Editorial


Reforma sistemului electoral din România.
O istorie analitică (I)
 

ALEXANDRU RADU
[„Dimitrie Cantemir” Christian University]

Abstract:
The paper seeks to retrace the electoral journey of modern Romania, highlighting the general synchronization procces of democratization of the vote, as well as the changes that occured in the practice of parliamentary election patterns. The favored theory suggests that the democratic development of Romania was coincident with the use of PR-type elections. The first segment of the paper examines the period of evolution between the census vote and the universal suffrage and the system of majority prize.

Keywords: the census vote; the limited universal suffrage; the official candidature; the universal vote; the governmental rotation; the principle of minority representations

În România, primul act electoral a fost chiar cel în urma căruia a luat naştere statul: dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, în Moldova şi Ţara Românească, pe 5 şi respectiv 24 ianuarie 1859. De atunci, într-un veac şi jumătate, România, fie ea regat sau republică, cu regimuri politice democratice ori nedemocratice, a urmat un parcurs electoral marcat de numeroase transformări, unele în acord cu procesul general de democratizare, altele având cauze endogene specifice. Introducerea votului universal – după constituirea României Mari – a fost, din perspectiva evoluţiei democratice, momentul de răscruce al procesului electoral, însă şi înainte, dar, mai ales, după acest moment istoric, România a cunoscut importante prefaceri structurale ale sistemului electoral. Ne propunem să le analizăm pe cele mai semnificative, punctând principalele schimbări survenite în mecanismul electoral de alegere a reprezentanţei naţionale pentru a evidenţia corelaţia dintre evoluţia democratică a României şi practica scrutinului de tip RP.


Preambulul

Regimul politic proiectat pentru statul român prin Convenţiunea de la Paris din 7/19 august 1858 punea în centrul său o adunare electivă, aleasă pentru şapte ani, care deţinea puterea legislativă împreună cu domnitorul şi o comisie centrală. Adunarea era compusă din membri aleşi dintre românii în vârstă de 30 de ani împliniţi şi care aveau un venit anual de 4.800 de franci, ca şi din membri de drept – episcopii şi mitropoliţii, care o şi prezidau. Corpul electoral era împărţit în trei colegii: colegiul alegătorilor direcţi ai judeţelor – ce îi cuprindea pe cei cu venit funciar rural de 12.000 de franci –, colegiul colegiul alegătorilor de rangul al doilea al judeţelor – unde venitul minim era de 1.200 de franci – şi colegiul alegătorilor oraşelor – compus din cei care dovedeau că deţin un capital funciar, industrial sau comercial de 72.000 de franci1. Şase ani mai târziu, Statutul Dezvoltător al Convenţiunii şi Aşezământul electoral,2cum a fost denumită iniţial legea electorală, aveau să aducă modificări formale în două direcţii. Pe de-o parte, a fost creată o a doua cameră parlamentară, numită Corp Ponderator, cu membri de drept şi membri numiţi de domnitor, alături de Adunarea electivă, în întregime aleasă. Pe de altă parte, a operat o reorganizare a corpului electoral, împărţit acum în două colegii pentru alegerea deputaţilor, fiecare cu două categorii de alegători, primari şi direcţi, în funcţie de sensul plătit. „Pentru a avea dreptul de a fi alegător primar, trebuia plătit un impozit de 80 de lei în oraşele cu până la 1.500 locuitori şi un impozit de 110 lei în oraşele mai mari. Ţăranii trebuiau să plătească un impozit de 48 de lei. [...] Alegătorii direcţi erau cei care plăteau, în comuna de care aparţineau, o contribuţie de cel puţin patru galbeni (1.200 de franci), ştiau să scrie şi să citească şi aveau 25 de ani, intelectualii şi pensionarii cu o pensie minimă de 2.000 de lei pe an”3.

Cele două modificări aduse de Statutul lui Cuza au generat efecte contradictorii. Pe de-o parte, au fost sporite prerogativele puterii executive în dauna celei legislative, căci „numai Domnul are iniţiativa legilor, care are chiar posibilitatea de a guverna fără parlament, cu concursul unui consiliu de stat.”4 Mai mult, prin infiinţarea noii camere, unde 65 de senatori erau numiţi de Domnitor, ingerinţele acestuia în activitatea parlamentară deveneau şi mai pregnante, astfel că „reforma prezintă, neindoielnic, trăsături absolutiste”5. Pe de altă parte, se extindea baza electorală a parlamentului. Dacă „sub imperiul Convenţiei de la Paris, reprezentarea naţională era mai curând o reprezentare de clasă, imensa majoritate a ţării nefiind deloc reprezentată”, reforma operată de Cuza a realizat „primul mare pas înainte pe calea naţionalizării puterii legislative”6, asigurându-se o mai justă reprezentare a claselor, chiar dacă acestea rămâneau despărţite prin intermediul colegiilor censitare. Totuşi, accesul populaţiei la vot rămânea extrem de restrictiv, specific, până la urmă, sistemului electoral censitar din acea perioadă.

