul Statului

Am decretat și decretăm:

Art. 1. Orașul Panciu și suburbanele lui dărâmate de cutremurul de la 10 noiembrie 1940 se reconstituiesc sub înaltul patronaj al Conducătorului Statului, Mareșalul Ion Antonescu. [...]
Art. 2. Orașul Panciu cu suburbanele sunt și rămân așezări cu caracter românesc și creștin, cu excluderea oricărui element evreiesc.

În acest scop, Decretul-lege nr. 3347, din 5 octombrie 1940, pentru trecerea proprietăţilor rurale evreiești în patrimoniul statului se aplică și bunurilor prevăzute în art. 3 al acelui decret-lege, iar Decretul-lege nr. 842, din 28 martie 1941, pentru trecerea proprietăţilor urbane evreiești în patrimoniul statului se aplică și evreilor enumeraţi în art. 5 al acelui decret-lege.
Dat în București, la 6 august 1942.

ANTONESCU
Mareșal al României
și Conducătorul Statului

Ministrul lucrărilor publice            Ministrul finanţelor,
și comunicaţiilor,                    general de divizie
CONST. D. BUȘILĂ                        N. STOENESCU

Ministrul afacerilor interne,            Ministrul justiţiei,
general de corp de armată D.I. POPESCU         C. STOICESCU

Nr. 2.315

MOPI, nr. 213, din 12 septembrie 1942, p. 7561.


  A fost prima localitate unde s-a introdus semnul distinctiv pentru locuitorii evrei înainte de adoptarea unei hotărâri la nivelul autorităţilor centrale.

 

ALEXANDRU FLORIAN – Prof. univ., Facultatea de Știinţe Politice, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, director general, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus