Studiu de caz


Konrad Adenauer, creștin-democraţia germană și integrarea europeană
 

GEORGIANA CICEO
[Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca]

Abstract:
The present article attempts to highlight the role played by German christian-democrats, particularly by their leader Konrad Adenauer, in launching the European integration process in the years that followed the end of the Second World War.In this respect a special emphasis will be laid on the special relation established between the European and German christian-democrats, the community of views concerning the future of the European continent and the common soltutions taken into consideration.

Keywords: Konrad Adenauer, christian-democracy, european integration

 

 

„La început a fost Adenauer”, aşa ar putea fi rezumate potrivit istoricului german Arnulf Baring începuturile Republicii Federale Germania de după cel de-al doilea război mondial1. Afirmaţia sa are în vedere în primul rând faptul că opţiunile politice făcute de Konrad Ade­nauer (1876-1967), unul dintre cei mai experimentaţi şi mai longevivi politicieni germani, după ce a devenit în septembrie 1949 primul cancelar al Germaniei Federale au marcat întreaga istorie postbelică a acestei ţări. Ele nu au fost făcute din oportunism în contextul specific german de după 1945, în încercarea de a fi pe placul autorităţilor de ocupaţie, ci sunt rezultatul unei vaste experienţe acumulate de-a lungul îndelungatei sale cariere politice2 marcată de logica creştină a vieţii şi de apartenenţa sa la regiunea renană predominant catolică3. Filosofia creştină, aspiraţia bisericii catolice spre universalitate şi spiritul fraternităţii umane întru credinţa creştină, idei care se opun principiului de stat naţional, răspunzător din punct de vedere istoric de ruperea Bisericii universale şi încărcat de instinctul naţionalismului, i-au oferit o viziune mai largă, care depăşea frontierele statului naţional. Unificarea europeană a reprezentat pentru el în aceste condiţii o cale de depăşire a naţionalismului îngust şi, deşi şi-a consacrat întreaga viaţă patriei sale, a considerat întotdeauna naţionalismul drept o sărăcire a noţiunii de stat naţional4. Sintetizînd, putem afirma că, pe de o parte, credinţa catolică l-a ajutat să depăşească limitele înguste ale naţionalismului pentru a percepe Occidentul ca pe o unitate, în vreme ce, pe de altă parte, apartenenţa la lumea renană, prin amestecul său unic de catolicism şi liberalism, a contribuit decisiv la completarea concepţiei sale despre lume oferindu-i o mai mare deschidere către cooperarea şi reconcilierea internaţională.

Opţiunea pe care Adenauer a făcut-o după război în favoarea creştin-democraţiei nu poate fi astfel considerată decât ca o continuare firească a preocupărilor sale de aşezare a întegii societăţi pe fundamente morale solide. După experienţa acumulată în perioada interbelică în Partidul Centrul, aproape exclusiv catolic, el a înţeles rapid că această platformă politică furniza doar o bază îngustă pentru formarea unui guvern de largă reprezentare naţională. La formarea Uniunii Creştin-Democrate, după cel de-al doilea război mondial, a acceptat cu plăcere, deşi catolic până în măduva oaselor, sprijinul protestanţilor. Din nou trebuie să remarcăm că nu a fost vorba despre o decizie de conjunctură. Adenauer a fost şi a rămas şi în această privinţă consecvent în privinţa propriilor sale idei politice. Încă de la Congresul catolic de la München din 1922, pornind de la realitatea că în Germania doar o treime din populaţie este de religie catolică şi că este nevoie de un efort concertat la nivelul întregii societăţi pentru a combate tendinţele materialiste, el s-a pronunţat în favoarea apropierii catolicilor de reprezentanţii altor confesiuni cu care împărtăşesc principii creştine comune. Experienţa naţional-socialistă nu a făcut decât să îl convingă de validitatea propriilor sale opţiuni5. Încă înainte de ridicarea de către britanici a interdicţiei cu privire la activitatea sa politică, în decembrie 19456, s-a implicat în organizarea activităţii mişcării creştin-democrate, începîndu-şi astfel ascensiunea în cadrul viitoarei Uniuni Creştin-Democrate (CDU)7.

Totuşi, creştin-democraţia, care înainte de război avusese accente confesionale şi clericale, a luat la încheierea războiului un nou start sub patronaj ecumenic, ca mişcare creştin-cetăţenească ce căuta să depăşească confesionalizarea vechiului sistem de partide şi să cuprindă întregul spectru politic de la sindicatele catolice trecînd peste liberali până la conservatorii moderaţi. Este important însă de menţionat în acest context că, deşi creştin-democraţia germană şi, într-o perspectivă mai amplă, creştin-democraţia europeană postbelică au încercat să se ridice deasupra divizărilor interconfesionale şi să aibă un caracter non-confesional, mişcarea a rămas ancorată în catolicismul politic şi în învăţătura socială creştină8 care au inspirat-o încă de la începuturile sale. Uniunea Creştin-Democrată a fost organizată de veterani ai Partidului Centrul şi ai sindicatelor creştine, care şi-au păstrat în timpul guvernării naţional-socialiste reţelele politice prin înregimentarea lor în cercurile de rezistenţă anti-naziste şi care au luat decizia istorică de a abandona Partidul Centrul pentru un partid interconfesional cu o reprezentare mai amplă. În plus, baza sa electorală era dată în principal de electoratul catolic.