Acesta era, aşadar, dispozitivul electoral care a funcţionat până în 1866, în etapa pregătitoare a sistemului electoral românesc din a doua jumătate a secolului al XIX-le şi începutul secolului următor. O etapă pregătitoare care conturase însă pilonii viitori ai sistemului: votul censitar, pe de-o parte, şi ingerinţa executivului, a şefului statului în mod deosebit, în alegerea parlamentului, pe de altă parte.


Votul censitar pluralitar

În prima jumătate de veac a existenţei sale de sine stătătoare, statul român şi-a bazat viaţa politică pe scrutinul pluralitar censitar, acesta fiind, la momentul adoptării lui, nu numai în acord cu „spiritul vremii”, ci chiar un instrument al progresului politic. Totodată, s-a spus deseori, formula „sufragiului universal limitat”, cum denumeau constituţionaliştii de la 1866 votul censitar, era adaptată specificului societăţii româneşti din acea etapă istorică, cu „o structură bipolară, cu o elită restrânsă numeric – bogată, cultă şi instruită - şi o clasă rurală cu o pondere demografică copleşitoare, săracă şi cu o instrucţie extrem de scăzută.”7

Conform Constituţiei din 1866, care definea statul român ca fiind „un singur stat indivizibil, sub denumirea de România” şi stabilea monarhia ereditară ca formă de guvernare8, Reprezentanţa Naţională păstra forma bicamerală, fiind compusă din Adunarea Deputaţilor şi Senat. Alegerea celor două camere se realiza prin mod de scrutin pluralitar censitar, censul fiind, în principal, de avere, dar şi de educaţie.

Astfel, pentru alegerea deputaţilor, se prevedea existenţa a patru colegii electorale constituite după censul de avere a fiecărui alegător: colegiul întâi cuprindea alegătorii având un venit funciar de cel puţin 300 de galbeni; colegiul II cuprindea alegătorii având un venit între 100 şi 300 de galbeni; colegiul III (al oraşelor) cuprindea alegătorii comercianţi şi industriaşi care plăteau un impozit („o dare”) de 80 de lei şi colegiul IV care era constituit din „toţi acei care plătesc o dare către stat oricât de mică şi care nu intră în nici una din categoriile de mai sus”9. Primele trei colegii desemnau deputaţii prin vot direct, în timp ce în colegiul al IV-lea „50 de alegători înscrişi numeau un deputat care, la rândul lui, vota deputatul”10. Pentru Senat, alegătorii din judeţe, fiecare având două mandate parlamentare, erau împărţiţi în două colegii, primul compus din proprietarii de fonduri funciare având ca venit de cel puţin 300 de galbeni, cel de al doilea curpinzându-i pe proprietarii de bunuri imobile („proprietarii de nemişcătoare”) cu un venit mai mic de 300 de galbeni. De reţinut că „Universitatea din Bucureşti, ca şi cea din Iaşi erau reprezentate prin câte un senator desemnat de corpul profesoral ale celor două instituţii de învăţământ superior”11. În fine, Senatul includea, în continuare, şi membri de drept: moştenitorul tronului, de la vârsta de 18 ani (cu drept de vot de la 25 de ani), mitropoliţii şi episcopii eparhioţi.

În urma modificării legislaţiei în 1884, numărul colegiilor a fost redus la trei pentru alegerea Camerei Deputaţilor, condiţiile de eligibilitate fiind însă identice cu cele prevăzute de legea din 1866. În ce priveşte alegerea Senatului, corpul electoral rămânea împărţit în două colegii, având, în continuare, ca membri de drept, prinţul moştenitor, mitropoliţii şi episcopii, ca şi câte un reprezentant al Universităţilor din Bucureşti şi Iaşi.

În total, parlamentul avea 204 locuri, din care 183 reveneau deputaţilor, iar 121 senatorilor. Din cei 183 de deputaţi, 75 (41%) proveneau din colegiul I, 70 (38%) reprezentau colegiul al II-lea, deşi acesta cuprindea cei mai mulţi alegători direcţi, iar 38 (21%) erau aleşi în colegiul al III-lea. La rândul lor, senatorii aleşi, în număr de 112, proveneau în proporţii diferite din cele două colegii electorate: primul alegea 60 de senatori (54%), iar al doilea numai 50 (45%). Acestora li se adăugau cei 9 membri de drept.

În principiu, deşi semnul distinctiv al capacităţii electorale rămânea censul, iar votul continua să fie considerat o funcţie socială12, reorganizarea colegiilor electorale a condus la o anume lărgire a corpului electoral. Drept dovadă, la alegerile parlamentare din 1888, primele organizate în baza noilor prevederi electorale, au fost înscrişi în listele electorale de două ori mai mulţi alegători decât în 1883: pentru Camera Deputaţilor, numărul votanţilor a crescut de la 23.584 la 62.948, iar numărul alegătorilor direcţi pentru Senat a sporit de la 6.879 la 15.467.13

Totuşi, numărul celor cu drept de vot a continuat să rămână scăzut pe toată perioada de acţiune a scrutinului censitar. Astfel, la alegerile parlamentare din 1911, în condiţiile în care populaţia României de peste 21 de ani era de 3.024.938, din care bărbaţii reprezentau mai mult de jumătate, respectiv 1.644.302, drept de vot direct au avut doar 6,1% dintre bărbaţii majori pentru Camera Deputaţilor (adică 149.910 alegători) şi 1,5% pentru Senat (respectiv, 24.921). Mai mult, la alegeri au participat numai 74,2% din alegătorii cu drept de vot pentru prima cameră ( în număr de 75.154) şi 72,2% pentru cea de-a doua (adică 17.993)14.

În acelaşi timp, reorganizarea colegiilor nu a produs şi o ameliorare a reprezentării clasei rurale, faţă de situaţia anterioară reformei din 1884. În fapt, „dintre cei 295 de reprezentanţi ai naţiunii, 257 sunt aleşi de câteva mii mari proprietari şi de locuitorii oraşelor, şi nu sunt decât 38 care să reprezinte cele 5 milioane de ţărani”15, cu precizarea că aceşti 38 de deputaţi nu sunt aleşi direct de alegătorii rurali, ci de delegaţii acestora. În alţi termeni, sistemul electoral se dovedeşte a fi inechitabil pentru că transformă „majoritatea populaţiei ţării în minoritate politică şi formează majoritatea politică din minoritatea populaţiei ţării.”16

Aşadar, sufragiul universal limitat a avut ca efect direct instituirea unui „regim reprezentativ de clasă”17, însă influenţele sistemului electoral au fost mai largi, ele răsfrângându-se asupra funcţionării ansamblului politic în cel puţin două direcţii: „candidatura oficială”. Consecinţa politică a „candidaturilor oficiale” o reprezintă faptul că „deputaţii şi senatorii sunt numiţi de guvern, [...] ei se prezintă, aşadar, ca un corp de funcţionari şi această caracteristică le schimbă complet rolul”18, ducând la inversarea raportului dintre puterea legislativă şi cea executivă. Concret, „studiind istoria parlamentară de la 1871 până astăzi (1912 – n.n.), constatăm un fenomen bizar şi anume că mai toate guvernele, cu rare excepţii, au plecat de la putere fără ca parlamentul să le fi retras încrederea”, după cum, „toate guvernele, cu excepţia aşa-numitelor cabinete de tranziţie sau de lichidare, au ajuns la putere fără să fi obţinut, în prealabil, încrederea Parlamentului; [...] mai mult, Parlamentul era dizolvat după sosirea noului guvern”19. Gheorghe Tătărescu critica astfel practica vremii privitoare la numirea guvernului în dezacord cu componenţa parlamentului rezultată din alegeri, fie ele şi censitare, pe care o consideră specifică unui „regim semi-prezidenţial”, înţeles ca un regim parlamentar alterat în direcţia „guvernării personale”, de care, oarecum paradoxal, România a vrut să se îndepărteze prin aşezământul constituţional din 186620.

Alegerile censitare reglementate iniţial de legea din 1866 au modelat formula politică româneacă în sensul „raţionalizării” controlului parlamentar asupra guvernului şi transformării acestuia într-un cabinet personal al monarhului.