Deşi partidul a reuşit să atragă în rândurile sale un număr important de protestanţi, Uniunea Creştin-Democrată şi-a păstrat mult timp în ochii electoratului imaginea de partid catolic, cu atât mai mult cu cât integrarea catolicilor în noul partid s-a dovedit a fi în practică o problemă extrem de delicată9. Catolicii şi protestanţii se întâlneau totuşi pe o platformă comună în ceea ce priveşte explicarea cauzele celui de-al doilea război mondial: vinovat principal nu era considerat Hitler (numele acestuia era în fapt foarte rar menţionat în scrierile lor), ci doar bătălia de secole dintre creştinism şi materialism, care a avut ca efect subminarea creştinismului ca fundament al ordinii sociale. Nici unii, nici alţii nu puteau fi de acord principial cu teza vinovăţiei colective promovate de aliaţi, cu deosebire de americani, în anii care au urmat războiului. Și pentru catolici, şi pentru protestanţi era evident că dacă era să se stabilească vreo vină, aceasta trebuia căutată în contextul mai amplu al idealurilor materialiste puse în mişcare de iluminism, Revoluţia franceză şi industrializare. S-a ajuns astfel ca antimarxismul, ca formă de opoziţie faţă de expresia supremă a materialismului, să devină o trăsătură marcantă a Uniunii Creştin-Democrate.

Cu toate acestea, creştin-democraţia nu reprezenta în perioada sa de început o mişcare unitară. Era nevoie de un politician cu foarte mult tact şi extrem de multă experienţă pentru a media între diferitele grupări care au alcătuit în final Uniunea Creştin-Democrată. Dincolo de clivajul catolici – protestanţi, cu un uşor avantaj de partea catolicilor, aflaţi în superioritate numerică şi dispunînd de un ascendent asupra protestanţilor în calitatea lor de părinţi fondatori ai Partidului şi ca urmare a delimitării lor în plan doctrinar de tot ceea ce a însemnat fenomenul nazist, noul partid avea o „aripă de stânga”, creştin-socialistă, legată de sindicatele catolice şi o „aripă de dreapta” nelegată de acestea10. Creştin-socialiştii accentuau ideea de bine comun, puneau accentul pe libertatea individuală şi responsabilităţile sociale şi era favorabili naţionalizării anumitor ramuri industriale. Până în 1948, curentul creştin-socialist a reuşit să impună partidului prin vocea celui mai de seamă reprezentant al său Jakob Kaiser11, preşedintele Uniunii Creştin-Democrate din zona sovietică de ocupaţie, un mesaj profund anti-capitalist. Punctul culminant al influenţei exercitate de creştin-socialişti, asupra Uniunii Creştin-Democrate a fost atins la începutul anului 1947, când la Congresul de la Ahlener, partidul a adoptat un program economic şi social de inspiraţie creştin-socialistă (Programul de la Ahlener din 3 februarie 1947), care făcea referiri ample la naţionalizarea anumitor ramuri industriale şi puternice drepturi de co-decizie pentru angajaţi, dar respingea principial socialismul de stat. Retorica anti-capitalistă a dispărut o dată cu înlăturarea lui Jakob Kaiser, sub presiunea sovieticilor, din funcţia de preşedinte al Uniunii Creştin-Democrate din zona sovietică de ocupaţie (1947). Din acest moment, Adenauer, consecvent principiilor sale liberale, a început ofensiva mai întâi pentru modificarea acelor elemente din programul partidului care tindeau prea mult spre stânga, iar apoi pentru înlocuirea cu totul a acestuia cu un nou program economic „liberal-catolic” fundamentat pe ideile economiei sociale de piaţă promovate de Ludwig Erhard, care să fie acceptat ca atare de organizaţiile Uniunii Creştin-Democrate din toate cele trei zone occidentale ale Germaniei12. Acest program prezenta avantajul că venea în întâmpinarea aşteptărilor tradiţionale ale germanilor cu privire la implicarea statului în probleme sociale. Victoria aripii de dreapta, consfiinţită prin acceptarea noului program economic, sintetizat în Principiile de la Düsseldorf din 15 iulie 1949, s-a dovedit în timp a fi fost decisivă pentru integrarea Germaniei în structurile vest-europene şi impunerea pe plan intern a unei agende conservatoare13. Noul program, datorită cuplării aproape perfecte la o ordine internaţională catalizată de Statele Unite la Bretton Woods în 1944 şi definită de John Ruggie ca „modelată de liberalism”14, s-a bucurat încă de la început de susţinerea Statelor Unite.

Această bătălie pentru programul partidului s-a dovedit în timp a fi deopotrivă una crucială pentru politica externă a noului stat. Konrad Adenauer a fost unul dintre primii politicieni germani care a înţeles că integrarea europeană oferea Germaniei şansa de a ieşi din starea de izolare în care se afla de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi de a redeveni membru cu drepturi depline al comunităţii internaţionale. Pentru Adenauer a devenit evident că integrarea europeană trebuie să reprezinte un obiectiv de politică externă în sine şi că, în egală măsură, integrarea poate fi un instrument extrem de util în vederea atingerii altor obiective de politică externă. A făcut această alegere chiar cu preţul de a fi lăsat pe un plan secundar celălalt obiectiv major al politicii externe germane postbelice, şi anume, reunificarea15. Mai mult decât atât, integrarea europeană a ajuns să devină parte integrantă a culturii politice germane. Chiar dacă ancorarea Germaniei în structurile europene nu a putut fi contestată cu argumente credibile de nici un partid politic, majoritatea discuţiilor din perioada de început a existenţei Republicii Federale Germania s-au purtat în jurul manierei în care ar putea fi ordonate aceste două priorităţi de politică externă. Adenauer a reuşit practic să îşi impună propriul punct de vedere în condiţiile existenţei pe plan intern a unei majorităţi care nu îi agrea concepţia de politică externă. A fost meritul lui Adenauer ca „printr-o voinţă ieşită din comun şi mână de fier să îi determine pe cei care ezitau, pe cei care se opuneau, pe cei care se îndoiau - şi între aceştia nu se numărau numai opozanţii săi politici, ci şi mulţi cetăţeni independenţi - să îi coalizeze în jurul ideii de integrare occidentală a Germaniei”16.

Trebuie precizat în acest context că decizia lui Adenauer în favoarea integrării a fost facilitată de consensul extins existent între concepţia sa de integrare europeană şi cea a unor importanţi lideri politici europeni, în mod deosebit, Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi sau Paul-Henri Spaak. Colaborarea cu alţi politicieni de orientare creştin-democrată17 s-a desfăşurat pe două canale diferite. Pe de o parte, prin participarea la acţiunile Nouvelles Equipes Internationales18 – asociaţie extrem de flexibilă de politicieni (dar nu de partide)19 ataşaţi ideii de democraţie socială, care a luat fiinţă în mai-iunie 1947, la Chaudfontaine, în apropiere de Liège, sub preşedinţia premierului belgian Paul van Zeeland. NEI a contribuit decisiv la dezvoltarea unei concepţii creştin-democrate cu privire la o Europă instituţionalizată capabilă să depăşească logica conflictelor naţionale şi să conducă la reconcilierea franco-germană. Platforma comună pe care s-au întâlnit toţi aceşti reprezentanţi ai creştin-democraţiei europene a fost dată de opoziţia lor faţă de comunism. Soluţia propusă de ei făcea referire la o soluţie democratică, non-socialistă la capitalismul de tip laissez faire, care făcea necesar un cadru european pentru reformele economice şi sociale necesare. Ei îşi întemeiau crezul politic pe o interpretare catolică, inspirată în mare măsură de scrierile Papei Pius XII, a rădăcinilor naţionalismului şi a rolului liberalismului şi socialismului în geneza celor două războaie mondiale20.

Începînd cu al doilea congres al asociaţiei, desfăşurat în perioada 30 ianuarie - 1 februarie 1948 la Luxemburg şi partidele creştin-democrate germane Uniunea Creştin-Democrată, Uniunea Creştin-Socială şi Partidul Centrul, au fost invitate să îşi trimită reprezentanţi. Din punctul de vedere al acestor partide, gestul primirii lor în marea familie creştin-democrată europeană simboliza reintegrarea catolicismului german în comunitatea catolică europeană. Acest lucru a fost posibil prin delimitarea conceptuală pe care o opera Biserica catolică între cele două părţi ale Germaniei – una „bună”, preponderent catolică, ataşată valorilor democraţiei şi una „rea”, profund nedemocrată, orientată spre materialism – delimitare care a fost însuşită ca atare de politicienii creştin-democraţi vest-europeni21. Urmărind firul acestei logici, creştin-democraţii au fost dispuşi să respingă ideea de vină colectivă a tuturor germanilor pentru naţional-socialism, holocaust şi război. Consecinţa firească a fost că, în ceea ce îi privea, creştin-democraţii europeni au tins să accepte mai uşor divizarea chiar şi numai temporară a Germaniei. Acea parte a Germaniei mai apropiată de filosofia creştină a putut fi astfel disculpată de responsabilitatea pentru crimele comise de regimul naţional-socialist în numele Germaniei. Europenizarea acestei părţi a Germaniei făcea posibilă apariţia unei Germanii europene în locul Europei germane pe care naziştii au încercat să o impună cu brutalitate22. O astfel de interpretare se potrivea perfect convingerilor politice ale lui Adenauer, motiv pentru care el a devenit relativ curând un partener privilegiat de discuţii al creştin-democraţilor europeni. Acest congres a reprezentat pentru Adenauer prima mare ocazie de a se întâlni şi discuta de pe poziţii de egalitate cu alţi politicieni europeni cu care împărtăşea aceleaşi convingeri politice23. Cum principalul punct înscris pe agenda discuţiilor congresului de la Luxemburg din ianuarie-februarie 1948 al Nouvelles Equipes Internationales l-a reprezentat problema germană, Adenauer a fost invitat să ţină un discurs. La sfârşitul congresului, Adenauer şi-a exprimat satisfacţia faţă de „abordarea problemei germane de o manieră obiectivă şi în spirit european”. Reiterîndu-şi temerile faţă de avansul ideologiei comuniste, s-a pronunţat pentru organizarea şi extinderea acestei asociaţii astfel încât ea să poată reprezenta o contrapondere la organizaţia partidelor comuniste24. Congresele care au urmat au reprezentat importante forumuri de discuţii de natură să permită creştin-democraţilor europeni să îşi armonizeze poziţiile, chiar dacă nu şi pentru a lua hotărâri importante cu privire la modalităţile de cooperare la nivel european. Pentru Adenauer, chiar dacă nu a mai participat la celelalte întâlniri cu excepţia celei organizate în Germania la Bad Ems în septembrie 1951, NEI a continuat să joace un rol important pentru că Germania putea în cadrul acestui grup de pe poziţii de egalitate să îşi reprezinte propriile intrerese şi să încerce cu ajutorul acestui grup să îşi promoveze obiectivele de politică externă în anii de izolare politică şi diplomatică care au urmat celui de-al doilea război Mondial. De asemenea, a fost convingerea sa fermă că partidele creştine pot printr-o cooperare întărită să „promoveze integrarea politică a Europei”25.