Votul universal şi prima majoritară

După mai bine de cinci decenii de practică a sufragiului universal limitat, sistemul electoral a suferit schimbări structurale. În condiţiile încheierii primului război mondial, la care România participase, începând cu 1916, de partea Antantei, şi în urma căruia avea să îi fie recunoscută cuprinderea în graniţele naţionale a Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei (inclusiv Banatul, Crişana şi Maramureş), regele Ferdinand şi noul guvern liberal condus de Ionel Brătianu s-au grăbit să dea materialitate prevederilor constituţionale din 1917, care stipulau împroprietărirea ţărănimii şi introducerea sufragiului universal21.

În materie electorală, reforma a fost operată în Vechiul Regat prin Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 16 noiembrie 1918 în al cărui prin articol se arăta că „toţi cetăţenii români majori vor alege prin vot obştesc obligatoriu, egal, direct şi secret”22 un număr de parlamentari stabilit proporţional cu populaţia. Trebuie însă subliniat că sufragiul universal însemna, în viziunea legiuitorilor de atunci, universalizarea dreptului la vot pentru bărbaţi23, nu şi pentru femei care, în continuare, erau exceptate de la exercitarea acestui drept; după cum, trebuie remarcată şi reglementarea sufragiului universal pentru bărbaţi prin intermediul obligativităţii de a vota24.

În acelaşi timp, Decretul-lege marca ruptura cu modul de scrutin majoritar pluralitar, deputaţii urmând a fi aleşi pe baza principiului reprezentării proporţionale, mandatele fiind alocate după metoda d`Hondt. Totuşi, senatorii continua să fie desemnaţi prin vot majoritar relativ, inclusiv cei care reprezentau unităţile de învăţământ superior, aleşi de profesorii univesitari. De asemenea, se menţineau mandatele de drept, ce reveneau Moştenitorului Tronului (de la 18 ani împliniţi), mitropoliţilor şi episcopilor eparhioţi25 sau foştilor prim-miniştri cu o vechime de cel puţin patru ani în fruntea Guvernului26. În ce priveşte procedura de vot, actul normativ introducea votul pe liste deschise în varianta panaşajului: alegătorii, care deţineau certificate de alegător, puteau şterge din buletinul de vot listele sau candidaturile indezirabile păstrând lista sau numele candidaţilor pentru care opta; numărul candidaţilor votaţi nu putea depăşi numărul parlamentarilor ce trebuiau aleşi în circumscripţie electorală respectivă, alegătorul putând opta pentru un număr mai mic de candidaţi27. Adăugăm că alegerile se desfăşurau în circumscripţiile electorale reprezentate de judeţe, de unde se alegea câte un deputat la 30.000 de locuitori, respectiv un senator la 70.000 de locuitori.

În celelalte două regiuni ale României Mari, alegerile parlamentare au fost reglementate de acte distincte juridic şi diferite sub aspectul tipului de scrutin introdus faţă de Decretul-lege din noiembrie 1918. Astfel, Decretul-lege cuprinzând dispoziţiuni privitoare la alegerile pentru Adunarea Deputaţilor şi pentru Senat ce se vor face în Bucovina, nr. 3.624 din 24 august 1919 a prevăzut că alegerea celor 26 de deputaţi şi 12 senatori (la care se adăugau senatorii de drept) se făcea prin scrutin majoritar uninominal, cu excepţia celor 3 deputaţi de Chişinău, unde se aplica regula reprezentării proporţionale. La fel, Decretul-lege cuprinzând dispoziţiuni privitoare la alegerile pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat în Transilvania, Banat, Crişana, Sâtmar şi Maramureş, nr. 3.621 din 24 august 1919, impunea scrutinul de tip majoritar desfăşurat în circumscripţii uninominale, din care provenea cea mai mare parte a celor 205 deputaţi şi 86 de senatori; de asemenea, reprezentarea proporţională era admisă, prin excepţie, în cazurile oraşelor municipii: Arad, Cluj, Oradea şi Timişoara, de unde proveneau câte doi deputaţi28. În ce priveşte însă celelalte aspecte ale procesului electoral, mai puţin cel organizatoric, normele adoptate pentru Bucovina şi Transilvania erau similare celei din Vechiul Regat şi Basarabia, incluzând, în primul rând, dreptul bărbaţilor în vârstă de 21 de ani împliniţi de a vota pentru alegerea deputaţilor, respectiv a celor de peste 40 de ani pentru Senat.

Cele trei decrete-lege electorale amintite au funcţionat, cu unele modificări succesive care însă nu le-au afectat natura iniţială29, până în 1926, reglementând desfăşurarea alegerilor parlamentare din 1919, 1920 şi 1922, perioadă în care, în medie, peste 1,3 milioane de bărbaţi au avut drept de vot în Regat, iar sistemul de partide a tins de la formatul multipartidist, prefigurat de alegerile din 1919, la cel cu partid hegemonic, unde primul partid depăşeşte 60% din mandate iar distanţa care îl separă de al doilea este de circa cinci ori mai mare decât cotaţia acestuia30.

Următoarele alegeri se vor ţine peste patru ani, la începutul lui 1926, însă în cu totul alte condiţii juridice şi politice, determinate de unificarea legislaţiei electorale, în contextul general al desăvârşirii uniformizării instituţional-legislative a României Mari.

Pasul decisiv în această direcţie a fost făcut prin adoptarea unei noi Constituţii, pe 29 martie 1923. Aspectele electorale erau reglementate în cadrul Titlului III „Despre puterile statului”, unde, „în afara importantei revizuiri prin introducerea sufragiului universal, schimbările nu sunt de esenţă”31. Astfel, se păstrează caracterul bicameral al parlamentului format din Adunarea Deputaţilor şi Senat, ale căror mandate se egalizează la 4 ani (art. 62), după cum se menţin prerogativele largi acordate şefului statului prin Constituţia din 1866, ca şi raporturile dintre puterea legislativă şi cea executivă reglementate de aceasta.

Constituţia din 1923 este primul pact fundamental din istoria românilor care consacră votul universal, deşi o face de o manieră restrictivă. Astfel, el este reglementat în legătură strictă cu alegerea Adunării Deputaţilor, care se compunea din deputaţi aleşi de cetăţenii români majori, prin vot universal, egal, direct, obligatoriu şi secret (art. 64), în timp ce desemnarea senatorilor aleşi direct revenea românilor în vârstă de 40 de ani (art. 68). Totodată, în ce priveşte emanciparea politică a femeilor, Constituţia menţiona că „legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina condiţiunile sub cari femeile pot avea exercitarea drepturilor politice (art. 6, alin. 2)”32. Reţinem însă că principiul votului censitar şi capacitar a fost înlocuit cu principiul votului universal.

Pe de altă parte, Constituţia din 1923 a schimbat numai formula de alegere a deputaţilor, revizuind-o doar pe cea destinată compunerii Senatului. Astfel, tot în articolul 64 se preciza că deputaţii se aleg pe baza „principiului reprezentării minorităţii”33, o formulă relativ ambiguă, dar care, cum vom vedea imediat, a fost aplicată sub haina unui scrutin proporţional de un tip special. Cât priveşte Senatul, scrutinul majoritar era în continuare practicat pentru alegerea, atât directă, cât şi indirectă, a membrilor săi, fiind păstrată şi regula mandatelor de drept.

Prevederile constituţionale în materie electorală au fost detaliate prin intermediul Legii nr. 1.424 din 27 martie 1926 pentru alegerea Adunării Deputaţilor şi Senatului34, care a avut „meritul incontestabil de institui un regim electoral unic pentru statul român”35, chiar dacă „reducea într-o oarecare măsură efectele sufragiului universal asupra unei reprezentări proporţionale a naţiunii în Parlament”36.

În primul capitol al legii se reglementa modul de alegere pentru deputaţi şi pentru senatori. Spre deosebire de Senat (230 de mandate), care rămânea un corp cu un caracter reprezentativ limitat – fiind ales direct şi popular în proporţie de 49%, indirect şi popular în proporţie de 31%, indirect şi nepopular în proporţie de 9%, 11% din mandate neavând carcater eligibil –, Adunarea Deputaţilor, cu 387 de mandate, era aleasă în întregime în mod direct, printr-un mod de scrutin definit ambiguu de legea electorală cu formula „reprezentării minorităţii”. Rezumând prevederile legii din art. 90-95, metoda folosită stabilea următoarele. Se calculează, mai întâi, procentul de voturi obţinut de fiecare grupare politică faţă de numărul total al votanţilor din întreaga ţară. Gruparea politică care în urma acestui calcul se constată că a întrunit cel mai mare număr de voturi pe ţară, dar cel puţin un procent de 40% faţă de celelalte grupări, se declară grupare majoritară, iar celelalte grupări minoritare. Din numărul total al mandatelor stabilit prin lege pe ţara întreagă se deduc mandatele atribuite grupărilor minoritare în circumscripţiile unde acestea au întrunit majoritatea absolută, chiar dacă pe întreaga ţară nu au întrunit procentul de 2 la sută (pragul electoral). Repartizarea mandatelor rămase continuă în felul următor: se dă mai întâi grupării majoritare jumătate din numărul acelor mandate; cealaltă jumătate se împarte între toate grupările, inclusiv cea majoritară, proporţional cu procentele de voturi obţinute de fiecare dintre ele.37 Pe scurt, partidul care atingea pragul cerut de 40% primea majoritatea absolută a locurilor parlamentare, motiv pentru care scrutinul indrodus prin legea electorală din 1923 este cunoscut sub numele de „sistemul primei majoritare”. Conform clasificării lui Pierre Martin, acest mod de scrutin, care deşi, „utilizează „proporţionalitatea, pentru o parte din locuri, pentru reprezentarea partidelor minoritare”38, el trebuie încadrat în categoria specială a scrutinelor mixte cu finalitate majoritară.