Pe de altă parte, Adenauer a avut şansa de a participa la întâlnirile secrete ale politicienilor creştin-democraţi cunoscute sub denumirea de Cercul de la Geneva26 – mult mai puternic şi mai influent avînd în vedere că era deschis unui număr mult mai limitat de participanţi, iar discuţiile informale care aveau loc erau confidenţiale. Deşi scopul discuţiilor nu era luarea unor decizii comune, aceste discuţii au contribuit substanţial la crearea unei atmosfere de încredere între reprezentanţii partidelor creştin-democrate aflate la guvernare. Adenauer nu a ştiut să folosească acest canal de comunicare pentru a promova şi pe această cale interesele Germaniei. Spre exemplu, la întâlnirea din iunie 1948, Adenauer nu a ezitat să critice decizia miniştrilor de externe aliaţi de a institui un regim internaţional privind exploatarea resurselor din bazinul Ruhrului pe care l-a considerat nu doar un instrument pentru controlul producţiei de cărbune şi de oţel germane, dar şi pentru eliminarea de facto a producătorilor germani de pe pieţele internaţionale. A folosit participarea sa la această întâlnire pentru a face apel la creştin-democraţii francezi pentru a-şi schimba poziţia faţă de controlul producţiei de cărbune şi oţel germane, reamintindu-le de recomandările făcute cu ocazia Conferinţei miniştrilor de externe aliaţi de la Londra din cursul acelui an. Discursul lui Adenauer nu a rămas fără ecou în condiţiile în care premierul francez Georges Bidault însăşi ajunsese la concluzia că o reevaluare a politicii franceze faţă de Germania este absolut necesară. La întâlnirea din octombrie 1948, la care creştin-democraţii europeni au discutat despre organizarea instituţională a continentului european, Adenauer şi Bidault au căzut de acord că în centrul acestor eforturi trebuie să se situeze reconcilierea franco-germană şi că aranjamentul „va trebui să fie foarte progresist în domeniul economic, dar foarte prudent în domeniul politic”27. De asemenea, Adenauer a folosit întâlnirile Cercului de la Geneva pentru prezentarea şi sensibilizarea creştin-democraţilor europeni în legătură cu situaţia Germaniei28, pentru promovarea propriilor sale concepţii de politică externă29 sau pentru tatonarea terenului în legătură cu unele din iniţiativele sale majore de politică externă, cum ar fi spre exemplu cea cu privire la reînarmarea Germaniei, pusă în circulaţie în acest cadru restrâns cu mult înainte ca ea să fie făcută publică în noiembrie-decembrie 194930. După iunie 1949, nici Adenauer, devenit între timp cancelar al Germaniei, nici Bidault nu au mai participat oficial la întâlniri, dar au continuat amândoi să urmărească îndeaproape conţinutul discuţiilor de la Geneva. Adenauer a desemnat doi colaboratori foarte apropiaţi, Herbert Blankenhorn, consilierul său pe probleme de politică externă, şi Otto Lenz, secretarul cancelariei federale de la Bonn în perioada 1951-1953, să îl reprezinte şi să îl ţină la curent. Deşi după mijlocul anilor ’50 întâlnirile şi-au pierdut relevanţa din cauza declinului Mişcării Republicane Populare din Franţa, a nemulţumirii reprezentanţilor Benelux faţă de concentrarea aproape exclusivă a discuţiilor asupra reconcilierii franco-germane şi ca urmare a instituţionalizării relaţiilor la nivel oficial între ţările europene, privind retrospectiv, se poate afirma că acest forum informal, a jucat un rol important în unificarea mişcării creştin-democrate europene şi pentru reintegrarea Germaniei în comunitatea statelor vest-europene.

În ansamblu, această mobilizare a creştin-democraţilor europeni în acei ani decisivi pentru conturarea proiectului comunitar a fost absolut remarcabilă. În jurul creştin-democraţilor europeni a început să se coaguleze la sfârşitul anilor ’40 o puternică mişcare favorabilă unificării europene ca răspuns la problemele specifice cu care se confrunta Europa în acea perioadă: avansul comunismului, nevoia recuperării valorilor creştine din abisul în care se scufundase Europa în anii dictaturii naţional-socialiste şi pentru a contrabalansa ofensiva materialismului, pierderea influenţei Europei în politica mondială şi prinderea sa în jocul dintre cele două superputeri. Spre deosebire de social-democraţii germani cărora le-a fost respinsă sub presiunea politicienilor est-europeni admiterea în Internaţionala Socialistă31, creştin-democraţii europeni s-au dovedit a fi un grup mult mai omogen şi mai bine susţinut în plan ideatic. Consensul la care au reuşit să ajungă cu privire la factorii care au făcut posibilă apariţia naţional-socialismului şi convergenţa deplină dintre ideile lor şi concepţia politică a liderului creştin-democrat german Konrad Adenauer au permis creştin-democraţiei germane să fie admisă în cele mai importante foruri ale creştin-democraţilor europenei, iar lui Adenauer personal să îşi creeze o importantă bază de susţinere pentru ideile sale în afara Germaniei. Pe măsură ce politica sa europeană a început să dea rezultate, poziţia sa pe plan intern, mai ales în faţa rivalilor săi politici, fie că este vorba de colegul său de partid Ludwig Erhard, fie că este vorba de liderul social-democrat Kurt Schumacher, s-a consolidat considerabil. Ideile sale se bucurau de credibilitate şi de legitimitate la nivel european. Indiscutabil, prin integrarea creştin-democraţiei germane în mişcarea creştin-democrată europeană, au avut de câştigat deopotrivă şi creştin-democraţia europeană şi Konrad Adenauer. În ceea ce îl priveşte pe Adenauer, el a reuşit astfel să câştige o extrem de importantă „bătălie” pentru întreg viitorul său politic.

Astfel a început să se creeze în Germania un consens în jurul concepţiei de politică externă promovată de Konrad Adenauer. A fost însă vorba despre un proces care s-a întins pe parcursul mai multor ani, până la dobândirea deplinei suveranităţi a statului vest-german în 1955. Au fost anii în care Germania a repurtat în politica sa externă succes după succes. A devenit membru al Comunităţii Economice a Cărbunelui şi a Oţelului, a Consiliului Europei şi a NATO, şi-a normalizat relaţiile cu toţi partenerii occidentali şi cu Uniunea Sovietică, şi-a dobândit deplina suveranitate, a reuşit să rezolve spinoasa problemă a Saarului. Pe această cale, Germania Federală a ajuns să depăşească limitările şi discriminările din primii săi ani de existenţă, să se transforme din obiect în subiect de drept internaţional. Nu a fost fost niciun moment vorba despre realizări care au venit de la sine sau care au decurs firesc din opţiunea sa în favoarea integrării occidentale a Germaniei. Ele au fost rezultatul unei suite de bătălii politice în care Adenauer a respins cu fermitate orice fel de propuneri care ar fi blocat integrarea ţării sale în comunitatea popoarelor libere sau ar fi condus la plasarea sa într-un nou sistem de securitate poziţionat între cele două blocuri politice şi militare.

 

Bibliografie

ADENAUER, Konrad, Reden 1917-1967. Eine Auswahl, ediţie îngrijită de Hans-Peter Schwarz, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1975.
BARING, Arnulf, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidigungs Gemeinschaft, München: R. Oldenbourg, 1996.
BENZ, Wolfgang, „Kurt Schumachers Europakonzeption” in: L. Herbst, W. Bührer, H. Sowade (ed.), Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München: R. Oldenbourg, 1990.
BLUMENWITZ, Dieter; GOTTO, Klaus; MAIER, Hans; REPGEN, Konrad; SCHWARZ, Hans-Peter (ed.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1976.
CHENAUX, Philippe, „Les démocrates-chrétiens et la construction de l’Europe 1947-1957” in: Revue politique 1/1991.
DAVIES, Norman, Europe: a History, New York: HarperPublishers, 1998.
DELWIT, Pascal, „The European People’s Party: stages and analysis of a transformation” in: P. Delwit, E. Külahci, C. Van de Walle (ed.), The Europarties. Organisation and Influence, Bruxelles: Centre d’étude de la vie politique of the Free University of Bruxelles, 2004.
DÖNHOFF, Marion Gräffin, Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, Hamburg: Taschenbuch Verlag, 1963.
DÖRPINGSAUS, Bruno, „Die Genfer Stizungen” in: D. Blumenwitz (ed.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976.
GEHLER, Michael; Kaiser, Wolfram, „Transnationalism and Early European Integration: The Nouvelles Equipes Internationales and the Geneva Circle 1947-1957” in: The Historical Journal, vol. 44, nr. 3, 2001.
GEHLER, Michael; Kaiser, Wolfram; Wohnout, Helmut (ed.), Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, Viena: Böhlau, 2001.
KAISER, Wolfram, „Co-operation of European Catholic politicians in exile in Britain and in the United States during world war II” in: Journal of Contemporary History, vol. 35, nr. 3, 2000.
KAISER, Wolfram, „Deutschland exkulpieren und Europa aufbauen. Parteienkooperation der europäischen Christdemokraten in den Nouvelles Equipes Internationales 1947-1965” in: M. Gehler, W. Kaiser, H. Wohnout (ed.), Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, Viena, Böhlau, 2001.
KAISER, Wolfram, „’Überzeugter Katholik und CDU-Wähler’: Zur Historiographie der Integrationsgeschichte am Beispiel Walter Lipgens” in: Journal of European Integration History, vol. 8, nr. 2, 2002.
KÖHLER, Henning, Adenauer: Eine politische Biographie, Frankfurt am Main/Berlin: Propyläen, 1994.
KÜSTERS, Hanns-Jürgen; MENSING, Hans-Peter, „Konrad Adenauer zur politischen Lage 1946-1949. Aus den Berichten des schweizerischen Generalkonsuls in Köln Franz Rudolf v. Weiss” in: VfZ, vol. 32, nr. 2, 1984.
MAYEUR, Jean-Marie, Des partis catholiques à la démocratie chrétienne, Paris: Armand Colin, 1980.
MITCHELL, Maria, „Materialism and Secularism: CDU Politicians and National Socialism, 1945-1949” in: Journal of Modern History, vol. 67, nr. 2, 1995.
PAPINI, Roberto, L’Internationale démocrate chrétienne. La coopération internationale entre les partis démocrates chrétiens de 1925 à 1986, Paris: Les éditions du Cerf, 1988.
RUGGIE, John, „International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order” in: International Organization, vol. 36, nr. 2, 1982.
SCHWARZ, Hans-Peter, „Adenauer und Europa” in: Virteljahresheft für Zeitgeschichte, vol. 27, nr. 4, 1979.
SCHWARZ, Hans-Peter, Adenauer. Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1986.
UERTZ, Rudolf, Christentum und Sozialismus in der frühen CDU: Grundlagen und Wirkungen der christlich-sozialen Ideen in der Union, 1945-1949, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1981.
WEIDENFELD, Werner, Konrad Adenauer und Europa. Die geistigen Grundlagen der westeuropäischen Integrationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzlers, Bonn: Europa Union Verlag, 1976.
WEYMAR, Paul, Konrad Adenauer. Die autorisierte Biographie, München: Kinder Verlag, 1955.

 