În practica alegerilor din perioada 1926-1933, de fiecare dată partidul câştigător al unei majorităţi relative a voturilor a obţinut o majoritate absolută a mandatelor, astfel că sistemul electoral şi-a atins scopul principal: fabricarea unui guvern monocolor puternic. Costul unei asemenea performanţe l-a reprezentat însă generarea unei injusteţi electorale flagrante, inechitate manifestată prin avantajarea puternică a primului partid şi dezavantajarea pe măsură a celorlalte partide. Calculată după metoda indicelui Gallager, abaterea de la proporţionalitate are o valoare medie de 16,91%39, „de două ori mai mare decât în sistemul proporţional din Vechiul Regat şi Basarabia”40, şi ar plasa România de atunci între cele mai disproporţionate sisteme pluralitare ale lumii contemporane – Mauritius, cu G=16,43%, şi Jamaica, cu G=17,75%41. Dar chiar dacă acceptăm acest cost, trebuie să constatăm că sistemul electoral nu a putut genera stabilitate guvernamentală. În perioada celor şapte scrutine dintre 1926-1937, „cu o singură excepţie – guvernarea liberală din perioada 1933-1937 –, nici un alt guvern nu a reuşit să-şi exercite mandatul constituţional de 4 ani”42, durata medie de funcţionare a unui cabinet fiind de 227,05 zile (sub 7 luni), comparativ cu cele 585,25 de zile (circa 19 luni) din perioada 1919-192643. În plus, deşi se poate remarca faptul că numărul mediu al partidelor cu reprezentare parlamentară s-a redus la 8 (deşi media ascunde valori foarte diferite – de la 3 partide în 1926 la 12 în 1932), faţă de 10 în perioada anterioară, distribuţia ponderilor acestora ne arată consolidarea tendinţei anunţată de alegerile din 1920 şi 1922 cu privire la funcţionarea unui format partidist necompetitiv cu partid hegemonic44. În fine, noul sistem electoral a permis perpetuarea sistemul politic necompetitiv, caracterizat prin candidatura oficiale şi rotativa guvernamentale, adică acele elemente structurale ale sistemului politic pe care doctorandul Gheorghe Tătărăscu le pusese în evidenţă la începutul secolului trecut.

Pe pe de altă parte, eşecul aplicării sale, în 1937, când alegerile s-au soldat cu un rezultat indecis, PNL nereuşind să atingă baremul de minimum 40% din voturi pentru a beneficia de prima majoritară45, a însemnat şi prăbuşirea democraţiei româneşti46, e drept, într-un context internaţional favorizant.

BIBLIOGRAFIE
BANCIU, Angela, Istoria vieţii constituţionale în România (1866-1991), Bucureşti, Şansa, 1996.
COLESCU, Leonida, Statistica electorală. Alegerile generale pentru Corpurile Legiuitoare din 1901 şi 1905, Bucureşti, 1905.
FOCŞĂNEANU, Eleodor, Istoria constituţională a României,1859-1991, ed. a II-a, Bucureşti, Humanitas, 1992.
DOGAN, Matei, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, ediţie îngrijită şi prefaţată de Cristian Preda şi Alexandra Ionaşcu, Bucureşti, Institutul European, 2010.
GILIA, Claudia, Sisteme şi proceduri electorale, Bucureşti, C.H.Beck, 2007.
IONESCU, Cristian, Regimul politic din România, Bucureşti, ALL, 2002.
LIJPHART, Arendt, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, traducere de Dan Constantin, Iaşi, Polirom, 2000.
RADU, Sorin, Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937), Iaşi, Institutul European, 2005.
TĂTĂRĂSCU, Gheorghe, Regimul electoral şi parlamentar în România, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2004.

 

NOTE

1 Cf. Gheorghe Tătărescu, Regimul electoral şi parlamentar în România (Bucureşti: Editura Fundaţiei Pro, 2004), 24. Menţionăm că lucrarea reprezintă traducerea în limba română, realizată de Delia Rozdălescu, a tezei de doctorat în Drept a lui Ghe. Tătărescu susţinută la Sorbona în 1912.
2 Aprobate în bloc prin plebiscit în zilele de 10/22 şi 14/26 mai 1864, cu 682.621 de voturi pentru şi numai 1.307 voturi contra, cf. Eleodor Focşăneanu, Istoria constituţională a României,1859-1991, ed. a II-a, (Bucureşti: Humanitas, 1992), 22-23.
3 Sorin Radu, Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937) (Iaşi: Institutul European, 2005), 18.
4 Angela Banciu, Istoria vieţii constituţionale în România (1866-1991) (Bucureşti: Şansa, 1996), 32.
5 Tătărescu, Regimul, 29.
6 Tătărescu, Regimul, 29.
7 Radu, Modernizarea, 147.
8 Cf. Focşăneanu, Istoria, 29.
9 Cristian Ionescu, Regimul politic din România (Bucureşti. ALL, 2002), 27.
10 Radu, Modernizarea, 21.
11 Ionescu, Regimul, 27.
12 Claudia Gilia, Sisteme şi proceduri electorale, (Bucureşti: C.H.Beck, 2007), 104.
13 Datele provin de la Leonida Colescu, Statistica electorală. Alegerile generale pentru Corpurile Legiuitoare din 1901 şi 1905 (Bucureşti: 1905), 14-15, fiind preluate după Radu, Modernizarea, 27.
14 Apud Radu, Modernizarea, 30-31.
15 Tătărescu, Regimul, 36.
16 Tătărescu, Regimul, 37.
17 Tătărescu, Regimul, 87.
18 Tătărescu, Regimul, 110.
19 Tătărescu, Regimul, 109-110.
20 Iată, în opinia sa, cum funcţionau lucrurile. Partidul majoritar era înlăturat de la guvernare prin intermediul unei strategii care combina mişcarea revoluţionară cu lovitura de stat. Acţiunea debuta cu o campanie publică antiguvernamentală şi sfârşea cu o mare adunare populară, soldată cu violenţe şi victime în urma confruntării cu forţele de ordine. Deşi primea un vot de încredere parlamentară, guvernul, acuzat de genocid, era nevoit să demisioneze (mişcarea revoluţionară). În locul său, regele numea un nou cabinet, condus de un reprezentant al partidului de opoziţie. Acesta dizolva parlamentul (acţiune echivalată cu o lovitură de stat) şi convoca alegeri anticipate care, în condiţiile deja amintite, îi asigura majoritatea parlamentară. După un timp, scenariul se relua.
21 „Art. 57 în noua sa redactare prevedea că Adunarea Deputaţilor se compune din deputaţi aleşi prin vot universal, egal, direct, obligatoriu şi secret, iar art. 67 prevedea că Senatul se compune din senatori aleşi şi senatori de drept (Focşeneanu, Istoria, 55).
22 Gilia, Sisteme, 110.
23 Fără a mai fi separaţi prin intermediul vreunui cens, cetăţenii de sex bărbătesc aveau dreptul să participe la alegerea deputaţilor, dacă aveau 21 de ani, şi a senatorilor, de la 40 de ani.
24 Pentru cei care absentau de la vot era prevăzută o amendă cuprinsă între 20 şi 500 de lei (cf. Gilia, Sisteme, 110).
25 Cf. Radu, Modernizarea, 155.
26 Cf. Gilia, Sisteme, 110.
27 Cf. Radu, Modernizarea, 157.
28 Pentru detalii, vezi Preda, Partide, 70-81 şi Radu, Modernizarea, 165-177.
29 O astfel de modificare a vizat, spre exemplu, redimensionarea adunărilor alese: din 1920 norma de reprezentare a crescut substanţial, astfel că numărul total al deputaţilor s-a redus cu circa o treime: de la 337 la 231 Vechiul Regar şi Basarabia, de la 205 la 121 în Transilvania şi de la 26 la 17 în Bucovina; o reducere relativ similară s-a produs şi în Senat, unde, însă, mandatele de drept s-au prezervat.
30 Cristian Preda calculează numărul efectiv de partide (indicele N) pentru aceste alegeri, obţinând următoarele valori: N1919=4,6; N1920=2,5; N1922=2,4 (cf. Preda, Alegeri, 133, 137, 139), ultimele două sugerând existenţa unui format de tip bipartidist (imperfect) în perioada 1920-1922. Totuşi, rafinând calculele, indicele N∞ este de numai 1,6 unităţi (1,65 pentru 1920, respectiv 1,63 pentru 1920), valori care corespund tipului de sistem partidist necompetitiv cu partid hegemonic (Calculat după formula N∞=1/p1, indicele a fost propus de Rein Taagepera, „Supplementing the effective number of parties”, Electoral Studies 18 (1999): 497-50.