NOTE

1 Arnulf Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidigungs Gemeinschaft, (München, R. Oldenbourg, 1996), 1.
2 Adenauer şi-a legat prima parte a carierei sale politice de Partidul Centrul, predominant catolic. Din martie 1906, el a devenit consilier local din partea acestui partid în Köln, oraşul său natal, iar din 1909 prim-consilier local, responsabil pentru probleme de personal şi administraţie financiară. În 1917 a reuşit să câştige un prim mandat de 12 ani de primar general al oraşului Köln. Devenea astfel la vârsta de 41 de ani cel mai tânăr primar general din întreaga Prusie. În 1929, mandatul lui Adenauer a fost prelungit cu încă 12 ani, dar a fost întrerupt în 1933 de venirea la putere a guvernării naţional-socialiste. După încheierea celui de-al doilea război mondial a fost repus în funcţia de primar general al Kölnului de autorităţile americane de ocupaţie, dar a fost demis de britanici la scurt timp după ce aceştia au preluat sub comanda lor regiunile din vestul Germaniei.
3 Aproape toţi istoricii care s-au ocupat de studierea biografiei lui Adenauer sunt de acord în legătură cu influenţa decisivă a acestor doi factori pentru modelarea concepţiei politice a primului cancelar al Germaniei Federale. Vezi spre exemplu H.-P. Schwarz, Der Aufstieg 1876-1952, (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1986); H. Köhler, Adenauer: Eine politische Biographie, (Frankfurt am Main/Berlin, Propyläen, 1994); W. Weidenfeld, Adenauer und Europa. Die geistigen Grundlagen der westeuropäischen Integrationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzlers, (Bonn, Europa Union Verlag, 1976); Ghiţă Ionescu, Oameni de stat într-o lume interdependentă: Adenauer, de Gaulle, Thatcher, Reagan, Gorbaciov, (Bucureşti, All, 1998).
4 Helmut Kohl, „Das politische Erbe Konrad Adenauers”, 1976 in: D. Blumenwitz et all (ed.), Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers. Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt), 1976. 77-78.
5 Vezi pe larg Discurs K. Adenauer ţinut cu ocazia deschiderii Congresului catolicilor germani, München, 28 august 1922 in: K. Adenauer, Reden 1917-1967. Eine Auswahl, ediţie îngrijită de Hans-Peter Schwarz, (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1975), 42-51.
6 O dată cu demiterea sa din funcţia de primar general al Kölnului de către autorităţile britanice de ocupaţie, lui Adenauer i s-a interzis deopotrivă să se implice în orice fel de activitate politică sub ameninţarea trimiterii sale în faţa curţii marţiale. Această interdicţie a fost ridicată oficial la începutul anului 1946.
7 Vezi pe larg P. Weymar, Konrad Adenauer. Die autorisierte Biographie, (München, Kinder Verlag, 1955), 287-296.
8 Maria Mitchell, „Materialism and Secularism: CDU Politicians and National Socialism, 1945-1949” in: Journal of Modern History, vol. 67, nr. 2, (1995), 281-283.
9 Cu toate acestea, mai ales în perioada primilor ani de după război, relaţiile dintre catolici şi protestanţi au fost destul de dificile avînd în vedere dorinţa catolicilor de a se prezenta în ochii germanilor ca ne-nazişti şi membri ai rezistenţei, căutînd astfel să se disculpe de vina de a fi împuternicit în 1934 regimul nazist, precum şi tendinţa acestora de a identifica Prusia protestantă cu căminul nazist. Toate aceste discuţii aveau însă rădăcini profunde în conştiinţa germanilor, ele suprapunîndu-se peste criticile pe care catolicii germani le adresau constant la adresa protestantismului, în general, luteranismului, în particular, considerat ca fiind responsabil de industrializarea forţată cu toate consecinţele sale sociale negative, de o exagerată accentuare a individului în viaţa socială şi de o supralicitare a naţionalului în locul comunităţii „occidentale”, care a pavat drumul spre ideologiile totalitare şi cele două războaie mondiale. Vezi pe larg în Wolfram Kaiser, „’Überzeugter Katholik und CDU-Wähler’: Zur Historiographie der Integrationsgeschichte am Beispiel Walter Lipgens” in: Journal of European Integration History vol. 8, nr. 2, (2002):121. Aceasta a condus la o situaţie paradoxală. Astfel, deşi li se solicita cu insistenţă intrarea în Uniunea Creştin-Democrată, protestanţii trebuiau să îşi probeze „nevinovăţia” prin apartenenţa lor fie la mişcarea de rezistenţă, fie la unul din partidele creştine de dinainte de război. Pe de altă parte însă, această distincţie a permis catolicilor să depăşească mai uşor tendinţa de a pune semnul de egalitate între protestantism şi nazism şi a întărit în acelaşi timp imaginea de partid cu rădăcini adânci în mişcarea de rezistenţă pe care a urmărit să şi-o creeze Uniunea Creştin-Democrată în ochii electoratului german. Vezi pe larg în M. Mitchell, Materialism , 283.
10 Norman Davies, Europe: a History, (New York, HarperPublishers, 1998), 1071-1072.
11 Alţi reprezentanţi de seamă ai curentului creştin-socialist au fost Eugen Kogon, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Tehnică din Darmstadt, sociolog şi publicist, co-fondator al Caietelor de la Frankfurt, extrem de influentă până la începutul anilor ’80 publicaţie în sfera socială şi politică, membru al Uniunii Europene a Federaliştilor şi preşedinte între 1949-1954 al Uniunii-Europa Germania, Walter Dirks, publicist, sociolog, co-fondator al Caietelor de la Frankfurt, Ernst Lemmer, politician german, co-preşedinte al Uniunii Creştin-Democrate din zona sovietică de ocupaţie alături de Jakob Kaiser, Karl Arnold, primar al Düsseldorfului şi premier al landului Renania de Nord-Westfalia între 1950-1956.
12 Trebuie menţionat în acest context că la această dată, Adenauer era deja la curent cu ideile reprezentanţilor curentului ordoliberal, în mod particular cu soluţiile avansate de economistul german Wilhelm Röpke pentru ieşirea din colapsul economic în care se afla Germania la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. După ce intrase prin intermediul consulului general american de la Bremen încă din iunie 1947 în posesia unui exemplar din lucrarea lui Röpke „Die deutsche Frage” (care circula la vremea respectivă într-o ediţie limitată). Ulterior, el a declarat că subscrie la cea mai mare parte a punctelor de vedere formulate de Röpke până în cele mai mici detalii. Vezi pe larg în H.-P. Schwarz, „Adenauer und Europa” in: Virteljahresheft für Zeitgeschichte, vol. 27, nr. 4, (1979):476.
13 Vezi pe larg în Rudolf Uertz, Christentum und Sozialismus in der frühen CDU: Grundlagen und Wirkungen der christlich-sozialen Ideen in der Union, 1945-1949, (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1981), 18 , 74.
14 John Ruggie, „International Regimes, Transactions and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order” in: International Organization, vol. 36, nr. 2, (1982), 379-415.
15 Deşi nu este şi autorul moral al acestui concept, tot Adenauer este cel care a impus ca strategie de realizare a reunificării aşa-numita „teorie a magnetului” potrivit căreia reunificarea ar fi urmat să se realizeze doar atunci când Germania de Vest ar fi devenit suficient de puternică pentru a putea atrage ca un „magnet” Germania de Est din sfera de influenţă sovietică. Este extrem de important de menţionat în acest context că viziunea sa şi-a păstrat valabilitatea pe tot parcursul perioadei războiului rece, până la momentul reunificării, doar cu unele minore schimbări de accent impuse de guvernarea social-democrată în perioada 1969-1982.
16 Marion Dönhoff, Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, (Hamburg, Taschenbuch Verlag, 1963), 11.
17 Spre deosebire de socialişti sau comunişti, nu a existat până după cel de-al doilea război mondial o tradiţie de cooperare la nivel european sau internaţional între partidele creştine. Cristalizarea unei astfel de cooperări între partidele de orientare creştin-democrată a fost dificilă din cauza „diferenţelor naţionale, a faptului că ele nu sunt exponentul unui anumit grup social, a fragilităţii lor ideologice, în general, şi a conceptului lor de internaţionalism, în particular”. Vezi pe larg în Roberto Papini, L’Internationale démocrate chrétienne. La coopération internationale entre les partis démocrates chrétiens de 1925 à 1986, (Paris, Les éditions du Cerf, 1988), 20-21. Prima încercare serioasă a aparţinut lui Don Luigi Sturzo, fondatorul Partidului Popular Italian, şi datează din decembrie 1925, când acesta a reuşit să înfiinţeze la Paris Secretariatul Internaţional al Partidelor Democratice de Inspiraţie Creştină (SPIDIC). Existenţa acestuia a fost însă marcată de tensiunile existente, pe de o parte între partidul german Centrul şi Partidul Democratic Francez din cauza clauzelor Tratatului de la Versailles şi, pe de altă parte, din cauza imposibilităţii de a conveni asupra unui punct de vedere coerent faţă de ascensiunea nazismului (unii membri ar fi dorit ca organizaţia să adopte o orientare anti-nazistă clară, în vreme ce alţii nu au fost dispuşi să consimtă la adoptarea unei atitudini atât de tranşante). În aceste condiţii, organizaţia a trebuit să se limiteze la organizarea unor congrese anuale, care să permită membrilor săi discutarea unor probleme de interes comun. Deşi organizaţia a dispărut oficial în 1939, aceste funcţiuni de „socializare”, oarecum banalizate în perioada dintre cele două războaie mondiale, şi-au dovedit importanţa în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial, prin faptul că personalităţi marcante ale creştin-democraţiei europene reuşiseră să ajungă să se cunoască şi să aibă legături directe între ele. Vezi pe larg în Pascal Delwit, „The European People’s Party: stages and analysis of a transformation” in: Pascal Delwit, Erol Külahci, Cédric Van de Walle (ed.), The Europarties. Organisation and Influence, (Bruxelles, Centre d’étude de la vie politique of the Free University of Bruxelles, 2004), 136-137.
18 Încercînd să reînnoade tradiţia cooperării creştin-democrate la nivel european din perioada interbelică (vezi în acest context şi articolul lui Wolfram Kaiser, „Co-operation of European Catholic politicians in exile in Britain and in the United States during world war II” in: Journal of Contemporary History, vol. 35, nr. 3, (2000), 439-465, în februarie 1947, Partidul Popular Creştin elveţian a convocat la Lucerna un congres al partidelor creştine la care să se discute formarea unei Internaţionale a Partidelor Creştine, dar Mişcarea Republicană Populară (MRP) din Franţa s-a opus acestei propuneri. La acel moment, MRP era mult mai preocupat de a nu-şi compromite imaginea seculară, non-confesională pe care şi-o crease în Franţa prin asocierea sa prea strânsă cu doctrina Bisericii catolice în ceea ce ei numeau ca fiind o „Internaţională neagră”, întrucât în aceste condiţii poziţia sa mai ales în coloniile din nordul Africii s-ar fi erodat considerabil. În aceste condiţii, congresul a convenit la propunerea politicianului populist francez Robert Bichet înfiinţarea Nouvelles Equipes Internationales-Uniunea Internaţională a Creştin-Democraţilor (cunoscută sub sigla NEI). În faţa avansului ideologiei comuniste în Europa de Est şi al încercărilor de reorganizare pe plan internaţional al partidelor liberale şi al celor socialiste, prin deschiderea lor internaţională aparent mult mai bine pregătite pentru coagularea unei politici comune la nivel european, creştin-democraţii europeni nu îşi putea permite să rămână în urma colegilor lor cu alte orientări ideologice. Iniţial, NEI a avut o putenică tentă anti-comunistă ca urmare a îngrijorării creştin-democraţilor faţă de soarta partidelor-surori din Europa de Est şi pentru că această orientare doctrinară decurgea direct din doctrina Bisericii Catolice reafirmate de Papa Pius al XII-lea. Treptat, ei au ajuns la concluzia că unificarea europeană reprezintă cea mai bună modalitate de apărare a valorilor creştine în faţa ofensivei comunismului. Pe această platformă, anti-comunismul a devenit o componentă majoră a ideii de unificare europeană. Vezi pe larg în Jean-Marie Mayeur, Des partis catholiques à la démocratie chrétienne, (Paris, Armand Colin, 1980), 227. NEI s-a concentrat pe parcursul timpului mai mult asupra dimensiunii sociale a integrării europene, rămânînd astfel fidelă doctrinei creştin-sociale. În 1965, NEI şi-a schimbat denumirea în Uniunea Europeană a Creştin-Democraţilor (EUCD).
19 Asociaţia era formată din „echipe” naţionale. Fiecare „echipă” îi reunea pe toţi politicienii din unul sau mai multe partide de orientare creştin-democrată dintr-o anumită ţară. Comitetul executiv al organizaţiei era format în general din vice-preşedinţi şi secretari ai partidelor creştin-democrate vest-europene. Anual, NEI organiza congrese cu o temă foarte bine conturată. Începînd cu 1954, secretarii generali ai partidelor reprezentate în NEI au decis să aibe întâlniri anuale pentru coordonarea strategiilor electorale şi a propagandei lor politice. După crearea Comunităţii Economice Europene, creştin-democraţii din cele şase state membre au început să aibe întâlniri politice oficiale.
20 Pentru o discuţie mai amplă asupra catolicismului asupra convingerilor politice ale creştin-democraţilor europeni, vezi pe larg în Philippe Chenaux Une Europe vaticane? Entre le Plan Marshall et les Traités de Rome, (Bruxelles, Ciaco, 1990). Vezi pentru comparaţie şi Maria Mitchell, op. cit., p. 278-308.
21 Vezi pe larg în M. Gehler, W. Kaiser, „Transnationalism and Early European Integration: The Nouvelles Equipes Internationales and the Geneva Circle 1947-1957” in: The Historical Journal, vol. 44, nr. 3, 2001, p. 781-782.
22 Vezi sinteza discuţiilor de la Congresul de la Luxemburg din 31 ianuarie-1 februarie 1948 în Wolfram Kaiser, „Deutschland exkulpieren und Europa aufbauen. Parteienkooperation der europäischen Christdemokraten in den Nouvelles Equipes Internationales 1947-1965” in: Michael Gehler, Wolfram Kaiser, Helmut Wohnout (ed.) Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert, Viena, Böhlau, 2001, p. 711-714.
23 În legătură cu desfăşurarea, rezultatele şi evaluarea rezultatelor Conferinţei de la Luxemburg din 29 ianuarie – 1 februarie 1948 de către Adenauer, vezi pe larg în H.-P. Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, p. 446.
24 Vezi Raportul consulului elveţian von Weiss din 4 februarie 1948, publicat în H.-J. Küsters, H.-P. Mensing, „Konrad Adenauer zur politischen Lage 1946-1949. Aus den Berichten des schweizerischen Generalkonsuls in Köln Franz Rudolf v. Weiss” in: Vierteljahresheft für Zeitgeschichte, vol. 32, nr. 2, 1984, p. 311-313.
25 Discurs K. Adenauer la reuniunea Nouvelles Equipes Internationales, Bad Ems, 14 septembrie 1951 in: K. Adenauer, Reden, p. 15.
26 Întâlnirile Cercului de la Geneva desfăşurate în perioada 1947-1955, au fost posibile ca urmare a eforturilor lui Victor Koutzine, cetăţean naturalizat francez şi apropiat al lui Georges Bidault, şi Johann-Jakob Kindt-Kiefer, colaborator apropiat al lui Joseph Wirth, fost cancelar al Reichului, în perioada războiului, care reuşise pe parcursul anilor ’40 să stabilească bune legături cu Adenauer. La întâlniri au participat în perioada 22 martie 1948 – 10 iunie 1949 politicieni de primă mărime printre care Georges Bidault, până în iulie 1948 în calitate de ministru de externe, şi Konrad Adenauer. Până la formarea primului guvern german, contactele au avut caracterul unor întâlniri „cvasi-guvernamentale”. Ele au fost rezultatul încercării de a surmonta dificultăţile cu care se confrunta NEI din cauza structurii sale instituţionale precare, reticenţelor MRP şi, într-o anumită măsură, ale Partidului Social-Creştin (PSV/CVP) belgian faţă de asocierea lor prea strânsă cu doctrina Bisericii catolice, precum şi a nemulţumirii creştin-democraţilor est-europeni faţă de concentrarea aproape exclusivă în cadrul NEI asupra problemelor Europei Occidentale şi neglijarea Estului european. În aceste condiţii, est-europenii au fost excluşi din start de la întâlnirile NEI, care s-au concentrat aproape exclusiv asupra reconcilierii franco-germane şi reintegrării Germaniei Federale în comunitatea statelor vest-europene. Altfel, relaţia dintre NEI şi Cercul de la Geneva a fost de la început una deosebit de apropiată, avînd în vedere că majoritatea participanţilor la Cercul de la Geneva luau parte frecvent la manifestările NEI. Până în 1952, Kindt-Kiefer a deţinut preşedinţia grupului, în vreme ce Koutzine, care reuşise să câştige încrederea tuturor creştin-democraţilor vest-europeni, juca rolul de interpret. Acest forum de discuţii a fost preferat şi de germani, interesaţi la vremea respectivă să găsească modalităţi pentru a ieşi din starea de izolare în care se aflau, şi de francezi, care încercau să evite relaţiile oficiale prea strânse cu germanii din cauza ostilităţii opiniei publice. Vezi pe larg în M. Gehler, W. Kaiser, „Transnationalism”, p. 778-780.
27 Apud in M. Gehler, W. Kaiser, „Transnationalism”, p. 785.
28 Bruno Dörpinghaus, „Die Genfer Stizungen”, 1976 in: D. Blumenwitz, op. cit., p. 549, 554 şi 557.
29 Ibidem, p. 540.
30 Philippe Chenaux, „Les démocrates-chrétiens et la construction de l’Europe (1947-1957)” in: Revue politique, nr. 1, 1991, p. 96.
31 Vezi pe larg în W. Benz, „Kurt Schumachers Europakonzeption” in: L. Herbst, W. Bührer, H. Sowade (ed.), Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München, R. Oldenbourg, 1990, p. 52-53.

 


GEORGIANA CICEO - Lector univ. dr., Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.


Google

 

Web

Sfera Politicii

 sus