31 Preda, Alegeri, 66.
32 Radu, Modernizarea, 195.
33 C. Preda şi S. Radu îl invocă pe George Alexianu, un consacrat jurist al epocii, în opinia căruia „reprezentarea minorităţii” constituie răspunsul dat de constituant criticilor la adresa reprezentării proporţionale din anii 1919-1922, fără însă a exclude adoptarea unui sistem de reprezentare proporţională, fiind o expresie cu un conţinut larg: „Constituantul, fără să o mărturisească direct, s-a declarat contra principiului reprezentării proporţionale; dar a lăsat posibilitatea ca acest principiu să poată fi introdus.” (Preda, Partide, 82; Radu, Modernizarea, 194). Să nu uităm însă că, de la început, sistemele proporţionale au avut ca obiectiv justa reprezentare a minorităţilor, primele astfel de formule electorale (cele pre-proporţionale) fiind cunoscute sub denumirea generică de sisteme de „reprezentare a minorităţii”.
34 Legea a fost adoptată de cele două Camere în 24 şi 25 martie 1926 (Preda, Partide, 83, nota de subsol 1) şi promulgată prin Decretul nr. 1.424/ 1926, publicat în Monitorul Oficial nr. 71 din 27 martie 1926 (Gilia, Sisteme, 115).
35 Preda, Partide, 88.
36 Focşăneanu, Istoria, 70.
37 Vezi, pe larg, Preda, Partide, 86-88.
38 Pierre Martin, Sistemele electorale şi modurile de scrutin, traducere de Marta Nora Singer (Bucureşti: Monitorul Oficial, 1999), 108.
39 Valorile indicelui G au fost calculate de C. Preda (v. Partide, 139-142) după cum urmează: G1926=17,65%, G1927=15,33%, G1928=8,23, G1931=19,50%, G1932=21,74% şi G1933=21,74. Spre comparaţie, pentru alegerile din 1937, disproporţia electorală a fost de numai 3,14%.
40 Preda, Partide, 103.
41 Arend Lijphart, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, traducere de Dan Constantin (Iaşi: Polirom, 2000), 158.
42 Radu, Modernizarea, 218-219.
43 Cf. Preda, Partide, 106.
44 Indicele N are următoarele valori: N1926=1,4; N1928=1,2; N1931=1,7; N1932=1,9 şi N1933=1,6 (Preda, Partide, 139-142), media fiind de 1,6 unităţi.
45 „Eşecul în alegeri al Partidului Naţional Liberal s-a datorat cartelului electoral al opoziţiei, condus de preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc, Iuliu Maniu, care, pentru a bara drumul spre guvernarea autocrată a lui Carol al II-lea, susţinut de guvernul liberal al lui Gheorghe Tătărăscu, a coalizat majoritatea forţelor opoziţiei, inclusiv Garda de Fier, având acum titulatura „Totul pentru Ţară” – o alianţă surprinzătoare între cel mai intransigent apărător al regimului constituţional şi inamicii declaraţi ai democraţiei, mişcarea legionară” (Focşeneanu, Istoria, 73).
46 În legătură cu specificul democraţiei interbelice, iată opinia lui Mattei Dogan: „Mecanismul democraţiei româneşti este redat lapidar prin ceea ce spunea odată Petre Carp, adresându-se regelui: «Daţi-mi puterea şi eu vă dau parlamentul!». După ce regele însărcina un partid politic sau o grupare politică cu formarea guvernului, acesta «făcea», după câteva saptamâni, alegeri parlamentare şi obţinea întotdeauna procente covârşitoare, astfel încât partidul aflat la guvernare îşi forma în Parlament o majoritate de care putea dispune în voie. Regulile clasice ale parlamentarismului, după care guvernul trebuie să fie o emanaţie a Parlamentului, au fost inversate în aplicarea principiilor democraţiei în România, Parlamentul devenind astfel expresia guvernului.” - Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, ediţie îngrijită şi prefaţată de Cristian Preda şi Alexandra Ionaşcu, (Bucureşti: Institutul European, 2010),260-261.

 

ALEXANDRU RADU – Prof.univ.dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, redactor şef Sfera Politicii.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus